login::  password::
cwbe coordinatez:
548
64919
802139

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::16
5 K

show[ 2 | 3] flat


sob0
Toth0
irma0
georgino0
andysun0
ghanima0
Umbrella umr...0
adso0
palino0
Avathar68400
ewenka0
Sante0
sad&kvet0
~0
OnlyI0
kris rubin0
edvard gray0
been0
Steppen Wolf0
vrq0
shumiak0
hviezda0
zayko0
famine0
a. m. kopuss...0
Wonderik0
chory nos0
touch me i\'...0
||0
0
lola0
17440
acidmilk0
_0
Charlette0
andos0
vodo0
SixthSense0
Poa Alpina0
overdrive0
Sienar1
Úvod

V tejto práci by som rád podal vnútorne konzistentný výklad životného diela Hermanna Hesseho (1877-1962) , románu Hra so sklenenými perlami (Das Glasperlenspiel) . Posnažím sa minimalizovat pohľad na dielo skrze optiku geopolitickej situácie - keďže sa podľa mojho názoru jedná o dielo nadčasové (alebo aspoň dielo ktoré v istých ohľadoch predbehlo svoju dobu i žáner) - a taktiež sa vyhnem vyhľadávaniu analógií medzi životom autora a hlavnej postavy jeho diela Jozefa Knechta, Magistra Ludi, ktorých je istotne bezpočet; toto by však bolo témou na ďalšiu prácu.

Zaujmem interpretačnú pozíciu pri ktorej nebudem dávat doraz na vztah čitateľ - autor, ale na vztah čitateľ - kniha ktorá by mohla byt výrečnejšia (výmluvnější) v objasnení základného cielu tohto textu - tým je vlastná interpretácia pojmu "Perlohra". Pojmy s ktorými budem operovat budú siahat z východu na západ, od vztahu Guru-žiak k wittgensteinovmu traktátu, i z minulosti do budúcnosti, od Platónovho sveta večných ideí až k práve sa rodiacej Sieti na ktorej budú navlečené sklenené perly, kybernetickému svetu databázových vztahov ktoré sa skor či neskor budú da? zobrazi? pomocou metajazyka (XML).

Uznávam že vysvetlenie pojmu "Perlohra" je nad rámec tejto práce, veď Perlohrou sa dá chápat život sám, predsa však pokúsim osud napísaním tejto tažko zrozumiteľnej interpretácie, či skorej dez-intepretácie, avšak nemyslím že je to márna snaha keďže verím v to že budúcnosti bude možné zo vztahu interpretovaný text-interpretácia odvodit momentálny stav intepretátora samotného.

Či práve toto nieje oným dotykom večnosti, onoho bezčasého večného ducha ktorému vzdal Hesse týmto dielom hold nechávam ako otázku otvorenú a odpoveď určite neleží iba v tomto texte ale v knihe života ako celku. Text je nutné brat s istou rezervou keďže je máj a autor má pocit že zblbol.

Rád by som ešte raz upozornil že táto interpretácia si nedáva za cieľ vyložit "Perlohru" tak ako ju videl Hesse, ale tak ako ju vidí autor tejto interpretácie na začiatku tretieho tisícročia vo svetle semiotickej explózie ktorú sposobilo množstvo roznych vplyvov.


Set & Setting

Gramofónová platňa, hudobná myšlienka, notové písmo, zvukové vlny sú všetky navzájom v tom zobrazujúcom internom vz?ahu, ktorý existuje medzi jazykom a svetom. Všetkým je spoločná ich logická stavba.
(Ako v rozprávke dvaja mládenci, ich dva kone a ich ľalie. To všetko je v istom zmysle jedným.)

L.Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 4.014

Hesse dopísal jeho tour de force po 12tich rokoch práce v roku 1943. Začal ho písa? v čase keď sa nad Európou začínal vznáša? temný prízrak nacizmu a dopísal ho v čase keď boj s touto temnotou zachvátil tento svet. Po skončení vojny bola v čase vytvárania nového nemecka roku 1946 Hessemu odovzdaná Nobelova cena za celoživotné dielo, dielo ktoré bolo završené príbehom Jozefa Knechta, Majstra Hry so sklenenými perlami.

Jozef Knecht sa narodil v zemi ktorej súradnice v priestore ani čase presne nepoznáme, nazvime ho teda "bezčasová prítomnost". Vieme že provinciou v tejto krajine
bola Kastália, bola miestom najvyššieho poznania, bola - a možno stále je - miestom Hry so sklenenými perlami. Hre a jej vzniku sa venuje celá prvá kapitola, a aj značná čas? tejto
interpretácie bude venovaná práve tomuto motívu.

Vieme,že svet pred Hrou sa nazýval fejetónovým vekom, dnes by sme povedali vekom memetickým, bol to vek devalvácie dejín, vek množstva prázdnych slov, vek ktorý nutne musel vyústi? v explóziu a tá prišla vo forme vojny. Po jej utíchnutí prišlo znovunastolenie poriadku a jednou zo snáh bolo vytvorenie fascinujúceho výchovného systému. Na vrchole tohto systému stála Kastália s jej elitou, s jej výchovným úradom. Kastália bola slonovinovou vežou, majákom ktorého prvotným poslaním bolo šíri? do sveta Svetlo poznania, avšak s postupom času i táto vlna musela opadnú?, tento motív stíchnu? a tak maják čoraz viac svietil len sám pre seba a nazýval to duchovnom.

V takejto Kastálii vystúpal Jozef Knecht až k samotnému vrcholu, prevzal insignie Magistra Perlohry, aby ich po rokoch služby odložil a odišiel slúži? svetu na ktorý už Kastália v svojej pýche zabudla.

Jozef Knecht

Pochopil jsem znenadání, že v jazyce anebo alespoň v duchu Hry se skleněnými perlami vskutku všechno má všechen význam, že každý symbol i každá kombinace symbolú vede ne sem, či tam, ne k jednotlivým příkladúm, experimentúm a dúkazúm, nýbrž do světa, do tajemství a nitra světa, do prvotního vědení. (strana 94)

Knecht znamená služobník a Jozef bol služobníkom oddaným. Nevieme kto bol jeho otcom, možno jeden z Kastálcov ktorí mohli ma? milenky ale nie ženy , nevieme kto bol jeho matkou. Vlastne nevieme či samotný Jozef Knecht niekedy prišiel do nadštandartného vz?ahu so Ženou, vieme však že kochanie sa pri pohľade na mladé chlapčenské telo mu bolo osudným, tento uhol pohľadu na života Magistra však prenechávame homosexuálnejšie orientovaným autorom. Je možné že Magister nikdy nezažil pohlavný styk avšak zdá sa nám že hovori? o "nesublimovanej sexuálnej energii" je ,keďže sa jedná o literárnu a teda fiktívnu postavu, stratou času.

Autor nechcel písa? milostnú báseň, tých napísal v živote bezpočet, autor chcel opísa? životnú cestu výnimočného človeka.

Malého chlapca sa ujali výchovné úrady, bol nadaný a to najma v hudobnej oblasti a tak si ho všimol sám Majster Hudby. Tento príchod Majstra Hudby za malým Knechtom, spoločné hranie, zážitok Knechtovho prvého prebudenia, bol pre mňa najintenzívnejším zážitkom celej knihy, zážitkom ktorého krása ma dohnala k slzám (nemáme však by? sentimentálny preto tento aspekt v ďalšom výklade obmedzím na minimum). Pomoc zo zákulisia, pomoc Majstra Hudby
s jasnými očami sprevádza Knechta aj pri následnom štúdiu na elitných školách, volnom štúdiu a ďalej, životná vlna Majstra Hudby je prekrásna a graduje tesne pred jeho smr?ou tým čo sa nazýva "osvietením". Majster bol jeho - Knechtovou- najvačšou vzpruhou a oporou v časoch životných zkúšok, bolo by však trúfalé poveda? že bol jeho životným učiteľom pretože, a to bolo možno pre Knechtov vývin určujúce, bol jeho učiteľom každý človek na ceste, bol ním život sám.

Ja a Ty

Každý svět zvadne, i všechna mladistvost,
ustoupí stáří, žádný stupeň žití,
veškerá moudrost a ani žádná ctnost
nekvetou věčně, vždy pouze ve svúj čas.
Když život vyzve, srdce musí býti
ochotno odejít a začít znova,
rázně se jiných a nových vazeb
zas a zcela bez truchlení odvážit.
Počátek každý vždy své kouzlo v sobě chová
a to nás chrání a pomáhá nám žít.

Transcendovat! - báseň J.Knechta z mladických let, později přejměnována na Stupně

Z celej knihy je zjavné že Knecht bol človek pokorný a ani na najvyššom stupni sa pýcha nestala jeho vlastnos?ou. Mal dar načúva? ľudom, dar empatie a to nielen empatie k ľuďom ku ktorým bol vždy zhovievavý a nápomocný tak ako mu to sily umožňovali, ale empatiu k svetu ako takému - tj. k prostrediu ktorého obklopovalo, k javom ktorých prejavy vo forme informácii dostával, ku Knihe Života ktorej bol oddaným čitateľom. Krásne je toto opísané v prvom Knechtovom životopise ktorý napísal ako mladík počas svojich voľných štúdií, v životopise s názvom Privolávač dažďa, kde je Knecht inkarnovaný do matriarchálneho sveta z ktorého sa pod vedením učiteľa - privolávača dažďa - postupom času vynárajú jednotlivé významy - krásne je tento proces opísaný v Buberovom vrcholnom diele Ja a Ty ktoré mohlo ale nemuselo ma? na Hesseho v čase tvorby vplyv (Mesiac ako nositeľ jedného z prvotných významov je styčný bod oboch diel). Dodajme že tento životopis je zavŕšený seba-obetovaním Knechta a odovzdaním štafety reinkarnácii Učiteľa - vlastnému Synovi.
Aj v ostatných dvoch Knechtových životopisoch je dávaný najsilnejši doraz na motív Učiteľa - v druhom životopise - Spovedník - je zjavný poznatok že nielen žiak potrebuje učiteľa, ale i učiteľ žiaka, cesta týchto dvoch postáv - v reči Knihy dalo by sa poveda? archetypov či figúr - nutne spolu súvisí, učiteľ odchádza plne realizovaný do večnosti až vtedy keď sa jeho žiak stáva učiteľom, až vtedy keď bola odovzdaná Tradícia večného Ducha ktorý je večný nielen v učitelovi ale i v žiakovi - v žiakovi však musí by? prebudený; žiak sa musí rozpomenú?.

Guru a žiak. Východ...
Zejména ze zvyklostí a obyčejů poutníkú do Země východní se do Hry dostal pojem kontemplace. Projevil se totiž neblahý stav, že hráči s velikou pamětí , ale bez jiných ctností, dokázali hrát hry virtuózní a oslnivé a prudkým sledem bezpočtu představ jejich účastníky ohromovat a mást. Taková virtuozita se postupně dostávala pod stále přísnější zákaz a velmi dúležitou součástí Hry se stávala kontemplace, dokonce se stala pro diváky a posluchače každé hry tím hlavním. Byl to obrat směrem k náboženskosti. (34)
V tre?om životopise nazvanom Indický životopis je vz?ah učiteľ-žiak načtnutý skrze optiku východnej tradície jógy (jóga znamená "jednota"), ktorá hrala pri vývoji Hry so sklenenými perlami ako i pri vývine mladého Knechta doležitú rolu, preto je nutné vplyv východu spomenú?.
Celé Hesseho dielo je venované "pútnikom do země východní", či mal týmto na mysli teosofickú spoločnos? ktorej bol pravdepodobným členom, alebo všetkých tých Knechtov a Siddhártov minulosti i budúcnosti ktorí si na vlastnej koži prežili implóziu významov vo vlastnej hlave pri kontakte s neznámym svetom je mimo rámec tejto práce a dá sa zodpoveda? iba vlastným zážitkom.
Tvrdí sa však že jeden z týchto "pútnikov do zemé východní" bol jedným zo zakladateľov samotnej Hry a k jej dokonalému zvládnutiu bolo s postupom času čoraz viac potrebné zdokonalova? sa v umení kontemplácie/meditácie.
Na post Magistra Ludi može nastúpi? iba ten, čo zvládol umenie sebadisciplíny a čistoty mysle.
K tomuto bola Knechtovi nápomocná najma už spomenutá Cesta Jógy ktorej sa v Kastálii venovala istá pozornos?. V Knechtovi tak zintenzívnila jeho "pocit prebudenia" ktorý miestami poci?oval už od prvej návštevy Majstra Hudby a ktorý pri skladaní svojho úrady popisuje svojmu guruovi Alexandrovi takto:

Ne, na to že pri probuzeních jde o projevy nějakého boha či démona anebo nějaké absolutní pravdy, jsem nikdy nepomyslel. Co těm zážitkúm dává pádnost a přesvědčivost není to, že mají za obsah pravdu, že mají původ někde vysoko či že jsou božské, nýbrž jejich skutečnost.


Okrem v Kastálii viac-menej predpísanej Jógy mala na Knechta vplyv aj iná tradícia, tradícia čínska - s jej taoistickými zlatými rybičkami v rybníčkoch a najstaršou knihou sveta - I'Tingom - Knihou premien. Jej štúdiu sa niekoľko mesiacov pod vedením Staršieho brata v Bambusovom lesíku venoval a okrem toho že vďaka nej istotne svet začal ešte viacej preci?ova? ako večne premenlivú vlnu mu toto štúdium pomohlo aj v jeho ceste na vrchol Hierarchie - veď niet v svete ľudí staršej Hierarchie ako tá čo bola načrtnutá Konfuciom.

...a západ
Kastália však bola v prvom rade nositeľkou svetla Tradície západnej a tak i Knecht sa zdokonaľoval najma v metódach a dielach západu. Hesseho dielo sa dá vníma? ako hold vzdaný klasicizmu, a to klasicizmu nielen hudobnému - Hudbe a vlnám sa ešte len budem venova? - ale i klasicizmu filosofickému, meno Kanta sa neraz s úctou v diele spomína.
Hesse však neostáva iba pri klasicizme a necháva Knechta stretnú? sa s ešte staršou - a svojim sposobom tajomnejšou línou západného poznania - stredovekou scholastikou. Avšak nieje to iba scholastika bežne uznávaná ako Tomáš Akvinský ale scholastika tisícov oddaných mníchov minulosti ktorých diela sú možno ešte dodnes ukryté v hlbinách mnohých kláštorov Európy.
Po ukončení svojich štúdií dostáva Knecht ako misiu pobyt v Benediktínskom kláštore kde sa stretáva a následne aj zbližuje s pátrom Jakobusom, jedným z najvačších katolíckych učencov tej doby. V období Knechtovho pobytu tak dochádza k nevídanej výmene významov medzi oboma učencami, Knecht sa vďaka pátrovi zoznamuje nielen s najstarším katolíckym rádom, rádom pred ktorého tradíciou musí zloži? pomyselný klobúk aj autor tejto interpretácie, ale aj so samotným katolicizmom a pohľadom Ríma na Kastáliu.
Výsledkom jeho misie je nielen priateľstvo k pátrovi Jakobusovi, zblíženie Ríma a Kastálie, ale aj uvedomenie si pohľadu na Kastáliu zvonka - a s ňou aj zatiaľ iba ticho ale čoraz silnejšie hlodajúca pochybnos? o úlohe Kastálie vo svete.

Magister Hry
Knecht sa po úspešnom ukončení štúdií a zvládnutí misie zblíženia Ríma a Kastálie veľmi rýchlo dostáva na pozíciu Magistra Ludi. Starý Magister Thomas zomiera tesne pred slávnostnou, každý rok sa konajúcou verejnou slávnos?ou a jeho úlohu vedenia tejto slávnostnej Hry tak musí prevza? jeho zástupca - tieň. Svoju úlohu splní , avšak zákulisné šepoty, a intrigy ktoré sa vedú medzi tzv. elitou hráčov so sklenenými perlami ho následne dovádzajú k samovražde.
Elita Kastálie tak - možno nechtiac predsa však s aktívnou účas?ou - privádza v svojej pýche ľudskú bytos? k samovražde a práve túto elitu musí novozvolený Majster Perlohry Jozef Knecht dosta? na svoju stranu.
Darí sa mu to rýchlo, má na to všetky ľudské i vodcovské schopnosti. V svojom úrade plní poriadne všetky povinnosti - je ideálnym človekom pre túto pozíciu. Veľmi rýchlo si však Knecht uvedomuje že už niet kam stúpa?, že on ako služobník už neslúži pánovi ale sám je pánom.
Pred svojou prvou verejnou slávnos?ou dospieva k podobne oslobodzujúcemu rozhodnutiu ako Harry Haller s jeho rozhodnutím zomrie? - keď sa raz pre neho Hra stane viac povinnos?ou ako rados?ou, svoj úrad zloží.

Človek revoltujúci

Vzpomínáte si na legendu o sv. Kryštofovi? Ano? Tak tenhle Kryštof, to byl muž s velikou silou a odvahou, jenže se nechtěl stát pánem a vládnout, ale sloužit, ve službě byla jeho síla a umění, v tom se vyznal. Ale nebylo mu jedno, komu slouží. Musel to být ten největší a nejmocnější pán. A když uslyšel o pánovi, který je ještě mocnější než ten jeho dosavadní, své služby nabídl jemu. Tenhle veliký služebník se mi vždycky líbil , a trošku se mu musím podobat. (308)

Čo Knechta k takémuto rozhodnutiu zloži? svoj úrad viedlo? Je nutné si uvedomi? že ako jeden z mála Kastálcov bol výslednicou mnohých prúdov, do vzájomného vz?ahu v ňom boli uvedené nielen protiklady východu a západu - tie pri bližšom priblížení protikladné vobec niesú keďže vo svete sa vždy jedná iba o jednu a len jednu tradíciu Ducha - ale aj protiklad toho-čo-slúži a toho-čo-vládne a najma protiklad vonkajšieho pohľadu a vnútorného pohľadu na Kastáliu.
Jeho pobyt v benediktínskom kláštore bol jeho jediným pobytom mimo Kastáliu, ale Knecht mal zo študentských čias ešte jednu podstatnú skúsenos? s okolitým svetom a tou bolo priateľstvo so študentom Pliniom Designorim ktorý bol v Kastálii iba na štúdiách a ktorý sa ku kastálskemu sposobu života staval kriticky. S týmto človekom sa Knecht počas svojich štúdií dostával v rámci verejných diskusií do neustálej konfrontácie, mimo nich však boli dobrými priateľmi a odovzdali si navzájom mnohé a je veľmi pravdepodobné že to, čo neskor vykvitlo v Knechtovu revoltu a odchod z Kastálie bolo zasiate Pliniom Designorim.
S podstupom času si Knecht čoraz viac uvedomoval že sa rozširuje trhlina medzi Kastáliou a okolitým svetom na ktorý však bola táto duchovná provincia po materiálnej stránke úplne odkázaná. Svet stál znova v zlom, blížila sa vojna, možno aj preto že duchovná provincia vysiela do sveta čoraz menej a menej svojich vyslancov - učiteľov. Kastália čoraz viac a viac existovala sama pre seba. A ako človek znalý zákona sveta pochopil, že Kastália skor či neskor musí zaniknú? , zistil že úlohou človeka je životná prax v hmotnom, reálnom svete , že vyúka jediného študenta k celistvosti má vačší zmysel ako úrady a nariadenia Hierarchie ktorá existuje len sama pre seba.
Zistil, že zvrchovaným právom a povinnos?ou človeka je robi? si to, čo uzná za vhodné a považuje za správne. Preto napísal úradu list "prorocký" ktorý nebol vyslyšaný, odstúpil z pozície, s flautou si lahol pod strom, zanotil si:

Oudům i hlavičce,
dobře je v travičce.
Teď čile vstávám ,
nepolehávám,
dívám se zvesela do nebíčka.

s úsmevom prikráčal do sveta kde sa mal sta? učiteľom Designoriho syna Tita. Pri pohľade na jeho obnažené telo neodolal volaniu popláva? si s ním v horskom jazere a toto volanie mu bolo osudné.
Príčinou smrti bol pravdepodobne infarkt myokardu. Umrel š?astný.

interpretácia Hry so sklenenými perlami - osobné náhľady

Práve v tom, že existuje všeobecné pravidlo pomocou ktorého može hudobník z partitúry vyčíta? symfóniu, pomocou ktorého možno z drážky na gramofónovej platni odvodit symfóniu a podla tohto pravidla opat partitúru, spočívá vnútorná podobnos? týchto zdanlivo tak nesúvisiacich útvarov. A tým pravidlom je zákon projekcie ktorý symfóniu projikuje do notového jazyka. Je to pravidlo prekladania notového jazyka do jazyka gramofónovej platne.
L.Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 4.0141

1) Analógový prístup - Hudba , Vlny
Samotný vznik Perlohry súvisí s Hudbou jej vznik súvisí s teóriou Hudby a jej prvotnými študentami boli študenti Hudby. Hudba je aj pre Jozefa Knechta niečo veľmi podstatné, veď práve pri návšteve Magistra Hudby a hraní Bachovej fugy došlo ku Knechtovmu prvému "prebudeniu" či "povolaniu". V úvode k dielu je bližšie rozoberané čínska tradícia podľa ktorej úroveň Hudby v štáte úzko súvisí so stavom štátu, keď je úpadková Hudba, je v úpadku aj štát.

Je dobré, uvedomi? si, čo je to vlastne hudba.

Hudba je mechanické vlnenie ktoré je ľudským uchom prekladané do vstupov s určitými hodnotami ktoré sa v podobe impulzov dostávajú do ľudského mozgu. To vieme a nieje na tom nič magické, magický je ale ten priestor "kde vlastne hudbu počujem". Mám pocit že je niekde medzi pravým a ľavým uchom, keď však spočívam v tomto priestore máme však pocit že je to priestor nekonečný, od okolitých podmienok nezávislý, možno priam večne prítomný.

Mám pocit, ako keby to, ako hudbu vnútorne - odhliadnuc od všetkých technických a neurologických aspektov ktoré len transformuju určité premenné vlastnosti vlny- zažívam, tkvelo už v samotnej povahe vlny samotnej.

Mám pocit, že Hudba nepotrebuje žiadne moje vedomie k tomu aby bola zažitá. Vystačí si sama, ona už v sebe obsahuje vedomie sebe samej tým, že má formu. A to, že je zažívaná skrze mňa je jej prejavom.

V týchto asi ?ažko pochopiteľných a možno i nezmyselných vetách som Hudbou s veľkým H myslel Hudbu sveta. V mnohých tradíciách stvorenie sveta súvisí s Hudbou. V niektorých je svet ako taký dokonca Hudbou, Symfóniou.

Symfónia je vlnou skladajúcou sa z mnohých vĺn, spolu dávajú výslednicu - Celok. Možem sa sústredi? na jednotlivé nástroje - podvlny, potom vnútorne zažívam formu týchto podvĺn - zvačša aspoň vo vz?ahu k vlnám ostatným keďže dokáza? odfiltrova? zo zážitku všetky ostatné vnemy dokáže len cvičená myseľ.

Hudbou, vlnou je aj Hesseho dielo. Jednotlivé vlny sa dajú nazva? figúrami. Jozef Knecht je hlavnou figúrou, hlavným motívom diela. Jeho príbeh sa dá vníma? ako výstup na vrchol , v pozícii Majstra Hry motív graduje,potom upadá s tým ako sa rozvíja druhý motív, druhý Knecht, Knecht túžiaci po slobode. Znova dochádza k vyvrcholeniu túžby a nastáva strmý pád v podobe smrti. Motív sa však ešte trikrát zopakuje v podobe Knechtových životopisov, je to Knechtov život v malom , vlna je iná a predsa veľmi podobná.

Pieseň o Knechtovi možno končí je však nutné si uvedomi? že sa na ňu dá kedykoľvek nadvziaza? napríklad piesňou o Titovi Designorim, tak ako Knechtova pieseň nadviazala na pieseň Magistra Hudby. Je možno sa teda na pieseň o Knechtovi pozrie? z inej mierky, v nej bude Knecht možno už len jednou z vlniek piesne o Kastálii, tak ako je napríklad páter Jakobus iba jednou z vlniek piesne o Knechtovi. A pieseň o Kastálii, s jej vzostupom a pádom ktorý Knecht, znalec zákona vĺn predvídal, bude iba ďalšou malou vlnkou v piesni, Symfónii sveta.
A tak sa možno na Symfóniu sveta pozera? z rozličných mierok, zoomova? hore a dole. Hudba sveta,svet je vlastne fraktál v ktorom platí "čo jest hore je aj dole".Všade je badateľný výskyt rovnakého vzoru nadvazovania , prelínania, splývania a rozdeľovania.

Je to krásna hudba.

poznámka - Zaujímavým diskurzom zaoberajúcim sa vibráciami v ich najširšom význame a tým, ako vplývajú na vytváranie vzorov, tvarov a procesov sa je tzv. Kymatika - (z gréckeho kyma - vlna).

2) Kybernetický prístup - Perly a Dátové body

Znaková řeč a gramatika hry představují určitý druh vysoce vyvinutého tajného jazyka, na němž se podílí vícero věd a umění, zejména však matematika a hudba (popřípadě hudební věda) a který je s to vyjadřovat a do vzájemného vztahu uvádět výsledky téměř všech věd. Hra se skleněnými perlami je tedy hrou s veškerými obsahy a hodnotami naší kultury...Co lidstvo ve svých dobách vytvořilo ve sféře poznatkú, vysokých myšlenek a uměleckých děl, co následná období učeného přemýšlení vyjádřila pomově a učinila z toho intelektuální vlastnictví, s celým tímto obrovitým materiálem duchovních hodnot hraje hráč Hry jako na varhaník na varhany , přičemž tyto varhany mají stěží představitelnou dokonalost, jejich manuály a pedály snímají celý duchovní vesmír , jejich rejstříkú je téměř bezpočtu, teoreticky by se s tímto nástrojem dal hrou reprodukovat veškerý duchovní obsah světa. (strana 16)

Hesse svoje vizionárske dielo napísal niekoľko desa?ročí predtým ako do sveta nastúpili informačné technológie. K praktikovaniu záhadnej Perlohry sú potrebné nástroje ktoré pripodobňuje k varhanám, a tieto umožňujú pokry? celý duchovný priestor a da? do vz?ahu výsledky takmer všetkých vied.

Dnešný počítač splňuje kritérium tzv. "univerzálneho turingovho stroja", inak povedané je pomocou neho možné nasimulova? akúkoľvek možnú simuláciu v prípade že máme dostatočne veľa času.

Bastian Perrot::si, po vzoru kuličkových počitadel , zkonstruoval rám s několika tucty drátů uvnitř, na nichž mohl k sobě radit skleněné perly rúzné velikosti, tvaru a barvy. Dráty odpovídali notovým linkám, perly hodnotám not atakdále, a tak si ze skleněných perel pořizoval hudební citáty či vymýšlel témata, měnil je, transponoval, rozvíjel a stavěl proti nim jiná.


Dalo by sa poveda? že ozajstný nástup programovateľných počítačov mohol nasta? až po veľkom diele ľudského umu - logickej formalizácii. Počítač dostáva vstupy ktorými sú nielen dáta ale aj informácie o tom ktoré operácie má vykona? - preto je formalizácia operácií nutným predpokladom k vytvoreniu informačných technológií. K formalizácii je nutné vytvori? si systém kde je určitý predmet či operácia reprezentovaný symbolom, toto presne učinil horeuvedený Bastian Perrot.
Perrotovu transformáciu hudby na perly v priestore vytýčenom drátmi chápem ako priblíženiu sa k najdokonalejšej, digitálnej formalizácii kedy je každý význam reprezentovaný sériou periel navlečených na jednom dráte, sériou jednotiek a núl.

Joculator z Bazileje:: vynalezl pro Hru se skleněnými perlami zásady nového jazyka, totiž jazyka znakú a formulí , na němž se matematika a hudba podíleli stejnou měrou a ve kterém se umožňovalo spojovat formule astronomické i hudební, jaksi matematiku a hudbu uvádět na spoločného jmenovatele.

Človek však nedokáže efektívne pracova? so sériami jednotiek a núl, preto sa na ich manipuláciu s postupom času vymýšlali jazyky vyššej úrovne. Počítače sa stávali čoraz účinnejšími nástrojmi na jednotlivé matematické výpočty a riešenia určitých konkrétnych problémov neumožňovali však prepojenie všetkého ľudského vedenia do jedného celku. To začalo by? možné po vytvorení celosvetovej siete a významný krok sa paradoxne urobil blízko Bazileje vo výskumnom ústave CERN kde bol do sveta vypustený jazyk HTML a zahájený tak vývoj priestoru v ktorom pomaly ale isto začínajú význam nabera? prvé perly ľudského vedenia::

The dream behind the Web is of a common information space in which we communicate by sharing information. Its universality is essential: the fact that a hypertext link can point to anything, be it personal, local or global, be it draft or highly polished. There was a second part of the dream, too, dependent on the Web being so generally used that it became a realistic mirror (or in fact the primary embodiment) of the ways in which we work and play and socialize


Jazyk HTML v ktorom sú zobrazované všetky tzv. webové stránky je veľmi blízkym príbuzným jazykom jazyku XML. Tento poskytuje univerzálnu, profesionálne navrhnutú schému do ktorej sa bude da? prepísa? všetko vedenie nezávisle od formy (šablóny), akou si toto vedenie jednotlivec nechá odprezentova?. Šablóna može by? vizuálna, symbolická, grafická, neskor možno i hmatová.

Matematici přivedli Hru k vysokému stupni pružnosti a stupni sublimace a ona získala již cosi jako vědomí sebe samé

XML sa može sta? univerzálnym metajazykom pretože je v jeho neprejavených možnostiach v sebe definova? operácie na transformáciu samotného XML.

Možnosti Perlohry sú neobmedzené.

S rastúcim množstvom obsahu v databázach sveta v informačnej komunikačnej Sieti - nazvime ju "priestor možností" - je iba otázka času kedy bude tento pretransformovaný do jednotlivých obsahových jednotiek - XML dátových bodov. Tieto sa dajú chápa? ako Wittgensteinovské "veci" , pre ktoré je podstatné to, v akom "stave vecí" sa nachádzajú - tj. aké majú vz?ahy s ostatnými vecmi.

Nieje v našich silách pochopi? povod Perlohry ako takej. Musí nám k blazenosti stači? že sa podieľame na jej Tvorbe.
00000548000649190080213901676124
Optos
 Optos      03.06.2005 - 04:07:36 , level: 1, UP   NEW
Čo to je za stupídnu anketu? :) Inak možno najlepšia kniha aku som kedy čítal

0000054800064919008021390167612401676125
Optos
 Optos      03.06.2005 - 04:09:34 , level: 2, UP   NEW
A treba ho utopi?!

00000548000649190080213900980402
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      01.07.2004 - 12:40:20 , level: 1, UP   NEW
Ever felt as though a piece of music is speaking to you? You could be right: musical notes are strung together in the same patterns as words in a piece of literature, according to an Argentinian physicist.
http://slashdot.org/article.pl?sid=04/06/28/0046201

00000548000649190080213900967412
HAMMERFIST
 HAMMERFIST      24.06.2004 - 23:13:25 , level: 1, UP   NEW
viete mi niekto please poradit kde si tu hru zo sklenenymi perlami mozem stiahnut? diki

00000548000649190080213900954818
drakh
 drakh      18.06.2004 - 15:36:50 , level: 1, UP   NEW
hmm ked sa nad tym tak zamyslam to o tej hudbe co tu je vlastne vzdialene nacrtava teoriu superstrun

00000548000649190080213900943257
al-caid
 al-caid      15.06.2004 - 22:55:02 , level: 1, UP   NEW
Glasperlenspiel je fascinujuca kniha. Cita sa vo mne akoby sama. Jazyk, v ktorej je napisana, nemusim uplne ovladat, aby som videl tu strukturu autorovho myslenia. Dielo je navratom k realizmu, stredovekemu realizmu: povyseni slova, nositela (nielen) ludskeho poznania, tvorby a samozrejme moznosti interakcie. Perlohra je cesta k tvorbe tychto univerzalii a ich aplikaciu na skraslenie, dovolil by som si povedat dotvorenie sveta.

00000548000649190080213900862214
hviezda
 hviezda      25.05.2004 - 19:08:11 , level: 1, UP   NEW
asura

ešte som len v polovici tvojho "rozboru" a skladám klobúk dole, eee, ešte si ho zbehnem kúpi? :O) K!

00000548000649190080213900855849
hviezda
 hviezda      24.05.2004 - 13:16:59 , level: 1, UP   NEW
samotná kniha je metaforou hry so sklenenými perlami....

00000548000649190080213900850246
klokanek
 klokanek      22.05.2004 - 17:43:02 , level: 1, UP   NEW
taky je zajimavy, koho dalsiho to oslovilo - treba ja jsem si hru se sklenenymi perlami precetl potom, co jsem cetl nadsenou esej o ni od Timothy Learyho.

0000054800064919008021390085024600850255
klokanek
 klokanek      22.05.2004 - 17:45:57 , level: 2, UP   NEW
jeste link: http://downlode.org/etext/huxley_hesse_cybernetic.html

00000548000649190080213900827314
eva
 eva      16.05.2004 - 19:23:53 , level: 1, UP   NEW
pekne si to napisal, uz sa na nu tesim!!!

00000548000649190080213900815183
louise
 louise      12.05.2004 - 21:15:30 , level: 1, UP   NEW
strasne,teda dost sa mi paci ta forma ako to pisal...a tie suvislosti...zdanlivo nesuvisiace

00000548000649190080213900815181
louise
 louise      12.05.2004 - 21:14:43 , level: 1, UP   NEW
ta knizka je jedna z naj naj naj

00000548000649190080213900805555
d3nzel
 d3nzel      10.05.2004 - 16:47:40 , level: 1, UP   NEW
contemplating
beautiful music;-)

00000548000649190080213900804908
wuukiee
 wuukiee      10.05.2004 - 14:48:38 , level: 1, UP   NEW
joj,tato knizka patri medzi tyx zopar,
ja som ju wnimala ako nieco magicke a nepoxopitelne,
asi preto bola taka pekna,.

00000548000649190080213900803841
polar
 polar      10.05.2004 - 10:46:00 , level: 1, UP   NEW
:)

00000548000649190080213900803764
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      10.05.2004 - 10:18:03 , level: 1, UP   NEW
a inak, velmi pekny clanok, aj ked niektore analogie nie su uplne presne
(a nie je sa pise oddelene, nie spolu:)
uz o niekolko dni sem mozem hodit moju dokoncenu diplomovku, ktore nie je uplne nesuvisiaca s temou.

00000548000649190080213900803757
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      10.05.2004 - 10:14:49 , level: 1, UP   NEW
...Duch našej provincie a nášho rádu sa zakladá na dvoch princípoch: na objektivite a láske k pravde v štúdiu a na pestovaní meditatívnej múdrosti a harmónie....

00000548000649190080213900802254
Prospero
 Prospero      21.09.2005 - 01:41:54 , level: 1, UP   NEW
a:6:{i:0;a:2:{s:4:"text";s:6:"obesit";s:6:"number";i:137;}i:1;a:2:{s:4:"text";s:6:"upalit";s:6:"number";i:159;}i:2;a:2:{s:4:"text";s:9:"zastrelit";s:6:"number";i:149;}i:3;a:2:{s:4:"text";s:9:"ukrizovat";s:6:"number";i:143;}i:4;a:2:{s:4:"text";s:17:"prepichnut zozadu";s:6:"number";i:150;}i:5;a:2:{s:4:"text";s:10:"ukamenovat";s:6:"number";i:140;}}