login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
64224

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::352
total children::199
13 K

show[ 2 | 3] flat


janko_hrasko0
Martini0
linker0
..............0
kAiN0
r0
spravca_cint...0
Kusok0
Arcon0
andread0
mifo0
IMH[Locked_OUT]0
sob0
mf0
(((:)))[Lock...0
didaktikskal...0
ProudSlaveOf...0
hipster Karol0
asebest0
tony clifton0
vlku0
GAZ0
drobna0
Macarat0
MEDVEDIK0
mrjn0
sagasta0
toxygen0
georgio0
Indalam0
d3nzel0
gucci0
obiaman0
huno0
Josefka0
jukebox0
X890
munky0
majou1
Harvie1
chawivala1
Wild at Hear...1
Corvinku1
kubkolienka1
ondrish7
ferlinghetti9
holdsun11
clockwork11
zona centralis15
frr15
bra,No\"!23
endoza23
jacobsram29
Cicer29
wosa30
Maky35
DeJavu48
odeon78
chlebus84
p911t100
Výbor pre nekyberické aktivity

V.N.K.A.

(Výbor pre vyšetrovanie nekyberickej činnosti)m
Klub bol vyznamenaný Radom Vlasteneckej vojny Kyberie, Radom Červenej hviezdy Kyberie a titulom "Ochranca Kyberie I."
____________________________________________________________________________________________________________Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land!
Whose heart hath ne'er within him burn'd
As home his footsteps he hath turn'd,
From wandering on a foreign strand?
If such there breathe, go, mark him well;
For him no minstrel raptures swell;
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can claim,--
Despite those titles, power, and pelf,
The wretch, concentred all in self,
Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
To the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonour'd, and unsung._______________________Sir Walter ScottTieto slová z poémy Waltera Scotta boli pripojené na záver správy
Výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu
pre vyšetrovanie neamerickej činnosti (HUAC)

(Washington, D.C.: Committee on Un-American Activities,
U.S. House of Representatives, 1950 [originally released, April 19, 1949]), p. [62])


Nastal čas , aby aj Kyberia a jej reprezentanti našli dosť odvahy a
rozhodnosti a zomkli sa v neľahkom boji proti moru, čo zachvacuje
tento náš svet s prichádzajúcimi vlnami novoprišelcov bohvieodkiaľ,
pokúšajúcich sa priamymi útokmi alebo rafinovanou demagógiou
zvnútra rozložiť túto komunitu.

Tento klub má byť kryštalizačným jadrom výboru pre vyšetrovanie
nekyberickej činnosti – (V.N.K.A. – Výboru pre nekyberické aktivity)
a slová sira W.Scotta naozaj nepotrebujú žiaden rozsiahly vysvetľujúci
dodatok, čo si treba pod zlovoľnou aktivitou vnútorných či vonkajších
nepriateľov akéhokoľvek spoločenstva predstavovať.


mmmmmmmmmmmmmm


Tento klub má byť tribúnou zdravých síl, čo už dlhší čas, ale zatiaľ márne,
bijú na poplach, a dôrazne varujú pred týmto smrteľným nebezpečenstvom.

Členmi Výboru môžu byť len useri , ktorých ID číslo je 100 a nižšie.
Toto číslo nie je zvolené náhodne. Niet pochybností o tom, že tak Senát, ako aj
Snemovňa Reprezentantov, tvoriace spolu Kongres Spojených Štátov Amerických,
predstavujú vôbec to najlepšie, čo mohlo ľudstvo vo svojich dejinách doteraz vytvoriť.
Počet členov Snemovne reprezentantov USA je 435, ale toto číslo je príliš
vysoké, než aby sa do Výboru neprešmykli useri, ktorých integrita nemusí byť absolútna.
Preto bolo ako významný symbol a záruka dokonalosti zvolené číslo 100,
čo je práve počet členov amerického Senátu.


V záujme záchrany Kyberie nemôže a ani nesmie byť problémom
pre žiadneho správneho Kyberana, hodného toho mena, stotožniť
sa bytostne a totálne s nižšie uverejnenými nariadeniami V.N.K.A.
a disciplinovane, uvedomelo a naozaj zodpovedne ich dodržiavať !_____________________________________________________________________________________________________________


Nariadenia Výboru pre nekyberické aktivity:


1. Základným a najnižším trestom pre usera usvedčeného z nekyberickej činnosti
je jeho vylúčenie z Kyberie. Udeľovanie ďalších trestov podlieha osobitnému predpisu. *)

2. O tom, čo je nekyberická činnosť, je oprávnený rozhodnúť výlučne
Výbor pre nekyberické aktivity - V.N.K.A. - (ďalej len "Výbor")

3. Výbor v záujme svojej funkčnosti nie je pri svojom rozhodovaní ničím a nikým
obmedzovaný a nie je viazaný inými nariadeniami, než svojimi vlastnými.

4. Vnútorné predpisy, nariadenia a rozhodnutia, ktorými sa Výbor pri svojej
činnosti riadi, ako aj iné dôležité údaje o Výbore, vymedzené osobitnými predpismi,
sú v záujme bezpečnosti a s ohľadom na význam chráneného verejného záujmu
n e v e r e j n é .

5. Nariadenia určené pre verejnosť budú na tomto fóre uverejňované priebežne
a ich neznalosť alebo ich nedodržiavanie predstavuje nekyberickú činnosť.
Výbor je oprávnený znalosti individuálnych userov v tomto smere preventívne preverovať.


6. Každý user môže a zároveň je pod hrozbou trestu mp o v i n n ý,
buď priamo v tomto klube, alebo iným vhodným spôsobom **) označiť usera,
podozrivého z nekyberickej činnosti, vykonávanej či už priamo na Kyberii,
alebo aj kdekoľvek a kedykoľvek v reálnom živote (IRL).

7. Každý user, označený podľa Nariadenia č.6, je povinný bez zbytočných prieťahov
predložiť dôkazy, ktoré mimo akúkoľvek pochybnosť preukážu, že podozrenie je nepodložené.
Ak user túto povinnosť nesplní, podozrenie sa považuje za dostatočne preukázané.

8.
Predkladanie dôkazov o nekyberickej činnosti obvineného usera
sa vzhľadom na žiadúce urýchlenie vyšetrovacieho procesu od oznamovateľa mn e v y ž a d u j e,
čím chce Výbor zároveň aktivizovať, podporovať a povzbudzovať zdravé sily nášho spoločenstva
v maximálnom angažovaní sa pri jeho obrane voči vnútorným i vonkajším nepriateľom.

9. Spontánna aktivita userov pri spolupráci na obrane našej komunity je Bezpečnostnými zložkami Kyberie
(ďalej len BZK) v zmysle osobitného predpisu *) pravidelne vyhodnocovaná a zistená pasivita
je automaticky prešetrovaná ako dôvodné podozrenie z nekyberickej činnosti.

10. Proti rozhodnutiu Výboru neexistuje žiaden opravný prostriedok, a tak sú
všetky jeho rozhodnutia okamžite vykonateľné.

11. Všetky aktivity usera, svedčiace o jeho nedostatočnej dôvere voči Výboru
akými sú najmä :

1) verejné dožadovanie sa:
mm a) zdôvodnení postupu Výboru v akejkoľvek veci,
mm b) informácií o prijatí alebo zamietnutí podania,
m.mc) informácií o priebehu vyšetrovania,
m.md) iných informácií podľa osobitného predpisu *), na ktoré user nemá nárok,
mmmmmmmale aj
2) všetky negatívne či inak znevažujúce hodnotenia Výboru ako celku, jeho podvýborov,
jednotlivých členov a ich postupu v akejkoľvek veci
mmmmmmmalebo
3) zahlcovanie administratívy Výboru neodôvodnenými alebo inak
z rôznych dôvodov nekorektnými podaniami

mmmmmmmbudú považované za neprípustný nátlak na Výbor,a ako také
mmmmmmmneodkladne prešetrené pre podozrenie z nekyberickej činnosti.

12. Verejné podania proti členom Výboru predstavujú nekyberickú činnosť
automaticky, a to bez ohľadu na ich proklamovanú motiváciu.

13. Podania proti členom Výboru sa môžu robiť výhradne prostredníctvom pošty,
a to len inému členovi Výboru, ktorého číslo je najmenej o 10 bodov nižšie,
ako číslo člena Výboru, na ktorého je podanie posielané.

14. Všetky podania, žiadosti, dotazy alebo akékoľvek kontakty či pokusy
o kontakt s Výborom iné, než priamo uskutočnené na tomto fóre, musia mať všetky
formálne náležitosti, vyžadované osobitným predpisom. *)

mm1) Nedodržanie predpísanej formy vyššie uvedených aktivít usera bude
mposudzované a prešetrené podľa nariadenia č.11, odst.3.
mm2) Formálne nekorektné mž i a d o s t i mbudú automaticky zamietnuté.
mm3) Formálne nekorektném p o d a n i a m proti iným userom, obsahujúce relevantné informácie,
mbudú Výborom preskúmané v spolupráci s orgánmi BZK.

mUser, ktorý formálne nekorektné, ale pre bezpečnosť Kyberie významné podanie v dobrej viere urobil,
mmôže byť podľa osobitných predpisov miernejšie potrestaný, alebo, na návrh orgánov BZK,
mtrestnosti podľa odstavca 1) tohoto nariadenia aj úplne Výborom zbavený.

15. Všetky humorne ladené, ironické a posmešné výroky na adresu
Výboru alebo jeho členov budú posudzované podľa vnútornej smernice
VS 666 - 108 - 23/2004 "Obzvlášť nebezpečná nekyberická činnosť". *) ***)

16. Zrušené

17. V období napätej bezpečnostnej situácie sa userom zakazuje
mmmmm najmä
m1) komplikovať prácu orgánom BZK msvojvoľným:
mmmmma) zakladaním alebo rušením klubov,
mmmmmb) zakladaním alebo rušením denníkov,
mmmmmc) pridávaním alebo vymazávaním príspevkov
mmmmmale aj
m2) svojvoľne konfigurovať nastavenia alebo editovať akýkoľvek obsah ktoréhokoľvek nodu na Kyberii
m3) svojvoľne meniť ID a ikonu
m4) používať nadmerne poštu
m5) zúčastňovať sa akýchkoľvek spoločných akcií, pokiaľ účasť nie je zvláštnym nariadením V.N.K.A. userom
mm výslovne povolená alebo priamo nariadená
m6) logovať sa na server bez závažného dôvodu.

18. V období napätej bezpečnostnej situácie je možné činnosť uvedenú v odstavcoch 1) a 2) nariadenia č.17
vykonávať v osobitných prípadoch na základe zvláštneho povolenia, vydávaného orgánmi BZK na žiadosť usera,
podanú predpísaným spôsobom podľa nariadenia č.14, odst.1)a 2).

19. Všetky žiadosti a akékoľvek podania na Výbor v čase napätej bezpečnostnej
situácie sa ako podozrivé z nekyberickej činnosti prešetrujú orgánmi BZK mr u t i n n e.


Dodatky k nariadeniam V.N.K.A. :Dodatok I. k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity
ratifikovaný Plenárnym zasadnutím V.N.K.A. 4. júna 2006
na návrh riadneho člena Pr.V.N.K.A. usera Macaráta. (Macarátov dodatok)


Každý user je povinný dodržiavať nielen nariadenia Výborom už vydané,
ale aj všetky nariadenia, ktorých vydanie s ohľadom na aktuálnu bezpečnostnú
situáciu môže, a ako správny a bdelý Kyberan aj musí, v dohľadnej dobe predpokladať.
Bližšia špecifikácia kvantitatívneho vymedzenia termínu dohľadná doba
predstavuje pri posudzovaní trestnej zodpovednosti usera za nekorektný podnet
úkon vysoko odborný, a ako taký spravidla uskutočniteľný len v priebehu vyšetrovania.Dodatok II. k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity
ratifikovaný Plenárnym zasadnutím V.N.K.A. 5. júna 2006

Pri začatí vyšetrovania pre podozrenie z nekyberickej činosti user stráca automaticky všetky práva.
Všetky jeho povinnosti a záväzky ostávajú zachované a ich nedodržanie alebo porušenie bude stíhané
v rámci už prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitných predpisov. *)Dodatok III. k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity
ratifikovaný Plenárnym zasadnutím V.N.K.A. 6. júna 2006
na návrh usera Sagastu z 26.mája 2005. (Sagastov dodatok)


Neobvyklé, nedôstojné a kruté tresty, ponižujúce ľudskú dôstojnosť, sú aj v prípade
nepochybne preukázanej nekyberickej činnosti usera zásadne neprípustné.
Mučenie a vynucovanie priznania v priebehu vyšetrovania násilnými prostriedkami sa zakazuje.
Chemická a fyzikálna stimulácia nociceptívnych kožných, slizičných a orgánových receptorov,
projekčných nervových dráh pre bolesť a zodpovedajúcich oblastí mozgu vyšetrovaného usera
akreditovanými vyšetrovateľmi BZK je prípustná len v miere stanovenej príslušným služobným
predpisom. *) Pokiaľ to okolnosti prípadu umožňujú, zodpovedný vyšetrovateľ vedie vyšetrovanie tak,
aby deštrukcia tkanív vyšetrovaného usera bola pokiaľ možno čo najmenšia,
a preto vyšetrovateľ vždy zváži vhodnosť prítomnosti odborného konzultanta
s vysokoškolským vzdelaním a erudíciou v obore humánnej, prípadne veterinárnej medicíny.
Len v prípadoch, ak vec s ohľadom na bezpečnosť Kyberie neznesie odklad,
je možné postupovať aj bez tejto konzultácie, prípadne odborný dohľad zabezpečiť
konzultatntom so stredoškolským vzdelaním v niektorom z akreditovaných
zdravotníckych odborov, vrátane stomatologickej protetiky,
alebo kvalifikovaným veterinárnym technikom.
_________________________________________________

Vysvetlivky a komentáre

*) Predpis podlieha ustanoveniu Nariadenia č.4

**) Pozri Nariadenie č.11, odst.3 a Nariadenie č.14.
***) Komentár k nariadeniu pozri tu

LONG LIVE OUR KYBERIA SPIRIT !

LONG LIVE OUR NOBLE COMITEE !

LONG LIVE OUR KYBERIA !

mmmmmmmKyberia, 3. augusta 2003.
_____________V.N.K.A.________________ __________ __________
_____________________________ IN KYBERIA SPIRIT WE TRUST _________________________________
00000101000635350006422405692495
snowee
 snowee      09.12.2010 - 15:48:52 [1K] , level: 1, UP   NEW
lol no vam to uz dobre jebe :)

0000010100063535000642240569249505693340
IMH[Locked_OUT]
 IMH[Locked_OUT]      10.12.2010 - 01:41:42 (modif: 10.12.2010 - 01:42:01), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
no Ty uz si docvirikal, camarade :)

0000010100063535000642240569249505692498
Macarat
 Macarat      09.12.2010 - 15:50:39 , level: 2, UP   NEW
v tomto fóre by som si moc nevyskakoval na tvojom mieste

00000101000635350006422404397143
SYNAPSE CREATOR
 obiaman      30.12.2008 - 19:15:34 (modif: 03.01.2009 - 17:11:26) [2K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!


Dúfam, že táto debata je len nejaký hoax, ale ak by to tak aj bolo, ide o nevydarený vtip, a ja by som na tomto mieste chcel zakliať priam bezprostredne !

Vari nemáme už viac ako 5 rokov V.N.K.A., čo z našej vôle a pre naše dobro rieši za nás všetky otázky, či už jednoduché, alebo aj tie najzložitejšie ? Vari boli zbytočné všetky obete z radov príslušníkov B.Z.K, čo položili svoje životy v boji proti vnútorným aj vonkajším nepriateľom na oltár dnes už slobodnej a bezpečnej Kyberie ? Vari bolo zbytočné obrovské legislatívne úsilie, čo našlo svoj dokonalý výraz v Zbierke nariadení Výboru, ktoré svojou zrozumiteľnou a jednoznačnou dikciou usmerňujú každodenný život našej komunity, vrátane vzťahov medzi VNKA a Senátom, ( toto konkrétne Nariadením 23/c-S-108/2007 ) spôsobom nikde doteraz nevídaným a nenapodobiteľným?

Všetci viete, že nehovorím za Výbor, môj vzťah k nemu som jasne vysvetlil na tomto mieste.
Nemôžem preto ani potvrdiť, že by som z tohoto zdroja mal hoci len neoficiálnu informáciu, že do dnešného dňa neboli Výboru (nikým!) predložené (žiadne!) požiadavky na čo len prípravné konzultácie ohľadom vyššie nastolenej otázky. So sestrou Josefkou sa o žiadnych služobných veciach nikdy nerozprávame, a ani cez blížiace sa vianočné sviatky ( ktoré v našej rodine oslavujeme kvôli Josefkinmu partnerovi aj druhýkrát - 6. januára) sa o žiadnych služobných veciach rozprávať nebudeme.

Túto informáciu sem dávam z vlastnej, čisto súkromnej iniciatívy v nádeji, že moje úmysly budú zodpovednými vyhodnotené ako úmysly čisté, vedené snahou predísť všeobecnému nedorozumeniu a hromadnému porušovaniu zákonov. Bolo by zrejme len otázkou času, kedy by sa občania začali húfne obracať na Výbor s dotazmi a podnetmi o (ne)legálnosti aktivít iniciátorov diskusie, čím by sa mohli vystaviť stíhaniu pre porušenie Nariadenia č 11, ods. 1) písm b,c a ods.3) cit. Nar. ktoré na tomto mieste radšej hneď pripomeniem:___________________________________________________


Nariadenie VNKA č. 11

Všetky aktivity usera, svedčiace o jeho nedostatočnej dôvere voči Výboru
akými sú najmä :

1) verejné dožadovanie sa:

a) zdôvodnení postupu Výboru v akejkoľvek veci,
b) informácií o prijatí alebo zamietnutí podania,
c) informácií o priebehu vyšetrovania,
d) iných informácií podľa osobitného predpisu, na ktoré user nemá nárok,

ale aj

2) všetky negatívne či inak znevažujúce hodnotenia Výboru ako celku, jeho podvýborov,jednotlivých členov a ich postupu v akejkoľvek veci

alebo

3) zahlcovanie administratívy Výboru neodôvodnenými alebo inak
z rôznych dôvodov nekorektnými podaniami

budú považované za neprípustný nátlak na Výbor, a ako také
neodkladne prešetrené pre podozrenie z nekyberickej činnosti.
____________________________________________________

Som pripravený niesť osobnú zodpovednosť za tento svoj príspevok a som uzrozumený s tým,
že sa, čo aj z dostatočne dobrých dôvodov, sám vystavujem riziku vyšetrovania pre nekyberickú činnosť,
a dovoľujem si preto už teraz poprosiť zodpovedných o veľkorysú zhovievavosť.

00000101000635350006422404169777
Josefka
 Josefka      12.09.2008 - 05:33:06 (modif: 12.09.2008 - 15:21:10), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!


V.N.K.A. oznamuje, že mimoriadne opatrenia, ktoré si vynútila bezpečnostná situácia
v čase osláv slávneho 5. výročia svojho vzniku, boli efektívne.
Výbor na tomto mieste vyslovuje vďaku všetkým príslušníkom
Bezpečnostných zložiek Kyberie za ich profesionálne odvedenú prácu,
osobnú statočnosť a obetavosť, s akou neváhali nasadzovať vlastné životy
pre spokojný život našej, teraz už definitívne od vonkajších nepriateľov
i domácich zradcov očistenej komunity.
V.N.K.A. pri príležitosti slávneho výročia, ako aj tohto víťazstva
vyhlasuje amnestiu na všetky do dnešného dňa vyjadrené prejavy nespokojnosti
a netrpezlivosti userov s tempom údržbových prác na samotnom serveri.
Useri nemohli byť z ľahko pochopiteľných dôvodov informovaní o nutnosti
koordinovania technických postupov údržby servera s nepredstaviteľne
sofistikovanou činnosťou kyberiálnych bezpečnostných zložiek.
V.N.K.A. preto nezačne vyšetrovanie týchto páchateľov, čo sa zjavne
dopustili nekyberickej činnosti nevyberavo hrubými útokmi na administrátora,
ktorý nemohol z konšpiračných dôvodov vec náležite vysvetliť.
V.N.K.A. sa veľkoryso rozhodol prenechať trest v tomto výnimočnom prípade
len svedomiu týchto páchateľov s nádejou, že si sami uvedomia,
ako nespravodlivo ubližovali človeku, ktorý priniesol pre spoločné víťazstvo
mimoriadne bolestnú osobnú obeť. Vo vyššom záujme musel mlčky znášať
všetky urážky a znevažovanie svojej práce a osoby od svojich najbližších,
teda od svojich spoluobčanov - kyberanov, až na výnimky v drvivej väčšine
uvedomelých a lojálnych, donedávna bez akýchkoľvek záznamov
v registroch BZK.
Skúsme sa vžiť do citového rozpoloženia človeka, čo sa ochotne obetuje pre
druhých, v tichosti vykonáva v prebiehajúcom zúrivom boji na život a na smrť
svoju každodennú, extrémne namáhavú, zložitú a nikým nenahraditeľnú prácu
pre záchranu našej komunity, pričom si uvedomuje, že v očiach
neinformovanej verejnosti musí vyzerať ako obyčajný lenivec!

V.N.K.A. sa preto už 3. augusta 2008, teda práve v deň 5. výročia
svojho založenia, jednomyseľne rozhodlo na návrh Predsedníctva V.N.K.A
prepožičať administrátorovi servera najvyššie civilné kyberiálne vyznamenanie
– Zlatú hviezdu „Kosák a Kladivo“ spojenú s titulom „Hrdina kyberiálnej práce“
a s finančným ohodnotením podľa príslušných predpisov *) ,
toto posledné až po schválení Finančným podvýborom V.N.K.A.


Predsedníctvo V.N.K.A. zároveň navrhlo udeliť administrátorovi servera
za prejavenú disciplínu aj vysoké vojenské kyberiálne vyznamenanie,
a to titul "Ochranca Kyberie I. triedy" – toto vyznamenanie mu bude zapožičané
hneď po schválení príslušnými orgánmi BZK.0000010100063535000642240416977704170212
Macarat
 Macarat      12.09.2008 - 10:58:28 , level: 2, UP   NEW
Ja som si svoj trest už uložil. Pevne verím, že neostanem osamotený...

00000101000635350006422404121425
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      06.07.2008 - 23:04:54 , level: 1, UP   NEW
to akoze ja ? ja sa mam zmazat ?

0000010100063535000642240412142504137220
..............
 ..............      12.07.2008 - 12:01:58 , level: 2, UP   NEW
nie ty ale tvoje pravidelne sa opakujuce zbytocne komentare

00000101000635350006422404067181
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      15.06.2008 - 22:05:46 , level: 1, UP   NEW
prazdne rečičky ...

0000010100063535000642240406718104067185
..............
 ..............      15.06.2008 - 22:07:12 , level: 2, UP   NEW
zmaz sa pls

00000101000635350006422404067159
Josefka
 Josefka      15.06.2008 - 21:58:33 (modif: 16.06.2008 - 00:02:02), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!


V.N.K.A. oznamuje, že v rozpore s rôznymi fámami a zámerne šírenými dezinformáciami Výbor
nevydal oficiálne vstupenky na žiadne z podujatí, pripravovaných v rámci osláv 5. výročia svojho vzniku.
Vstup pre verejnosť na všetky hormadné akcie, schválené orgánmi BZK, bude voľný.
Oficiálni hostia verejných, ako aj verejnosti neprístupných podujatí dostali,
alebo ešte dostanú oficiálne pozvánky prostredníctvom osobného kuriéra.
Výbor v reakcii na vyjadrenia niektorých členov Senátu o široko koncipovanej amnestii
v súvislosti s 5. výročím vzniku V.N.K.A. prehlasuje, že do dnešného dňa nebolo
o amnestii prijaté žiadne uznesenie, a preto výroky niektorých známych osobností Kyberie,
vzbudzujúce ničím nepodložené nádeje u stíhaných či trestaných osôb a ich blízkych,
považuje Výbor za poľutovaniahodné a nehľadiac na vysoké postavenie zainteresovaných osôb,
začal v predmetnej veci konať v zmysle platných predpisov a nariadení. *)00000101000635350006422403729127
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      23.02.2008 - 16:22:17 , level: 1, UP   NEW
čítam tu stále tie isté prázne reči ...

00000101000635350006422403715181
SYNAPSE CREATOR
 jukebox      19.02.2008 - 02:33:16 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
za tychto par postov by som rad podal podnet na preskumanie pred Výbor pre vyšetrovanie nekyberickej činnosti...

00000101000635350006422403580400
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      06.01.2008 - 10:01:32 , level: 1, UP   NEW
same somariny ...

00000101000635350006422403530074
Josefka
 Josefka      15.12.2007 - 13:43:18 (modif: 15.12.2007 - 13:46:17) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

V.N.K.A. oznamuje, že na základe rozhodnutia Senátneho Podvýboru V.N.K.A.
vstupuje od 1.januára 2008 do platnosti návrh Organizačného oddelenia
Hlavnej správy spojených vyšetrovacích a nápravných zariadení HS SVNZ V.N.K.A.,
meniaci doteraz platnú vyhlášku č. 512 Tr 106/04 z 26.06.2004 tak, aby jej znenie
spĺňalo kritériá vyžadované Dohodou s Výborom pre Neeurópske aktivity V.N.E.A. z 11. 09. 2007.
Ako ústretový krok, uľahčujúci rýchlu orientáciu našej verejnosti v tejto problematike
V.N.K.A. oznamuje, že najdôležitejšou zmenou podľa úplného znenia novelizovanej vyhlášky
583 Tr 92/07 z 13.12.2007 *) je ustanovenie o zrušení 14 dňovej lehoty
pre príbuzných na prevzatie osobných vecí vyšetrovaných userov,
ktoré doteraz umožňovalo príbuzným a blízkym osobám účelovo spomaľovať
priebeh vyšetrovania, čo podľa platných nariadení zákonite muselo viesť
k rozšíreniu stíhania aj na tieto osoby. Príbuzní sa takto dopúšťali
nekyberickej činnosti často len v stave rozrušenia a obáv o osud
svojich blízkych. Princípy, na ktorých Kyberia stojí, si vyžadujú,
aby naše bezpečnostné zložky a orgány pri ochrane základov našej komunity
postupovali v zmysle III. Dodatku k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity
(Šagastov dodatok) vždy humánne a ohľaduplne, a snažili sa všade tam,
kde to vyšetrovacie postupy bez straty ich efektívnosti umožňujú,
pôsobiť proti nárastu nekyberickej činnosti aj preventívne.
Preto podľa novej vyhlášky nielen všetky osobné veci userov,
ich odevné zvršky a obuv, ale aj všetky ich finančné prostriedky
na účtoch a ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok prepadajú
v prospech Kyberie okamžite pri začatí vyšetrovania.
Nakladaním s týmto majetkom je v znení doterajších nariadení
naďalej poverený Finančný podvýbor VNKA.


00000101000635350006422403529731
Josefka
 Josefka      15.12.2007 - 09:55:55 [2K] , level: 1, UP   NEW

Podvýbor V.N.K.A. pre senátne záležitosti (PVSZ) oznamuje, že po konzultácii
s orgánmi Bezpečnostných zložiek Kyberie (BZK) bude návrh Finančnej komisie VNKA
na zmenu koeficientov prerozdelenia koncoročných odmien pre členov Senátu
a vybraných občanov Kyberie za rok 2007 uverejnený v Dodatkovej správe PVSZ
v prvej polovici roku 2008.
Toto zverejnenie uvádza do života našej komunity praktické naplnenie princípov,
na ktorých je naša Kyberia vybudovaná, a k zverejneniu tejto správy nedôjde
len v tom zákonom ustanovenom prípade, ak s ohľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu
nebudú môcť orgány BZK, obdobne ako v roku minulom, odporučiť jej vyňatie
z pôsobnosti Nariadenia VNKA č.4.
Podvýbor je zároveň oprávnený odovzdať administrátorom, senátorom,
občanom s trojciferným, štvorciferným, päťciferným, šesťciferným,
sedemciferným a osemciferným ID, teda všetkým userom bez rozdielu,
blahoželanie Hlavnej správy spojených vyšetrovacích a nápravných zariadení BZK
k blížiacim sa vianočným a novoročným sviatkom s vyjadrením uistenia
náčelníka HS SVNZ, že plánované úlohy čo do počtu objasnených a napravených
prípadov za tento rok budú nielen splnené, ale opäť aj výrazne prekročené.


00000101000635350006422403037250
Josefka
 Josefka      06.04.2007 - 12:15:01 (modif: 13.12.2007 - 00:53:53) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
V.N.K.A. oznamuje, že v súvislosti so zverejnením
agentúrnej správy ČTK bol user leader No.1 v súlade
s platným nariadením RS-KG 14-26/BZK-171/2004 *)
preradený v rámci Teamu čakateľov na podmienečné členstvo
vo Finančnom podvýbore V.N.K.A. zo skupiny B/1 do skupiny F/4.
Zároveň bolo userovi v zmysle smernice ZS-KC 49-59/BZK-014/2003 **)
a po konzultácii s príslušnými orgánmi BZK
dočasne zrušené jeho užívateľské konto.
V.N.K.A. týmto vyslovuje menovanému userovi
poďakovanie za jeho doterajšie úsilie
a za všetko pozitívne, čím prispel k plneniu
náročných úloh, ktoré pred Finančným podvýborom
v súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii stoja.

V.N.K.A. na tomto mieste opätovne pripomína
príbuzným všetkých userov - členov skupiny B/1
z Teamu čakateľov, aby vo vlastnom záujme
dodržovali postup uvedený v Upozornení V.N.K.A.,
zverejnenom už 26.06.2004.00000101000635350006422403030088
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      03.04.2007 - 07:32:47 , level: 1, UP   NEW
hhhh nebudte smiesny ....

00000101000635350006422402927750
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      14.02.2007 - 14:02:19 , level: 1, UP   NEW
lol V.N.K.A.

0000010100063535000642240292775002945460
hipster Karol
 hipster Karol      24.02.2007 - 12:28:23 (modif: 24.02.2007 - 12:37:39), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Neslýchaná inzultácia.

15. Všetky humorne ladené, ironické a posmešné výroky na adresu
Výboru alebo jeho členov budú posudzované podľa vnútornej smernice
VS 666 - 108 - 23/2004 "Obzvlášť nebezpečná nekyberická činnosť".

00000101000635350006422402801110
Josefka
 Josefka      11.12.2006 - 00:45:31 (modif: 13.12.2007 - 00:54:29), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

V.N.K.A. oznamuje, že user d{-_-}b bol kooptovaný
za riadneho člena Finančného podvýboru V.N.K.A.,
a zároveň bol po konzultácii s príslušnými orgánmi BZK
navrhnutý v zmysle smernice ZS-KC 45-12/BZK-111/2003 *)
za jeho šestnásteho podpredsedu.
Jeho iniciatívne a podnetné návrhy, ktoré sú uznávané
v odborných kruhoch, a sú známe už aj našej verejnosti,
sú najlepšou zárukou toho, že prispeje významnou mierou
k splneniu náročných úloh, ktoré pred Finančným podvýborom
v súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii stoja.0000010100063535000642240280111002921950
..............
 ..............      11.02.2007 - 15:10:46 , level: 2, UP   NEW
so slzami v očiach prijímam toto bremeno
zodpovednosti na svoje plecia.

00000101000635350006422402787595
Josefka
 Josefka      04.12.2006 - 07:38:25 , level: 1, UP   NEW

Podvýbor VNKA pre senátne záležitosti (PVSZ) oznamuje,
že po konzultácii s orgánmi BZK bude návrh Finančnej komisie VNKA
na zmenu koeficientov prerozdelenia koncoročných odmien
pre vybraných členov Senátu za rok 2006 uverejnený
v Dodatkovej správe PVSZ v prvej polovici roku 2007,
a to v prípade, ak bude s ohľadom na bezpečnostnú situáciu
schválené jej vyňatie z pôsobnosti Nariadenia VNKA č.4.

Podvýbor je zároveň oprávnený odovzdať senátorom, občanom a userom
blahoželanie Hlavnej správy vyšetrovacích a nápravných zariadení BZK
k blížiacim sa vianočným a novoročným sviatkom s vyjadrením uistenia,
že plánované úlohy za tento rok budú nielen splnené ale aj prekročené.
0000010100063535000642240278759502799785
..............
 ..............      10.12.2006 - 13:59:43 (modif: 10.12.2006 - 14:00:39), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Som síce len prostý a jednoduchý občan, tak chcem senátu poďakovať aspoň touto cestou. Vieme, čo všetko pre nás drahí senátori robíte, veď vám vďačíme za všetko čo máme! Zároveň si myslím, že podvýbor nesmie zabudnúť na samého seba. Tiež by si za všetku snahu, oddanosť a halvne výsledky zaslúžil vysoké odmeny.

0000010100063535000642240278759502788171
Macarat
 Macarat      04.12.2006 - 12:40:37 , level: 2, UP   NEW
Rád počujem, že senátori dostanú odmeny. Viem, že si ich svojou krvopotnou snahou a obetavosťou plne zaslúžia a to v akeľkoľvek miere akú podvýbor odsúhlasí.

0000010100063535000642240278759502787710
hipster Karol
 hipster Karol      04.12.2006 - 09:34:06 , level: 2, UP   NEW
to rád počujem.

00000101000635350006422402761564
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      17.11.2006 - 23:00:48 , level: 1, UP   NEW
Josefka ... tebe nacisto akoze ....

00000101000635350006422402569026
Josefka
 Josefka      12.08.2006 - 19:32:30 (modif: 13.12.2007 - 00:55:11), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

V.N.K.A. vyslovuje poďakovanie všetkým userom, ktorí zaslali svoje blahoželania
k slávnemu 3. výročiu ustanovenia nášho Výboru, osobitne tým, ktorí zo svojich
niekedy skromných prostriedkov neváhali podporiť jeho činnosť, vykonávanú
obetavo a nezištne pre bezpečnosť a blaho nás všetkých, čo ako skromným darom
v akejkoľvek podobe alebo finančnou hotovosťou.
V.N.K.A. upozorňuje userov, že pokuty za premeškanie 7-dňového deadline
náhradného termínu pre zaslanie blahoželaní, ústretovo umožneného vzhľadom
na objektívne technické problémy s databázou, je možné splácať, vrátane
poplatkov za omeškanie a osobitných pokút podľa zvláštneho predpisu * ) do konca
októbra 2006 v ý l u č n e prevodom z vlastného účtu každého usera.
Platby, odosielané po svojvoľnej dohode viacerých userov z jedného spoločného
účtu, neboli a nebudú uznané v zmysle osobitného predpisu ** ) ako splatenie pokuty
a prepadajú v prospech Senátu a Hlavnej správy spojených vyšetrovacích a nápravných
zariadení B.Z.K. V.N.K.A.


00000101000635350006422402436217
Josefka
 Josefka      06.06.2006 - 23:51:58 (modif: 07.06.2006 - 00:16:55), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

V.N.K.A. oznamuje, že bol úspešne dovŕšený skrátený legislatívny proces,
ktorým bol prijatý III. dodatok k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity
na základe iniciatívneho návrhu usera Sagastu z 26.mája 2005.


00000101000635350006422402432305
Josefka
 Josefka      05.06.2006 - 19:35:45 , level: 1, UP   NEW

V.N.K.A. oznamuje, že bol úspešne dovŕšený skrátený legislatívny proces,
ktorým bol prijatý II. dodatok k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity.


00000101000635350006422402430271
Josefka
 Josefka      05.06.2006 - 07:29:28 (modif: 07.06.2006 - 00:30:57), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

V.N.K.A. oznamuje, že bol úspešne dovŕšený legislatívny proces,
ktorým bolo na žiadosť Spojeného velenia Bezpečnostných zložiek Kyberie (B.Z.K.)
vyčlenené Nariadenie č. 16, pôvodne iniciované userom Macarátom,
ako zvláštny I. dodatok k Nariadeniam Výboru pre nekyberické aktivity (Macarátov dodatok).
Nariadenie č. 16 sa prijatím tohoto dodatku ruší.
S využitím ustanovení I.dodatku bola jeho platnosť retrográdne stanovená
na deň podania návrhu pôvodného nariadenia jeho predkladateľom 19.júna 2004.


00000101000635350006422402269414
spravca_cintorina
 spravca_cintorina      28.03.2006 - 19:40:41 , level: 1, UP   NEW
jezisi vy este stale riesite tieto chujoviny ... V.N.K.A. we FUCK