login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
8167041
7315611
7972158

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


AP b

kratke

bobor (*bobrъ) kde je prizvuk?
bedro (*bedró; PL biodro)
blcha (*blъxá) taut.liq.
brvno (*brъvъnó) taut.liq.
bodrý (<- RU)
včela (*bъčelá)
čelo (*čeló)
česať (*česáti)
črta (*čъrtá) taut.liq.
ďaleký (*dalékъ)
dvere (*dvъrъ); taut.liq. prizvuk?
dno (*dъnó) jer
hloh (*glógъ; *PL głóg) 1.
holý (*gólъ) 1.
honiť (*goníti)
hovno (*govъnó; PL gówno) jer
humno (*gumъnó) jer
hnať (*gъnáti; CZ hnát) jer
chromý (*xrómъ) 1.
chrastie (*xvórstъ) 1. (b?)
hra (*jъgrá) jer (?)
hrať (CZ hrát); Olander b?
klať (*kólti) 1.
kosa (*kosá)
koza (*kozá)
koža (*kožá; CZ kůže)
kozľa (CZ kůzle); Olander
krov (*króvъ) 1.
lepiť (*lěpiti) prízvuk? u Olandera (c)
lomiť (*lomíti)
lono (*lonó; CZ lůno)
uložiť (*ložíti)
luhať (*lъgati) prizvuk?
ľan (*lъ´nъ) 1.
mäta (CZ máta); Olander
meč (*mъ´čъ) 1.
medza (*medjá)
mena (CZ měna, PL miana); Olander d? (*moin-) cf. meniť (AP c)
metať (*metáti)
močiť (*močíti)
modliť (*modlíti)
mokrý (*mokrъ) ?
mlat d!
hmla (*mъglá) jer
mzda (*mъzdá) jer
nosiť (*nosíti)
nový (*nóvъ) 1.
nozdra ?
oheň (*ógňъ´)
okno (*okъnó)
orol (*orъ´lъ)
osa (*osá)
osem (*ósmъ)
osteň (*ostъ´nъ)
osol (*osъ´lъ)
otvoriť (*otъ voríti)
otec (*otъcъ) prizvuk? *otēc v Pauliny 1963: 241
ovca (*ovъcá) jer
ovos (*ovъ´sъ)
pero (*peró)
pleco (*pletjé)
plť (*plъ´tъ)
prosiť (*prosíti)
peklo (*pъkъlo)
prst (*pъ´rstъ) 1.
pestrý (*pъ´strъ) 1.
pes (*pъ´sъ) 1.
pšeno (*pъšenó)
rebro (*rebró)
roj (*rójъ; rôj?, PL rój)
sedlo (*sedъló) jer
sestra (*sestrá)
sova (sůva?)
srať (srát); Olander
stehno (*stegnó)
steblo (*stъbló; CZ stéblo) jer
stlať (CZ stláti) prizvuk?
poslať (*sъláti) jer
sen (*sъ´nъ)
smola (CZ smůla); Olander
teplý prizvuk?
tesať (*tesáti)
tlo (*tъló) jer
um (*úmъ) 1.
uzda (*ūzdá; *OCz uzda) !
vreteno (*vertenó)
veslo (*vesló)
vedro (*vědró; CZ vědro)
vodiť (*vodíti)
voziť (*vozíti)
vdova (*vъdová)
vŕba (CZ vrba); Olander
vrch (*vъ´rxъ) 1.
zelený (*zelénъ)
žena (*žená)
žezlo (*žezló)
žať (*žéNti; CZ žít) 1.nasal.?
život (*živótъ)


