login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8457260

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
5 K

show[ 2 | 3] flat


shady0
V spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť vydali Ženské kruhy pokračovanie publikácie Ženy-Matky-Telá. Prvý diel publikácie vychádzal zo štrukturovaných rozhovorov so ženami. V druhom diely sú popísané systémové prvky, ktoré zamedzujú alebo sťažujú odstránenie nedostatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôrodniciach na Slovnesku. Publikácia je z veľkej časti venovaná semištrukturovaným rozhovorom so zdravotníckym personálom a ponúka tak aj ich pohľad. Pre lepší prehľad tém, ktorým je venovaný priestor, pripájam obsah. Pdf publikácie je možné stiahnuť TU

1. Pôrod z pohľadu kultúrnej antropológie
Ema Hrešanová
1.1. Úvod
1.2. Pôrod ako kultúrny a sociálny fenomén
1. 2.1. Metafory pôrodu
1.2.2. Mocenské vzťahy v pôrodníctve
1. 2.3. Autoritatívne poznanie
1. 2.4. Babičstvo, pôrodníctvo a pôrodná asistencia
1.3. Medikalizácia
1.4. Inštitucionálny kontext poskytovania pôrodnej starostlivosti
1.4.1. Organizačná kultúra
1.4.1.1. Výskumy kultúr dvoch českých pôrodníc


2. Ľudské práva ako normatívne východisko, želaný
stav a interpretačný rámec pre poskytovanie
pôrodnej starostlivosti
Janka Debrecéniová
2.1. Úvod
2.2. Ľudské práva žien pri pôrode
2.2.1. Právo na ľudskú dôstojnosť
2.2.2. Právo na ochranu zdravia, na sexuálne a reprodukčné zdravie
a na zdravotnú starostlivosť
2.2.3. Právo na informácie a informovaný súhlas
2.2.4. Právo na ochranu súkromného a rodinného života
2.2.5. Právo na rovnosť a nediskrimináciu
2.2.6. Právo nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému
a ponižujúcemu zaobchádzaniu
2.2.7. Právo užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia
2.3. Kto všetko má zodpovednosť za napĺňanie ľudských práv žien pri pôrodoch
a kto je za čo zodpovedný
2.4. ... a čo s ľudskými právami zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok
3. Prejavy, príčiny, sprievodné znaky a ďalšie
systémové aspekty porušovania ľudských práv
žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach
na Slovensku – zistenia z hĺbkových rozhovorov
so zdravotníckym personálom a so ženami
Martina Sekulová – Miroslava Hlinčíková – Janka Debrecéniová –
Zuzana Krišková
3.1. Východiská, perspektívy, ciele a metodológia výskumu
3.1.1. Pár poznámok k perspektíve, východiskám a cieľom výskumu
3.1.2. Metodológia zberu, spracovávania a analýzy výskumných dát
3.1.3. Etické aspekty výskumu

3.2. Ľudské práva žien pri pôrodoch a ich odraz v uplatňovaní informovaného
súhlasu, v komunikácii s rodiacimi ženami a v rešpektovaní ich rozhodnutí
3.2.1. Úvod
3.2.2. Vnímanie ľudských práv žien pri pôrodoch zdravotníckym personálom
3.2.3. Potreba centralizácie pôrodu na potreby rodiacich žien a nie
na inštitúciu a jej personál
3.2.4. Nerovnováha moci medzi personálom a rodiacimi ženami, informačná
prevaha personálu a informovanie ako nevyhnutný predpoklad
na rozhodovanie sa žien
3.2.5. Informovanie a informovaný súhlas
3.2.5.1. Informovanosť a informovaný súhlas v pôrodniciach očami
žien
3.2.5.2. Koncept informovaného súhlasu reflektovaný v rozhovoroch
so zdravotníckym personálom
3.2.5.2.1. „Informovaný súhlas“ ako formalita zhmotnená
v podpise nemocničného formulára
3.2.5.2.2. „Informovanie“ ako oznamovanie rozhodnutí
prijatých zdravotníckym personálom
3.2.5.2.3. Úplná absencia informovania a rutinné
vykonávanie úkonov
3.2.5.2.4. Akútne situácie, riziko a ohrozenie ako
ospravedlnenia pre zlyhania v informovaní žien
3.2.5.2.5. Aktívne zisťovanie prianí rodiacich žien zo strany
zdravotníckeho personálu ako okrajová záležitosť
3.2.6. Komunikácia ako neopomenuteľná súčasť informovania, získavania
informovaného súhlasu a poskytovania pôrodnej starostlivosti
3.2.6.1. Komunikácia ako nástroj odovzdávania informácií
a vytvárania predpokladov na efektívne napĺňanie ďalších
práv žien pri pôrode
3.2.6.2. Dobrá komunikácia je pre ženy dôležitá
3.2.6.3. Komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu a jej
vnímanie personálom
3.2.6.4. Na otázky žien je potrebné vytvoriť priestor
3.2.6.5. Systémové nastavenia a iné bariéry pre adekvátnu
komunikáciu a informovanie

3.2.7. Prístup k aktívne vysloveným prianiam a predstavám žien o pôrode
3.2.7.1. Stratégie žien na zabezpečovanie rešpektovania ich vôle
pri pôrode
3.2.7.2. Pôrodné plány/pôrodné priania a ich právna povaha
3.2.7.3. Pôrodný plán/pôrodné priania nie sú pre zdravotníkov
a zdravotníčky neznáme pojmy
3.2.7.4. Napĺňanie pôrodných plánov a prianí žien vôbec nie je
samozrejmosťou
3.2.8. Koncept „spolupráce“
3.2.8.1. Spolupráca medzi zdravotníckym personálom a rodiacimi
ženami v reflexiách žien
3.2.8.2. Vnímanie „spolupráce“ zdravotníkmi a zdravotníčkami
3.2.8.3. „Nespolupracujúca rodička“
3.2.9. Ďalšie prejavy, mechanizmy a systémové aspekty porušovania práv žien
pri pôrodoch súvisiace s informovaním, právom na informované
rozhodovanie sa a komunikáciou
3.2.9.1. Anonymita zdravotníckeho personálu
3.2.9.2. Jazyk ako nástroj realizácie a upevňovania disciplinačnej moci
nad ženami
3.2.9.3. Nepatričné ovplyvňovanie rozhodovania sa žien
3.2.9.4. Rodové stereotypy o rodiacich ženách: ženy ako matky, ženy
ako objekty a ženy ako osoby nespôsobilé rozhodovať sa
3.2.9.5. Nerešpektovanie a nereflektovanie autentickej emocionality
žien počas pôrodu
3.2.9.6. Prejavy násilia ako neakceptovateľná alternatíva k spolupráci
3.2.9.7. Centralizácia pôrodu na personál aj v kontexte uplatňovaných
postupov a intervencií
3.2.10. Zhrnutie
3.3. Zdravotnícke postupy a štandardy v jednotlivých pôrodniciach:
Evidence-based medicine v. eminence-based medicine
3.3.1. Medicína založená na dôkazoch ako jedno z východísk
pre poskytovanie pôrodnej starostlivosti
3.3.2. Získavanie odborných vedomostí a praktických skúseností

3.3.2.1. Perspektíva pôrodníkov a pôrodníčok
3.3.2.2. Perspektíva pôrodných asistentiek
3.3.3. Rozdiely v prístupe k pôrodu: generačné strety?
3.3.4. Hierarchia a zvyk ako faktory ovplyvňujúce postupy pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti v jednotlivých pôrodniciach
3.3.5. Absentujúce zdravotnícke štandardy asistovania pri pôrodoch
v slovenskom pôrodníctve
3.3.6. Rutinné praktiky a intervencie v slovenských pôrodniciach v kontraste
s medicínou založenou na dôkazoch
3.3.6.1. Intervencie a zaužívané praktiky v opisoch členov
a členiek zdravotníckeho tímu
3.3.6.1.1. Normálne trvanie pôrodu podľa
medzinárodne uznávaných zdravotníckych
štandardov
3.3.6.1.2. Snahy o urýchľovanie pôrodov
3.3.6.1.3. Pôrodná poloha
3.3.6.1.4. Tlačenie na fundus (Kristellerova expresia)
3.3.6.1.5. Epiziotómia (nástrih hrádze)
3.3.6.1.6. Rutinné zavádzanie kanyly
3.3.6.1.7. Používanie syntetického oxytocínu
3.3.6.1.8. Holenie pubického ochlpenia, klystír
3.3.7. Zhrnutie
3.4. Organizácia práce v pôrodnici a postavenie pôrodných asistentiek
3.4.1. Zdravotnícky personál a jeho úlohy
3.4.1.1. Pôrodné asistentky ako kľúčové poskytovateľky pôrodnej
starostlivosti
3.4.1.2. Hierarchie v slovenských pôrodniciach: primár/primárka,
lekári/lekárky a pôrodné asistentky
3.4.1.3. Činnosti patriace do pôsobnosti pôrodných asistentiek
3.4.1.4. Preťaženosť pôrodných asistentiek
3.4.1.5. Potreba posilniť pozíciu pôrodných asistentiek?
3.4.1.6. Reflexia vzťahu pôrodníkov/pôrodníčok a pôrodných
asistentiek

3.4.2. Pracovný čas ako podstatný aspekt organizácie práce v pôrodnici
3.4.3. Zhrnutie
3.5. Reflexie zdravotníckeho personálu o poskytovanej pôrodnej
starostlivosti: potrebné zmeny, silné stránky a nositeľky a nositelia
budúcej zmeny
3.5.1. Potrebné zmeny v pôrodnej starostlivosti z pohľadu zdravotníckeho
personálu
3.5.1.1. Zmeny v početnosti zdravotníckeho personálu,
vo vybavení a v priestorovom usporiadaní pôrodníc
3.5.1.2. Zmeny týkajúce sa slobodnej voľby pôrodnej polohy
a prítomnosti partnera počas celého pôrodu
3.5.1.3. Zmeny v prístupe k rodiacim ženám
3.5.2. Silné stránky poskytovanej pôrodnej starostlivosti vo vnímaní
pôrodníkov, pôrodníčok a pôrodných asistentiek
3.5.3. Kto má byť podľa zdravotníckeho personálu nositeľom zmeny
3.5.4. Zhrnutie
3.6. Ako sa chopiť výzvy alebo Kľúčové princípy v procese zmeny
Príloha
Výskumný scenár expertného rozhovoru s lekármi, lekárkami a pôrodnými
asistentkami o pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Záverečné zhrnutie
Ciele publikácie a jej základné črty
Prehľad a zhrnutie jednotlivých kapitol
1. Pôrod z pohľadu kultúrnej antropológie
2. Ľudské práva ako normatívne východisko, želaný stav a interpretačný
rámec pre poskytovanie pôrodnej starostlivosti
3. Prejavy, príčiny, sprievodné znaky a ďalšie systémové aspekty
porušovania ľudských práv žien pri pôrodoch v zdravotníckych
zariadeniach na Slovensku – zistenia z hĺbkových rozhovorov
so zdravotníckym personálom a so ženami