login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
2521140

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::2
2 K

show[ 2 | 3] flat


datask0
jebeMIstatocne0
MALTÉZSKY RÁD

Keďže dnes (12. júla o 18.00 v kostole Navštívenia Panny Márie - Milosrdní bratia v Bratislave) sa koná Výročná svätá omša Maltézskych rytierov, napadlo ma predniesť pár základných informácií (podľa TK KBS) o jednom z najstarších katolíckych cirkevných rádov na svete...

Čo je vlastne Maltézsky rád

Zvrchovaný vojenský špitálnický rád sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Zvrchovaný vojenský rád z Malty, má dvojaký pôvod. Je jedným z najstarších katolíckych cirkevných rádov, ktorý bol založený v Jeruzaleme okolo roku 1050. V tom istom čase bol však uznaný aj ako subjekt medzinárodného práva. Poslanie rádu, ktorý v roku 1999 slávil 900 rokov od úradného založenia je zhrnuté v hesle „Tutio Fidei et Obsequium Pauperum“, čo znamená „obrana viery a služba trpiacim“.

Akým rádom je Maltézsky rád

Rád vznikol okolo roku 1050 z iniciatívy niektorých obchodníkov z Amalfi ako mníšska spoločnosť zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi za účelom riadenia hospicov pre pomoc pútnikom vo Svätej zemi. V roku 1113 ho pápež Paschalis II. uznal ako cirkevný rád. Prv ako rád stratil ostrov Maltu (1798), väčšiu časť členov tvorili duchovní, ktorí mali vykonané tri sľuby – chudoby, čistoty a poslušnosti. Ešte aj dnes sú niektorí členovia rádu profesnými bratmi. Ďalší vykonali sľub poslušnosti. Väčšia časť z 12 000 rytierov a dám, ktorí dnes tvoria rád, sú laickými členmi, ale napriek tomu, že nezložili žiadny cirkevný sľub, sú všetci povolaní k životu čnosti a kresťanskej charity. Ich úlohou je prehlbovanie vlastnej spirituality v rámci Cirkvi a venovanie svojej energie službe blížnemu.
Rád sa stal vojenským z dôvodu ochrany chorých, pútnikov a kresťanských území vo Svätej zemi. Po strate ostrovu Malty (1798) táto funkcia už viac vykonávaná nebola. Dnes rád vojenskú tradíciu iba zachováva. Podľa tradície mnohí z členov Rádu pochádzali v minulosti z rytierskych a šľachtických rodín kresťanského sveta. Ešte aj dnes je Rád rádom rytierskym s tým, že si zachoval hodnoty rytierstva a šľachtictva. Aj keď väčšina jeho členov nepochádza zo šľachtických rodov, prijímajú sa za zásluhy, ktoré vykonali pre Cirkev a rád.

Pole pôsobnosti rádu

Maltézsky rád svoju činnosť zameriava na oblasť lekárskej a sociálnej starostlivosti, ako aj na humanitárne akcie. Dnes rád vykonáva vlastnú lekársku a humanitárnu činnosť vo viac ako 120 krajinách, významne jej napomáhajú diplomatické vzťahy nadviazané v súčasnosti s 94 štátmi. Je zriaďovateľom nemocníc, lekárskych centier, ambulancií, zariadení pre starých a nevládnych, centier - hospicov pre nevyliečiteľne chorých. V rôznych krajinách rád riadi oddelenia dobrovoľníkov, ktorí poskytujú službu prvej pomoci, sociálneho servisu, a pomoc pri ohrození. Malteser Interantional je špeciálnym pomocným organizačným útvarom maltézskej pomoc, je vždy v prvej línii, keď sa jedná o rýchlu pomoc pri svetových prírodných katastrofách a vojenských konfliktoch. Už viac ako 40 rokov sa rád prostredníctvom svojej organizácie CIOMAL (nedávno zmenená na nadáciu) aktívne zaoberá pomocou chorým na lepru, ktorá sa bohužiaľ ešte stále vyskytuje v rôznych oblastiach sveta. Je to CIOMAL, ktorá rieši pomoc pri rôznych typoch chorôb a hendikepov a zaoberá sa programami v prospech matiek a detí nakazených AIDS. Rád je tiež činný aj v kultúrnej oblasti. Najvýznamnejšie humanitárne akcie sa konali v Kosove a Macedónsku, Mozambiku, Salvádore, Indii, Angole, Zimbabwe, Peru, Afganistane a Iraku..

Riadenie/vedenie rádu

Život a činnosť rádu sú stanovené Zakladajúcou listinou a Kódexom. Hlavou rádu je 78. Knieža a Veľmajster Fra´ Andrew Bertie (zvolený doživotne Radou štátu), ktorému pomáhajú Zvrchovaná rada, zvolená Generálnou kapitulou (zhromaždenie zástupcov členov rádu, ktoré sa schádza každých päť rokov). Vládna rada je konzultačným orgánom Zvrchovanej rady, všetkých otázok politického, náboženského, charitatívneho a medzinárodného významu. Finančná komora vykonáva kontrolné funkcie v oblasti hospodárstva a financií. Obidva predchádzajúce orgány sú volené Generálnou kapitulou. Právne otázky rieši Právny poradný zbor, ktorého členovia sú menovaní veľmajstrom a Generálnou kapitulou. Výkon súdnej právomoci vykonávajú maltézske tribunály, zložené z členov rádu, menovaných veľmajstrom a Generálnou kapitulou.

Štruktúra rádu vo svete

Rád, ktorý je aktívny v 54 krajinách sveta, tvorí 6 veľkopriorátov, 4 podprioráty a 46 národných asociácií. Rád tvorí viac ako 12 000 rytierov a dám. Po strate ostrova Malty sa rád v roku 1834 usadil v Taliansku v Ríme, kde má zaručenú extrateritorialitu svojich sídiel: Maltézskeho paláca na Via dei Condotti 68, kde sídli veľmajster a schádzajú sa vládne orgány a Villa Malta na Aventine. Na tejto adrese sídli tiež Veľkopriorát Ríma, Veľvyslanectvo rádu pri Svätej stolici a Veľvyslanectvo Rádu pri Talianskej republike.

Ako sa stať členom rádu a ako dobrovoľníkom

Do rádu sa povoláva. Prijaté môžu byť iba osoby morálne bezúhonné a praktizujúci kresťania, ktorí získali v priebehu svojho života veľké zásluhy pre Zvrchovaný rád, jeho inštitúcie a aktivity. Zodpovednými za návrh prijatia sú veľkoprioráty alebo národné asociácie v danom teritóriu.
Dobrovoľníci sú vždy vítaní. Tí, ktorí by si priali viac informácií v tejto oblasti, môžu kontaktovať národné asociácie vo vlastnej krajine. Zoznam organizácií Rádu v jednotlivých krajinách je možné získať na internetovej stránke ( http://www.orderofmalta.org ).

Realizácia a financovanie aktivít rádu

Rád podľa medzinárodného verejného práva má diplomatické vzťahy prostredníctvom veľvyslanectiev v 94 krajinách. Je trvalým pozorovateľom pri OSN a Európskej komisii a pri ďalších 16 sídlach medzinárodných organizácií, ako napr. FAO a UNESCO. Diplomatické vzťahy dovoľujú rádu rýchlo a účinne konať v prípade prírodných katastrof a vojenských konfliktov. Neutralita rádu, nestrannosť a apolitická povaha mu umožňujú konať ako prostredníkovi aj v prípadoch, keď sa naň obracajú štáty pri riešení rôznych sporov.
Prostriedky na financovanie aktivít Rádu sa tvoria z veľkej časti z príspevkov od jeho členov a súkromných darov. Financovanie nemocníc a lekárskej činnosti závisí od krajiny a jej situácie, ale je tiež garantované uzavretými dohodami v súlade s národným zdravotným a sociálnym systémom. To isté platí vo všeobecnosti aj pri službách prvej pomoci. V rozvojových krajinách je činnosť často podporovaná finančnými konzorciami rôznych vlád, alebo čo je častejšie Európskou komisiou a medzinárodnými organizáciami. Zvyšok je financovaný prostredníctvom darov alebo príspevkami podporovateľov, ktorí sa podieľajú na činnosti Rádu.
 • 008090960252114002572966
  chaplin 15.08.2006 - 08:59:42 level: 1 UP New
  Velke zasluhy - to smrdi slobodomurarstvom a iluminatmi. :-(((((
 • 008090960252114002521386
  zemo 12.07.2006 - 12:50:32 level: 1 UP New
  Maltézští rytíři
  Chapadla Vatikánu a jezuitského řádu jsou tedy naprosto nekonečná a nespočitatelná. Jednou z organizací, která je jezuity infiltrována, jsou Maltézští rytíři, kterou dnes v Čechách vidíme jako charitativní zdravotní společnost. Jejich skutečné záměry však popisuje už literatura 60. let takto:
  “Katoličtí finanční magnáti jsou politicky rozhodující silou katolicismu, třebaže nevykonávají vždy navenek viditelnou funkci v katolické církvi. Zvláště papežskošlechtická skupina nevystupuje tolik na světlo veřejnosti. Právě tato část černé finanční oligarchie hraje úlohu šedé eminence v katolicismu. Členové této skupiny jsou organizovaní především v řádu maltézských rytířů. Je to organizace mezinárodního rázu, která vznikla z řádu Johanitů. ... Dnes udržuje asi 20 států diplomatické styky s řádem maltézských rytířů. Maltézští rytíři ... sní o nastolení papežskomonarchistické univerzální říše, jejíž počátky spatřují v severoatlantických integračních snahách politiků NATO. Řád maltézských rytířů skrývá své intriky namířené proti národům a lidstvu rozsáhlou charitativní činností, kterou vykonávají zejména v západoevropských zemích. Vůdce rytířů, tak zvaný velmistr, je kníže Chigi, zástupce jednoho z nejstarších papežských junkerských rodů.” (Karl A. Molnau: Hříchy politického katolicismu, pravá tvář církevní hierarchie, str. 46-47)
  Magnáty mezi maltézskými rytíři jsou opět tajní jezuité, i když organizovaní dokonce v jiných řádech nebo organizacích. Málokdy jsou to jejich nástroje nebo skuteční členové maltézského řádu. Tito lidé drží ve svých rukou velikou moc a disponují obrovským finančním kapitálem. Jsou šedou eminencí nejen Vatikánu, ale i celému bankovnímu světovému systému.

  jeden z rytierov:


  more children: (3)