login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
707697
960296

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


slant 540
gizyka0
ewenka0
andread0
patuloz0
garooka0
Joker0
refrus0
wertyus0
arcoiris0
mayor0
chinaski0
olgin0
IDENTITA0
Štrukturálne fondy (ŠF)

Európska regionálna politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. Umožňuje použitie viac ako 35 % rozpočtu EÚ, ktorý prichádza najmä z bohatších členských štátov, v znevýhodnených regiónoch.

Takáto vzájomná solidarita nepomáha len prijímateľom pomoci, ale tiež štátom, ktoré sú hlavnými prispievateľmi do rozpočtu spoločenstva (napr. tým, že ich podniky profitujú z veľkých investičných projektov v slabších regiónoch). Ignorovanie rozdielov medzi regiónmi by mohlo, na druhej strane, vies? k ich narastaniu, čo by brzdilo rozvoj Európskej únie ako celku.

Nástrojmi realizácie regionálnej politiky sú štrukturálne fondy. Napriek tomu, že všetky štyri štrukturálne fondy pôsobia spoločne, každý má svoje špecifické tématické oblasti. Štrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja, ktoré spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok.

Príspevky do týchto fondov od začiatku 90-tych rokov výrazne vzrástli: z 8 miliárd eur ročne v roku 1989 na 32 miliárd eur v roku 1999. Pre roky 2000 až 2006 bolo na všetky štyri štrukturálne fondy vyčlenených spolu až 195 miliárd eur (v cenách roku 1999).

Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ a programujú sa na sedemročné obdobia (súčasnou programovacou periódou je obdobie 2000 až 2006). Kandidátske krajiny - vrátane Slovenska - budú môc? čerpa? prostriedky z týchto fondov až po ich vstupe do únie. Pre Slovenskú republiku bola potvrdená výška prostriedkov zo štrukturálnych fondov na skrátené programovacie obdobie r. 2004 - 2006 v celkovej výške 1050,3 mil. EUR.

Hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú štyri štrukturálne fondy:

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Riadiaca sekcia Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu
Finančný nástroj na riadenie rybolovu

V rokoch 2000 až 2006 vyčlenila EÚ celkovo (vrátane Kohézneho fondu) na podporu znevýhodnených regiónov, oblastí so zvláštnymi hendikepmi a ohrozených spoločenských skupín, 213 miliárd eur.

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

V skratke:
ERDF je určený na hospodársky a sociálny rozvoj Európskej únie znižovaním rozdielov medzi znevýhodnenými regiónmi a medzi sociálnymi skupinami. Jeho konečným cieľom je vytváranie nových pracovných príležitostí.

Finančná pomoc ERDF je určená najmä na:

podporu malých a stredných podnikov
podporu produktívnych investícií
rozvoj infraštruktúry
posilnenie miestneho rozvoja

V rokoch 2004 - 2006 sa na Slovensku bude ERDF v rámci Cieľa 1 podieľa? na financovaní opatrení v Operačnom programe Základná infraštruktúra celkovou sumou 280,88 mil. eur a na financovaní opatrení v Sektorovom operačnom programe Priemysel a služby celkovou sumou 133,76 mil. eur. Podpora v rámci Cieľa 1 sa týka všetkých regiónov, ktorých HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily je v posledných troch rokoch nižšia ako 75% priemeru EÚ. V prípade Slovenska sú to všetky regióny okrem Bratislavského kraja.

ERDF sa v uvedenom období bude podiela? aj na financovaní opatrení v rámci Cieľa 2 celkovou sumou 33,00 mil. EUR. V rámci Slovenska je do tohto cieľa zahrnutý jediný vyšší územný celok a to Bratislavský kraj.

Spolu je tak pre Slovensko v rokoch 2004 - 2006 z tohto fondu vyčlenená čiastka 447,64 mil. EUR.