dlhe

bieda (*bēdá) monoph. (*bhoidh-eh2)
biely (*bē´lъ) PIE ablaut (*bhēl-)
blúdiť (*blōNdíti) nasal. (*bhlondh-eie-)
brázda (brāzdá) 2.liq.met. (*bhrs-d-)
bôb (CZ bob); Olander predl.
cieva (*cēvá) monoph. (*koi-weh2)
črieda (*črēdá) 2.liq.met. (*sker-deh2)
triediť (*črēdíti) 2.liq.met.
č(e)rieslo (*črēsló) 2.liq.met. (*skert)
čierny (*čъ´rnъ; ale CZ černý) ?
dáviť (*dāvíti) PIE ablaut (*dhōh2w-)
dláto (*dlātó) 2.liq.met.
drieň (*drē´nъ) 2.liq.met. (*dhergh-no-)
drieť (*drētí) Olander (c)
diel (*dē´lъ) monoph.
diera (*dērá) PIE ablaut (*dēr-eh2)
dieža (*dēžá) monoph. (*dhoiǵh-)
ďasno (*dēNsnó; CZ ďáseň) nasal.
driemať (*drēmáti) laryn. (*dreh1-) b?
drúk (*drō´Ngъ) nasal. (*dhrongh-)
dúha (CZ duha); Olander
dúchať (*dūxáti) monoph. (*dhows-)
dvor (*dvorъ´; CZ dvůr, PL dwór) predl.
dážď (*dъzdjъ´) ?
jadro (*jēNdró) nasal.
CZ játra (*jēNtró) nasal.
hlísta (*glīstъ´) laryn. (*glhit-to-)
hlúpy (*glōpъ´): Zaliznjak
hniezdo (*gnēzdó) ?
hrádza (grā´djā) 2.liq.met. (*ghordh-yeh2)
hriech laryn. (*gwhreh1-)
hviezda monoph. (*ǵhwaiǵhw-)
hnúť (b?) nasal. (*ghubh-n-)
chápať laryn. (*skeh2b-) b?
ískať laryn. (*h2iskeh2-) b?
ísť (*jъti): Zaliznjak monoph. (*h1ei-)
kľúč monoph.
klátiť 2.liq.met. (*kolh-)
klát 2.liq.met.
kôl predl.
koniec (CZ konec); Olander predl.?
kôň predl.
kôra predl. - typ *volja
-krát 2.liq.met. (*skort-)
krátky (*krātъ´kъ) 2.liq.met. (*kort-)
zakríknuť (CZ zakřiknout); Olander
kôš predl.?
kút nasal. (*komp-)
krása PIE ablaut (*krōs-eh2)?
krídlo monoph. (*skreidh-lom)
okrúhly nasal. (*krongh-)
kŕmiť (CZ krmit); Olander
krúpy monoph. (*krowp-eh2)
kúriť monoph. (*kwowr-)
kúzňa monoph. (*kowzn-)
CZ lícha (*lēxá) monoph. (*lois-eh2)
lieska monoph.?
líce (*līcé) monoph. (*leik-)
lízať (*līzáti) monoph. (*leih-)
ľúbiť monoph. (*lewbh-)
ľúty (*ľutъ´) monoph. (*lewt-)
lúčiť nasal. (*lonk-ei-)
lúka nasal. (*lonk-eh2) cf. luk (< *lonkъ AP c)
lúč monoph. (*lowk-)
lúpiť monoph. (*lowp-ei-)
mlieko 2.liq.met. (*hmelǵ-) cf. mĺzť
mlieť 2.liq.met. (*melh-)
miesiť (*mēsíti) monoph. (*moiḱ-ei-)
miazga monoph. (*hmoiǵh-)
môcť ?
mlátiť 2.liq.met. (*molt-ei-)
múdry nasal. (*mondhh1-ro-)
múka nasal. (*monk-)
mútiť nasal. (*monḱ-tei-)
mŕtvy ?
náhly (*nāglъ´) ?
nôž predl. (*h1noǵh-jo-)
ôsmy (CZ dial.ůsmý?) predl. (*h3eḱth3-mo-)
fúz (*wōNsъ) nasal. (*wondh-som)
páchať (*pāxáti) ?
párať iter. od *prāti
páliť (*pālíti) PIE ablaut (*pōlh1-)
piest (*pē´stъ) monoph. (*pois-tom)
piesok (*pēsъ´kъ) PIE ablaut (*pēs-w-)
piaty (*pēNtъ´) nasal. (*penkw-to-)
pískať (*pīskáti) ? (PBS onom., lebo LI pyškē´ti)
plást (*plāstъ) PIE ablaut (*plōsk-to-)
pľúca (*pľūtja) monoph. (*plew-t-yeh2)
plátno (*plātъnó) 2.liq.met. (*pol-t-)
púť (*pō´Ntъ) nasal. (*pont-h1-)
pýtať (*pȳtáti) laryn. (*pwh-t-)
písať monoph. (*peiḱ-)
ráčiť (*rāčíti) PIE ablaut (*rōk-eie)
rúno monoph. (*hrow-mno-)
siedmy (*se´dmъ; OCz sédmý) predl.?
sídlo (*sēdló) Wint.z.? (*sed-lo-m)
srieň (*srēnъ´) 2.liq.met. (*ḱerh-nom)
sieť monoph. (*sh2oit-)
súdiť (*sōNdíti) nasal. (*somdhh1-ih1-)
súd (*sōNdъ) nasal.
stôl (*stolъ´) predl. (*sto-lo-)
svieca (*swētjá) monoph. (*ḱwoit-)
štít (*ščītъ´) monoph. (*skei-tom)
tiahnuť (*tēNgnō´Nti) nasal. (*tengh-)
túha (*tōNgá) nasal.
tiaž (*tēNgъ´) nasal.
tráva PIE ablaut (*trō-wo-)
tráviť PIE ablaut
tŕň (*tъ´rnъ) ? (*tr-nom)
ústa monoph. (*hows-t-eh2)
vábiť PIE ablaut (*wōb-)
viazať (*wēNzáti) nasal. (*h2mǵh-)
vôľa (*woljá) predl. - typ *volja
vlákno 2.liq.met. (*wolḱ-nom)
vôňa predl. - typ *volja
vrátiť 2.liq.met. (*wort-eie-)
žriedlo 2.liq.met. (*gwerh3-tlom)
žiadať (*žēNdáti) nasal. (*gwhedh-)


