login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
8167041
7315611
7938644

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


1. druhotne koncovky (1.os. *daj-ǫ -> *dam-ь; inf. *vę̄zati -> *vę̄zatь)
2. 2.jotizacia: Cj -> Cʲ (napr. *desętь -> *desʼętʼ; *vę̄zatь -> vʼę̄zatʼ)
3. kontrakcia: vjv -> v̄ (*mojego -> *mégo; *sь ženojǫ -> *sь ženǭ)
4. vokalizacia silnych jerov: /ь/ -> /e/ (*dьždžь -> *deždžь)
5. kompenzacne predlzenie: CvCь -> Cv̄Cь (*deždžь -> *déždžь)
6. vypadnutie slabych jerov (*déždžь -> *déždž)
7. denasalizacia: /ǫ/ -> /u/, /ę/ -> /ä/ (*s ženǭ -> *s ženú; *tęžký -> *tʼäžký; *męso -> *mʼäso; *měsʼę̄cʼ -> *měsʼa̋cʼ; *vʼę̄zať -> *vʼa̋zať)
8. umlaut /ě/ -> /é/ (pri dlhych: *mlěko -> mléko; pri kratkych dava /'e/: *bělý -> *bʼelý; *měsʼa̋c -> *mʼesʼa̋cʼ)
9. umlaut CZ (12.st.): /'ä,'a/ -> /ě/ (teda /'e/: *tʼäžký -> těžký /tʼežký/; *desʼäť -> *desʼeť; *mʼesʼa̋cʼ -> OCZ měsiec /mʼesʼécʼ/; *dušʼa -> OCz dušě /dušʼe/); pred tvrdou okrem velar -> /a/ (*mʼäso -> *maso; *vʼa̋zat -> *vázať)
10. glotalizacia: /g/ -> /ɣ/ -> /h/ (*grad -> hrad)
11. novy rezonant: /rʼ/ -> /ř/ (*brʼucho -> *břucho)
12. metateza /čr/ -> /stř/ (*črevo -> střevo)
13. zjednodusenie clusterov: /čs/ -> /c/, /ždž/ -> /žď/, /šč/ -> /šť/ a pod. (*déždž -> déšť)
14. CS-depalatalizacia: /bʼ,pʼ,vʼ,mʼ/ -> /bj,pj,vj,mj/; /sʼ,zʼ,čʼ,šʼ,cʼ,lʼ/ -> /s,z,č,š,c,l/ (ostava len /ď,ť,ň/, no aj /ť/ tvrdne na konci; *desʼeť -> deset, *vázať -> vázat; *bʼélý -> *bjélý; tiez /sj/ mame v dlhych slabikach: *mʼesʼécʼ -> *měsjec)
15. umlaut CZ (14.st.): /'u/ -> /i/, /'o/ -> /ě/ (*břucho -> břicho)
16. umlaut /y/ -> /i/, /ý/ -> /ej/ (výlet -> vejlet)
17. rozpad taut.liq.: /l̥/ -> /lu/, /r̥/ -> /er/ (*čl̥n -> člun)
18. diftongizacia: /ó/ -> /uo/, /ú/ -> /au/ (*bóh -> *buoh; *s ženú -> s ženau)
19. II.umlaut CZ: /ie,é/ -> /í/, /uo/ -> /ů/ (*bjélý -> *bílý; *měsjec -> měsíc; *buoh -> bůh)
20. umlaut /au/ -> /ou/ (s ženau -> s ženou)