login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
2449314
6545355
9029598

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Нощь тиха, нощь свѧта!
Тъчïѭ тꙋ бъдита
обрѫчьника прѣсвѧтаа,
нежьнѣ поемъша чѧда.
Съпи же небесьнѣ,
съпи же небесьнѣ!

Нощь тиха, нощь свѧта!
Коа радость та
на оустꙋ Сынꙋ божïа зрима,
се бо съпасьна година,
Христꙋ родивъшꙋ сѧ,
Христꙋ родивъшꙋ сѧ.

Нощь тиха, нощь свѧта!
Пастыры прïѧта
вѣсть бы она анъгелъска
звънѧшти ꙗко приде дьньска
Христъ, съпаситель,
Христъ, съпаситель!


ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱅⰻⱈⰰ · ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱄⰲⱗ
ⱅⱏⱍⱙ ⰱⱏⰴⰻⱅⰰ
ⱁⰱⱃⱘⱍⱐⱀⰻⰽⰰ ⱂⱃⱑⱄⰲⱗⱅⰰⰰ
ⱀⰵⰶⱐⱀⱑ ⱂⱁⰵⰿⱏⱎⰰ ⱍⱗⰴⰰ
ⱄⱏⱂⰻ ⰶⰵ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱀⱑ
ⱄⱏⱂⰻ ⰶⰵ ⱀⰵⰱⰵⱄⱐⱀⱑ

ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱅⰻⱈⰰ · ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱄⰲⱗ
ⰽⱁⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⱅⰰ
ⱀⰰ ⱆⱄⱅⱆ ⱄⱛⰻⱀⱆ ⰱⱁⰶⰹⰰ ⰸⱃⰻⰿⰰ
ⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⱏⱂⰰⱄⱐⱀⰰ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ
ⱒⱃⰻⱄⱅⱆ ⱃⱁⰴⰻⰲⱏⱎⱆ ⱄⱗ
ⱒⱃⰻⱄⱅⱆ ⱃⱁⰴⰻⰲⱏⱎⱆ ⱄⱗ

ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱅⰻⱈⰰ · ⱀⱁⱎⱅⰻ ⱄⰲⱗ
ⱂⰰⱄⱅⱛⰻⱃⱛⰻ ⱂⱃⰹⱗⱅⰰ
ⰲⱑⱄⱅⱐ ⰱⱛⰻ ⱁⱀⰰ ⰰⱀⱏⰳⰵⰾⱏⱄⰽⰰ
ⰸⰲⱏⱀⱗⱎⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰴⱐⱀⱐⱄⰽⰰ
ⱒⱃⰻⱄⱅⱏ ⱄⱏⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱐ
ⱒⱃⰻⱄⱅⱏ ⱄⱏⱂⰰⱄⰻⱅⰵⰾⱐ


Noštь tixa, noštь svęta!
Tъčïjǫ tu bъdita
obrǫčьnika prěsvętaa,
nežьně poemъša čęda.
Sъpi že nebesьně,
sъpi že nebesьně!

Noštь tixa, noštь svęta!
Koa radostь ta
na ustu Synu božïa zrima,
se bo sъpasьna godina,
Xristu rodivъšu sę,
Xristu rodivъšu sę.

Noštь tixa, noštь svęta!
Pastyry prïęta
věstь by ona anъgelъska
zvъnęšti jako pride dьnьska
Xristъ, sъpasitelь,
Xristъ, sъpasitelь!