AP c


kratke (CZ/SK)

běs/bes monoph. (*bhoidh-s-)
běžet/bežať Wint.z. (*bhegw-)
bledý monoph. (*bhloid-w-)
blesk monoph. (*bhloig'-sko-)
blud nasal. (*bhlendh-)
bůh/boh monosyl. (PSl *bagu)
boj (PL bój) monosyl. (*bhoi-Ho-)
bolet/bolieť laryn.? (*bholh-)
blaho 2.liq.met.
brada 2.liq.met. (*bhardh-eh2)
zbraň 2.liq.met. (*bhorh-n-i)
brav 2.liq.met. (*bhor-wo-)
bor monosyl. (*bhoru)
břicho/brucho monoph. (*bhrews-)
brod monosyl. (*bhrodh-os)
bučet/bučať monoph. (*bhowk-)
budit/ť monoph. (*bhoudh-eie-)
brzo (*bhris-)
cedit/ť monoph. (*skoid-)
celit/ť monoph. (*kail-)
celý monoph.
cena monoph. (*kwoi-neh2)
čad PIE ablaut (*kwédh-)
třen/čreň 2.liq.met. (*kwerh-no-)
střep/črep 2.liq.met. (*skerp-o-)
střevo/črevo 2.liq.met. (*ker-m-)
častý nasal. (*kmk'-to-)
čásť/časť nasal.
činit/ť monoph. (*kwein-)
čin monoph.
čerstvý (*krt-wo-)
česť (*skwi-ti-)
daň laryn. (*deh3-n-)
dar laryn. (*deh3-r-)
dřevo/drevo 2.liq.met. (*derw-o-)
deset/desať nasal. (*dek'mt-)
devět/deväť nasal. (*h1neun-)
deveř/dever laryn. (*deh2i-wer-)
divit/ť monoph. (*dheih-w-)
dojiť monoph. (*dhh1-eie-)
důl/dol (PL dół) monosyl. (*dhol-o-)
dům/dom (PL dom) monosyl. (*dom-u-)
drahý 2.liq.met. (PBS *dorg-)
dub nasal. (PSl *dambu)
druh monoph. (*dhrewgh-)
druhý monoph.
duch monoph. (*dhows-)
duřit/duriť monoph. (*dhow-ro-)
duše/a monoph. (*dhows-i-eh2)
dluh/dlh monosyl.
den/deň (*din-)
držet/držať (*dhr-)
jedle/ľa (*h1edh-li-)
jeseň (*es-eni-)
jebať (*h3iebh-o-)
jezero/jazero (*h1eg'h-er-)
jed Wint.z. (h1ed-)
jarý laryn. (*ieh3- ?)
hasit/ť PIE ablaut (*sgwós-)
hluchý monoph. (PBS *glowś-)
hněv/hnev monoph. (*gnoi-wo-)
hnůj/hnoj monoph. (*g'hnoih-)
hnus ? (CSl *gnúsъ)
hodit/ť (*ghodh-)
hlad (PL głód) 2.liq.met. (*gwoldh-o-)
holub nasal. (CSl *golóMb-)
hlas 2.liq.met. (*gal-so)
hlava 2.liq.met. (*golh-weh2)
hora (*gwrh-)
hrad 2.liq.met. (*ghordh-o-)
host/ť monosyl. (*ghost-i-)
hustý nasal. (PBS *gonstus)
hus nasal. (*g'hh2ens-)
ohřada/ohrada nasal. (*ghrndh-)
hrom monosyl. (*ghrom-)
hrozit/ť ?
hruď nasal.
hrmět/hrmieť (*ghrm-eh1-)
hubit/ť monoph. (*ghowbh-eie-)
hrdý (*gwrd-us)
hrsť (PBS *gurst-i)
pochod monosyl. (*sod-)
chlad 2.liq.met. (PSl *xaldu)
chladný 2.liq.met.
chudý monoph. (*ksowd-o-)
juný monoph. (*h2i-ew-hn-o-)
jho (*iug-om)
mít/mať ? (*h1m-)
jizba/izba (PSl *istuba)
kadit/ť PIE ablaut
kal ?
kazit/ť Wint.z. (*kwog'- ?)
klečet/kľačať nasal. (*kwlenhkw-)
klas 2.liq.met. (*kolh-s-)
kosť monosyl. (*kosti-)
kotit/ť (*kat- ?)
kovat/kuť monoph. (*kowh2-)
kus nasal. (PBS *kanhd-)
křičet/kričať monoph. (*kreik-)
krik monoph.
krosna/á (*krot-sno)
kruh nasal. (*krongh-o-)
krutý nasal. (*kront-)
krev/krv laryn. (*kruh2-s-)
kvas PIE ablaut (*khw-ós)
květ/kvet monoph./monosyl. (PSl *kwajtu)
kypět/kypieť PIE ablaut? (PBS *kup-)
led/ľad monosyl. (*ledh-us)
letět/letieť (*lek-t-)
ležet/ležať (PSl stat. *leg-éj-)
lenivý laryn. (*leh1-en-)
lep monoph. (*loip-eie-)
lepší monoph. (?)
les laryn. (*leh1s-w-)
levý/ľavý monoph. (*lh2ei-wo-)
list monoph. (*leid-sk-to-)
lidé/ľudia monoph. (*h1lewdh-o-)
lůj/loj monosyl. (*loih1-)
loviť (*low-)
lov monosyl.
luh nasal. (PBS *lonhg-)
luk nasal. (PBS *lankas)
lít/liať (CSl *lъjati)
lesť (PSl *listi)
mast/masť laryn. (*meh2g'-)
med monosyl. (*medhw-)
metat/ť (*met-)
mech monoph. (*moiso-)
měnit/meniť monoph. (*moin-ei-)
měkký/mäkký nasal. (*mnhk-)
maso/mäso nasal. (*méms-om)
mih monoph. (*h3meigh-)
moc monosyl. (*moght-i)
mladý 2.liq.met. (*mld-w-)
more (*mor-i-)
mrak 2.liq.met. (*morhk-o-)
most monosyl.? (*mast-do-)
mozek/mozog (*mosgh-o-)
muž nasal. (*mongw-io-)
mysl/myseľ laryn. (*muhdh-)
mlčet/mlčať (*mlkw-)
nahý Wint.z. (*nog-)
nebo (*nebh-es-)
neřest/neresť (*h2ner-)
noha (*h3nogwh-eh2)
nehet/necheť (*h3nogwh-)
noc (*nokwt-)
nora (PBS *norh-)
nos (*nh2es-)
oko (*h3ekwo-)
loket/lakeť 1.liq.met. (*h3elk-)
olovo (PSl *al-)
los 1.liq.met. (*h1ol-k'i-)
ol(ej?) monosyl. (*h2el-w-)
opak (*h2epoh3-kw-)
ostrov (CSl *ob-*struja)
os monosyl. (*h2ek'si-)
ovce/a (*h3ew-i-)
pec monosyl. (*pekw-ti-)
plen 2.liq.met. (PBS *pelnos)
popel/popol laryn. (*pepelh2-)
pěst/päsť nasal. (*pnkw-s-ti)
pěta/päta nasal. (*spenh-)
OCz pieti/-päť nasal. (*spnh-)
pět/päť nasal. (*penkw-)
pivo ? (*ph3i-wo-m; SC pîvo)
pleš monoph. (*ploik'h2-o-)
pojit/ť (*poh3i-ei-)
pole (*pol-iom)
plaz 2.liq.met. (*polg'h-)
prach 2.liq.met. (PBS *porś-)
prase/a 2.liq.met. (*pork'-os)
pot monosyl. (*pokw-to)
prostý (*pro-stho2-)
pustit/ť ?
pustý monoph. (PBS *powst-)
plst/ť (*pls-)
peň monosyl. (SC pûn, CSl *pьnь)
prdět/prdieť (*perd-)
prsť (PBS *pirśtis)
ř/reč PIE ablaut (*rék-)
řad/rad nasal. (PBS *rinda) -> alt.řád/riad
rod monosyl. (PBS *rod-os)
roh monosyl. (PBS *rog-os)
rosa (*hros-eh2)
rub nasal. (PBS *romhbas)
ruka nasal. (PBS *ronkah)
rudý monoph. (*h1rowdh-)
ruch monoph. (*hrous-o-)
rvát/rvať laryn. (*hrwh-) <- ryť
sadit/ť Wint.z. (*sod-eie-) -> alt.sázet/-sádzať
sad Wint.z.
středa/streda 2.liq.met. (*k'erd-)
sekat/ť PIE ablaut (*sék-)
seno monoph. (PBS *śoino)
slovo (*k'low-os)
sluch (*k'lows-o-)
smrad 2.liq.met. (*smord-os)
sníh/sneh monoph. (*snoigwh-o-)
socha (*k'ok-eh2)
sok (*sokw-)
slaný 2.liq.met. (*sh2el-n-)
stan laryn. (*steh2-no-m)
strana 2.liq.met. (*sterh3-)
střihat/strihať monoph. (*streig-)
stud monoph. (*stowd-)
suchý monoph. (*h2sows-)
sušiť monoph.
svět/svet monoph. (*k'woit-o-)
svině/a laryn. (PBS *swihn-)
svrab 2.liq.met. (*sworbh-)
sl(u)nce (*sh2wl-)
sto (*dk'mtom)
syn laryn. (*swh-nu)
srdce (*k'rd-)
šest/ť (*swek's)
tajit/ť laryn. (*steh2-)
těsný/tesný monoph. (*teih1-)
těsto/cesto monoph. (*teh2is-tom)
tok monosyl. (*tokwos)
tuhý nasal. (*tongh-)
trup monosyl.
trst/ť (*trus-)
tuk monoph. (*towhk-)
tur monoph. (*th2ewro-)
tvar PIE ablaut (*twórh-) -> alt.tvář/r
tvorit/ť (*tworh-)
tvor (*tworh-os)
tvrdý (PBS *twird-)
tenký (*tnh2-w-)
učit/ť monoph. (*h1owk-eie-)
ucho monoph. (*h2eus-)
vařit/variť PIE ablaut (*wór-eie-)
var PIE ablaut
večer (*wekspero)
velet/veliť laryn. (*welh1-eh1-)
vřes/vres 2.liq.met. (PBS *werhź)
vid monoph. (*weid-o-)
voda (PBS *wundnes)
vlak 2.liq.met. (*h2wolk-)
vlas 2.liq.met. (*wolk'-)
vrah 2.liq.met. (*h1worg-)
vraný 2.liq.met. (PBS *worwos)
vůz/voz monosyl. (*wog'h-)
voš monosyl. (*ws-)
vlk monosyl. (*wlkw-os)
vlna (*wlhn-)
vrtět/vrtieť ? (*wrt-)
zima monoph. (*g'hei-meh2)
zob monosyl. (PBS *źob)
zlato 2.liq.met. (*g'holh3-to-)
zrak 2.liq.met.
zub nasal. (*g'ombh-)
zvěř/zver laryn. (*g'weh1r-)
zvon monosyl. (*g'hwon-)
zvat/ť (*g'hwh-e-); -> alt.zvát
žalud/ď nasal. (*gwelh2-)
žít/žiť laryn.? (*gwh3i-w-)
živý laryn.?
žváti/žuť monoph. (*g'iewh-)