Európsky sociálny fond (ESF)

V skratke:
Prostredníctvom ESF transformuje Európska únia svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, na systémy vzdelávania a rast pracovného potenciálu občanov.

ESF bol zriadený s cieľom zlepši? pracovné príležitosti na vnútornom trhu členských krajín a tým prispie? k zvýšeniu ich životnej úrovne. Jeho zámerom je rozširova? možnosti zamestnania a zvyšova? geografickú a profesijnú mobilitu pracovníkov v Spoločenstve a uľahčova? ich adaptáciu na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. Pomoc z ESF je konkrétne nasmerovaná na:

zaradenie nezamestnaných a znevýhodnených sociálnych skupín do pracovného procesu
boj proti dlhodobej nezamestnanosti
uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu
adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle
vyrovnanie príležitostí pre mužov a ženy
integráciu postihnutých osôb do pracovného života

ESF slúži tiež na realizáciu národných akčných plánov zamestnanosti členských štátov EÚ. Poskytuje podporu členským štátom pri zavádzaní nových atraktívnych politík a systémov boja so skrytými príčinami nezamestnanosti a na zlepšenie ich zručností. Túto podporu adresuje špecifickým potrebám regiónov, ktoré čelia osobitným problémom.

V rokoch 2004 - 2006 sa na Slovensku bude ESF v rámci Cieľa 1 podieľa? na financovaní opatrení v Sektorovom operačnom programe Ľudské zdroje (254,19 mil. EUR) a na financovaní opatrení v rámci Cieľa 3 (39,90 mil. EUR). Celková suma vyčlenená z tohto fondu pre uvedené obdobie pre Slovensko teda bude čini? 294,09 mil. EUR.

Riadiaca sekcia Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu (EAGGF)

V skratke:
EAGGF finančne podporuje rozvoj vidieka a pomoc farmárom najmä v zaostávajúcich regiónoch. „Garančná“ sekcia tohto fondu podporuje aj rozvoj vidieka v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo všetkých častiach Európskej únie.

Podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, na rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry a politiky rozvoja vidieka, obnovy vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.

Fond je rozdelený do dvoch sekcií:

usmerňovacia sekcia podporuje opatrenia rozvoja vidieka v oblastiach spadajúcich pod Cieľ 1
záručná sekcia operuje v oblastiach, z ktorých príjmy majú charakter dotácií určených na zachovanie poľnohospodárskej produkcie a využívanie poľnohospodárskej pôdy v rôznych oblastiach a za rôznych podmienok, ako aj podnecovania exportu poľnohospodárskej produkcie mimo krajín EÚ

V rokoch 2004 - 2006 sa na Slovensku bude EAGGF spolu s FIFG v rámci Cieľa 1 podieľa? na financovaní opatrení v Sektorovom operačnom programe Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v celkovej výške 252,07 mil. EUR.

Kohézny fond (KF)

Kohézny fond bol založený Maastrichtskou zmluvou ako zvláštny fond solidarity v roku 1993 na pomoc štyrom málo prosperujúcim členským štátom: Grécku, Portugalsku, Írsku a Španielsku.

Týmto najmenej prosperujúcim štátom (HDP na obyvateľa nižší ako 90 percent priemeru c EÚ) mal pomôc? zapoji? sa do hospodárskej aj menovej únie. Portugalsko, Grécko, Írsko i Španielsko dokázali vďaka jeho pomoci splni? prísne konvergenčné kritériá a stali sa súčas?ou eurozóny.

Hlavným rozdielom oproti štrukturálnym fondom je to, že jeho základnou bunkou je štát. Je určený na podporu veľkých infraštruktúrnych investícií v oblasti dopravy a životného prostredia s nákladmi nad desa? miliónov eur. Vzhľadom na to, že HDP na hlavu Slovenska nedosahuje 90% priemeru EÚ, bude aj ono oprávnené uchádza? sa o tieto prostriedky. Fond nadväzuje na predvstupový fond ISPA. Fond podporuje:

projekty životného prostredia
projekty budovania transeurópskych dopravných sietí, projekty dopravnej infraštruktúry spoločného záujmu
predbežné štúdie súvisiace s realizáciou projektov
štúdie prispievajúce k schvaľovaniu a implementácii ostatných projektov
protipovodňové opatrenia

Pri projektoch predkladaných v rámci Kohézneho fondu platí princíp 50:50, čo znamená, že polovica alokácie pre danú krajinu musí smerova? do rozvoja dopravne infraštruktúry a polovica do rozvoja a ochrany životného prostredia.

V rokoch 2000 až 2006 (rozpočtové obdobie EÚ) dosiahne ročný rozpočet Kohézneho fondu 2,5 miliardy EUR, čo predstavuje spolu 18 miliárd EUR na obdobie siedmich rokov. Pre Slovenskú republiku bola potvrdená výška prostriedkov z Kohézneho fondu na skrátené programovacie obdobie r. 2004 - 2006 (po vstupe SR do EÚ) v celkovej výške 509,7 mil. EUR.

Riadiacim orgánom pre Kohézny fond je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Oba sprostredkovateľské orgány sú povinné pripravi? sektorové stratégie pre využívanie Kohézneho fondu, na základe ktorých sa budú prideľova? prostriedky na jednotlivé projekty. MDPaT svoju stratégiu už zverejnilo na svojej internetovej stránke, MŽP tak zatiaľ neurobilo, aj keď je už stratégia vypracovaná.

Ďalšie nástroje - komunitné iniciatívy (KI)

Súčas?ou finančných nástrojov európskej regionálnej politiky sú tiež štyri špeciálne programy, známe ako komunitné iniciatívy. Sú zamerané na hľadanie riešení spoločných problémov, ktoré zasahujú celú Európsku úniu. Tieto štyri programy obsahujú 5,35 % rozpočtu štrukturálnych fondov. Každá iniciatíva je financovaná iba jedným fondom. Ide o programy Interreg III, Equal, Leader + a Urban II.

Slovensko bude ma? v rokoch 2004 - 2006 prístup k dvom z uvedených iniciatív: Interreg III (36,80 mil. EUR) a Equal (19,70 mil. EUR). Z iniciatív Leader + a Urban II nebude môc? čerpa? zdroje.

Interreg III

Podporuje cezhraničnú, nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu medzi regiónmi, čiže vytváranie cezhraničných partnerstiev na podporu vyváženého rozvoja multiregionálnych oblastí. Aktivity majú by? zamerané na podporu rozvoja malých a stredných podnikateľov, vzdelávania, školení a kultúrnych výmen, riešenia zdravotných problémov v prihraničných regiónoch, ochranu a zlepšenie životného prostredia, energetických sietí, dopravy a telekomunikácií.

Iniciatíva je financovaná prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF. Pre celý program INTERREG v rokoch 2004-2006 by podľa zverejneného finančného rámca pre štrukturálne fondy mala Slovenská republika dosta? od Európskej komisie 36,8 milióna eur.

Equal

Iniciatíva je napojená na európsku stratégiu zamestnanosti. Jej cieľom je eliminova? faktory vedúce k nerovnoprávnosti a diskriminácii na trhu práce. Iniciatíva EQUAL je financovaná Európskym sociálnym fondom - ESF. V rokoch 2004 - 2006 je v rámci tejto iniciatívy pre Slovensko vyčlenených 19,70 milióna eur.

Leader+

Podporuje vytváranie sietí a spájanie aktívnych subjektov vo vidieckych komunitách a ekonomickej sfére v záujme hľadania nových miestnych stratégií udržateľného rozvoja. Táto iniciatíva je financovaná z Riadiacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu - EAAGF.

Urban II

Program je zameraný na podporu inovačných stratégií pri regenerácii miest a chátrajúcich mestských častí. Je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF.