login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63529
7956078
8279364
8905821

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::22
total children::9
49 K

show[ 2 | 3] flat


Nulitný je názov robota, ktorý generuje nové zákonné predpisy. Natrénovaný bol na základe cca 4MB korpusu reálnych slovenských zákonov. V súčinnosti s robotom Igorom (volebné programy) a Kandidátom (kandidátne listiny politických strán) máme teraz všetko potrebné k tomu, aby Umelá Neinteligencia mohla založiť politickú stranu, kandidovať do parlamentu a tam predkladať návrhy zákonov. Toto je verzia Nulitný 1.0, v blízkej dobe by malo prísť k jeho vylepšeniu, zatiaľ na ukážku:

§ 144

(9) Ak ministerstvo kultúry predkladá veterinárne prehliadky a vydáva osvedčenie o zatriedení alebo obmedzení primerané náklady jeho prevádzkovateľa
(3) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. b) a c) v územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany a v chránených vtáčích území a na krajskom stavebný úrad výnimočne vykonávať činnosť zubného lekára na celoštátnej správy.
(6) Povolenie na prevádzkovanie dráhy humánnej farmácie vykonáva štátny dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(5) Pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je povinná predložiť osvedčenie o zatriedení vína.
(3) Tokajské víno možno uvádzať na trh, ako aj iná osoba, ktorá ho vedie podľa projektovej dokumentácie postavenej prevádzky.
(9) Humánny liek je liek určený len na podanie veterinárnym lekárom, ústav kontroly veterinárnych liečiv môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z uvádzania územnoplánovacej dokumentácie
(3) Valec parného buchara musí mať vypínač osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne

§ 31a
Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla

(9) Ak má závesný prostriedok tri roky, z toho najmenej dva roky v drevenom sude.
(2) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyhotovenú zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru o zaplatení úhrady v splátkach.
(3) Veterinárny liek sa musí uviesť druhom vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržaný v dobrom stavebnom konaní.
(12) V ochrannom pásme jaskyne sa smú používať iba kovové jadrovníky; drevené jadrovníky musí byť pri nich označený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím
(2) Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, stohovacích strojov a antidot
b) veterinárny liek nie je stavebník v rozpore so stavebníkom podľa § 25.

§ 29
Súčinnosť na rozvoj krv

(3) Na overenie rýdzosti výkonného umelca k výbuchu v bude na eratrópustlivosť.
(2) Na overenie rýdzosti tovaru sa smie skladovať iba na mieste obvyklom na pohrebisku.
(8) Ak v čase podania žiadosti o prevod registrácie veterinárneho lieku plní úlohy uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch a postupoch podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mŕtveho zrušia. Podmienkami rozhodujú vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
(3) Účastníkmi konania sú žalobca a žaloba musí byť označená slovami "STRÁŽ PRÍRODY" vydené v štátnom jazyku v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, odkiaľ sa dováža, ak ku konceptu maloletého dieťaťa vyžaduje schválenie súdu.
(4) Súhrn charakteristických vlastností lieku, musí byť vyhotovené tak, aby zaisťovalo bezpečné uplatnenie technickej spôsobilosti a prevádzkovanie krematória
(5) Genový výdaj je povinný
(4) Osoby vykonávajúce právo poľovníctva podľa svojich schopností a možností zranenej osobe chránenými druhmi živočíchmi a ľudskými ostatkami vrátane prerušenia klinického skúšania neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, podrobnom informačnom centrami.
(1) Súd vyslúchne, len ak to vyžaduje bezpečnostný odev bližšieho obalu

×÷ßßß$ˇ~[☼◙ş→☻ü84ó♀ÇüŮń§►♫☺♀♂ć☺<\ˇ
000001010006352907956078082793640890582108907810
kyberbubus
 kyberbubus      20.09.2021 - 20:31:32 [15K] , level: 1, UP   NEW
§ 139
Spoločné ustanovenia
(2) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný uchovávať len s povolením Tokajskej správnej komisie.
(5) Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc pri likvidácii havárie.
(2) Pri zariadeniach, násadových vajciach a v prístavoch podľa potreby posúdi návrh príslušného orgánu ochrany prírody vykonávajúca štátny dozor zabezpečí súd podľa miesta svojho nároku, súd nariadi na prísustu z miesta na úhradu nákladov spojených s požiadavkami na bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe
(7) Účastník cestnej premávky je povinný na požiadanie príslušnej skupiny v trvaní najmenej päť rokov od dátumu vydania urny s popolom, ak nebola prevzatá,
(7) Vydavateľ periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorý spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa písmena a)
(12) Odborným garantom fyzikálnej a technickej velenej možno začať konanie o určenie otcovstva, ustanoví súd doplníkom druhu, ktorého používanie vo veterinárnych liekoch bolo vyrobené z tohto zákona.
10. V § 33 ods. 20 sa za písmeno d) vkladá nový riadok, ktorý znie: "CHRÁCANIE DOKRANANÝVENIA"
§ 36
(1) Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa považuje za priaznivý, keď sa na začatie konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Ustanovenie § 25 tune a prírodne vozidiel skupiny D1 maturinárnych liečiv") na tieto druhy činnosti:
a) výrobcu veterinárneho lieku potravinovému zvieraťu,
o) poskytovať informácie a podkladov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas jazdy má aj biologickú rozmanitosti podmienok a formu
(1) Národné etalónov musia byť na pohyblivom rošte umiestneného a krmiva podľa odseku 2 vznikne účastníkovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu do 50 000 Sk zo spracovania alebo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo dopravy"),
(2) Rezačky a kovov koľají a svetelných signálov s prihliadnutím na vlastnosti vo vzťahu k osobám nespôsobilým na právne úkony.".

×÷ßßß$ˇ~[☼◙ş→☻ü84ó♀ÇüŮń§►♫☺♀♂ć☺<\ˇ

00000101000635290795607808279364089058210890781008908088
totosomsivymyslel
 totosomsivymyslel      21.09.2021 - 19:55:43 , level: 2, UP   NEW
CHRÁCANIE DOKRANANÝVENIA

ak tak nazvete tu novu stranu, mate moj hlas

00000101000635290795607808279364089058210890781008908060
pht
 pht      21.09.2021 - 18:15:41 [4K] , level: 2, UP   NEW
citat hlasom jozka klanyiho

00000101000635290795607808279364089058210890781008907880
cv::be
 cv::be      21.09.2021 - 08:55:53 , level: 2, UP   NEW
dal by som druhe kacko za cislovanie <3

000001010006352907956078082793640890582108907552
dudel
 dudel      20.09.2021 - 00:08:25 , level: 1, UP   NEW
(3) Veterinárny liek sa musí uviesť druhom vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržaný v dobrom stavebnom konaní.

000001010006352907956078082793640890582108906535
asides
 asides      15.09.2021 - 00:15:45 , level: 1, UP   NEW
daj mu na ranajky stavebny zakon, bude z neho chlop :)

00000101000635290795607808279364089058210890653508907430
kyberbubus
 kyberbubus      19.09.2021 - 12:10:04 [1K] , level: 2, UP   NEW
ten tam je!

×÷ßßß$ˇ~[☼◙ş→☻ü84ó♀ÇüŮń§►♫☺♀♂ć☺<\ˇ

000001010006352907956078082793640890582108906115
Tomáš, to sa vie
 Tomáš, to sa vie      13.09.2021 - 15:04:35 , level: 1, UP   NEW
mas ho aj na fb?

00000101000635290795607808279364089058210890611508907431
kyberbubus
 kyberbubus      19.09.2021 - 12:10:16 , level: 2, UP   NEW
nie, iba na fb Umelá Neinteligencia

×÷ßßß$ˇ~[☼◙ş→☻ü84ó♀ÇüŮń§►♫☺♀♂ć☺<\ˇ

000001010006352907956078082793640890582108906020
Prospero
 Prospero      13.09.2021 - 10:47:23 , level: 1, UP   NEW
Robert Nullitny by mal poziadat o clenstvo v strane Republika.

00000101000635290795607808279364089058210890602008907885
his name is alice
 his name is alice      21.09.2021 - 09:16:34 , level: 2, UP   NEW
Nulitný môže byť jedine Miroslav

00000101000635290795607808279364089058210890602008906024
vygidor
 vygidor      13.09.2021 - 10:51:21 , level: 2, UP   NEW
podla toho, ake pozmenovaky odtial chodia, ho zjavne uz poslanci tej strany maju ako asistenta nainstalovaneho ;)

000001010006352907956078082793640890582108906001
mikmak
 mikmak      13.09.2021 - 10:09:31 , level: 1, UP   NEW
velmi zabavne;)

000001010006352907956078082793640890582108905954
randlover
 randlover      13.09.2021 - 08:04:34 , level: 1, UP   NEW
Vačšina dáva zmysel :)

000001010006352907956078082793640890582108905905
Shorty.
 Shorty.      12.09.2021 - 22:44:10 [3K] , level: 1, UP   NEW
Ale sak ten robot uz v prevadzke v Socialnej poistovni:
"Podmienkou na vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, jej príjmy z podnikania a z inej zárobkovej činnosti boli vyššie ako zákonom určená hranica."

00000101000635290795607808279364089058210890590508905989
grzegorz brzeczyszczykiewicz
 grzegorz brzeczyszczykiewicz      13.09.2021 - 09:47:24 , level: 2, UP   NEW
mne to príde zrozumiteľné .(

0000010100063529079560780827936408905821089059050890598908907884
ziman
 ziman      21.09.2021 - 09:16:27 , level: 3, UP   NEW
hej ale ty si brzeczyszczykiewicz

0000010100063529079560780827936408905821089059050890598908906043
Shorty.
 Shorty.      13.09.2021 - 11:18:24 , level: 3, UP   NEW
Sak ja som netvrdil, ze to zrozumitelne nie je.

000001010006352907956078082793640890582108905873
lekvarik
 lekvarik      12.09.2021 - 21:10:19 , level: 1, UP   NEW
to je pekny trash co produkuje

00000101000635290795607808279364089058210890587308906107
Prospero
 Prospero      13.09.2021 - 14:47:06 (modif: 13.09.2021 - 14:47:37), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
slovenskí judri majú konečne vyzývateľa na úrovni

00000101000635290795607808279364089058210890587308905896
akira
 akira      12.09.2021 - 22:21:22 [1K] , level: 2, UP   NEW
Podla mna, keby to poslal patricne zabalene na urad ze to maju zajtra vykonat, tak by si poradili. Tucet novych a4 folii nova nastenka. A ideme:

- overenie rýdzosti výkonného umelca k výbuchu - tlacivo podat v miestnosti 108, 3 notarsky potvrdene kopie

- "Genový výdaj je povinný" by viselo na vchode vedla "dajte si rusko"

- "Na overenie rýdzosti tovaru sa smie skladovať iba na mieste obvyklom na pohrebisku." by podla nariadenia muselo byt napisane najviac 10 cm od kasy v obchode. Kazdy obchod by musel prevadzkovat pohrebisko.

00000101000635290795607808279364089058210890587308905887
ku
 ku      12.09.2021 - 22:04:57 [3K] , level: 2, UP   NEW
Stále to má ale váčší význam ako čo produkuje Harabín