dlhe (CZ/SK)

bol/bôľ ? (*bholh-i)
bdít/bdieť monoph. (*bhudh-eie-)
dcera/dcéra PIE ablaut (*dhugh2-tér-)
hřeznout/hriaznuť nasal. (CSl *gréNznóNti)
pohroužit/pohrúžiť nasal.
hrůza/hrôza ? (PBS *groź-)
hrýzt/ť laryn. (PBS *gruhź-)
mír/mier monoph. (*meih-ro-)
nést/niesť nieco post-CSl (SC nèsti; CSl *nestí)
rást/ť 1.liq.met. (*h3erst-)
údit/ť nasal. (*swondh-)
úhel/uhol nasal. (*h2eng-)
pást/ť laryn. (*peh2s-)
péct/piecť nieco post-CSl (SC pèći; CSl *pektí)
přít/prieť nieco post-CSl (CSl *perti)
pět/pieť monoph. (*poih-)
píď/piaď nasal. (*spend-)
plést/pliesť nieco post-CSl (SC plèsti; CSl *plestí)
pás kontr. (SC pojás)
příst/priasť nieco post-CSl (SC prȅsti)
říct/riecť nieco post-CSl (SC rèći)
smích/smiech kontr. (SC smijeh)
smrdět/smrdieť laryn. (*smrd-eh1-)
CZ stříci 2.liq.met. (*sterg-)
stát/ť kontr. (*stoh2-yeh2-)
stráž 2.liq.met. (*storhg-)
šestý/šiesty (analógia so "siedmy"? *swek's-th2o-)
téct/tiecť nieco post-CSl (SC tèci; *tekw-)
tlouci/tĺcť 2.liq.met.? (SC túći)
třást/triasť nasal. (*trem-)
vést/viesť nieco post-CSl (OCS vesti; *wedh)
vézt/viezť nieco post-CSl (SC vèsti)