login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
8167041
7315611
8050491

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


skratenie samohl.skupin pri zaniku *j s naslednym predlzenim; tvrdost vychadza z prvej samohlasky, zafarbenie z druhej (podla Lamprechta)

*aja, *oja -> á; *stojati -> stáť, *dobraja -> dobrá

*ěja, *ьja -> (-> /ia/); *dějati -> diať, *prьjati -> priať

*oje, *ojě, *yje -> é; *dobroje -> dobré (ale sSK dobrô), *plъnyje -> plné

*ěje, *eje, *ьje, *ьjě, *ije -> (-> /ie/); *pěšeje -> pešie, *znamenьje -> znamenie

*iji, *ьji, *ьjь, *eji, -> í; nom.pl. *dobriji -> dobrí (CZ dobří), gen.pl. *izь kostьjь -> z kostí

*oju -> ú; *toju ->

*ьju, *eju -> (-> /iu/); dat.sing. *znamenьju -> znameniu

*ъjь, *ъji, *yji, *yjь -> ý; *dobrъjь -> dobrý, *stryjьcь -> strýc