login::  password::
UPOZORNENIE!!
hladany vyraz musi obsahovat minimalne 2 znaky!!order by:     
show content: