login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
63562
2108952

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::15
4 K

show[ 2 | 3] flat


SKIRO0
Cieľom je zabráni? prijatiu diskriminačných zmlúv o výhrade svedomia, ktoré svojim charakterom zavádzajú kategóriu tzv. nerovnoprávnych a druhotriednych občanov.

Aliancia nového občana preto vyzýva Vládu SR, aby neschválila prijatie Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o práve uplatňova? výhrady vo svedomí a Dohody medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami o práve uplatňova? výhrady vo svedomí.

[ Jacquesi de Molay , za chvili budes pomsten ;) ]

0000086601551575000635620210895202184148
Mayenne
 Mayenne      21.02.2006 - 16:04:01 , level: 1, UP   NEW
Preco to ludia povazuju z anieco negativne? To,ze som slobodny clovek a mam nejake moralne zasady znamena,ze sa mozem rozhodnut podla svojho svedomia - nemoze mi v tom nikto branit. Ludia neznali veci , naco sa takto strapnjete tymito prispevkami??

0000086601551575000635620210895202174946
ianus
 ianus      16.02.2006 - 22:56:17 (modif: 16.02.2006 - 22:59:05), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
hort tuto problematiku vysvetlil (aspon pre mna) dostatocne 12. 2. na ta3 v politike. problem nie je v diskriminacii nejakej skupiny ludi, ako sa to vseobecne prezentovalo, ale v tom ze cela zmluva sa odvolava na dokument, ktory nie je nas (nie je zakotveny v nasom pravnom systeme), ale je cudzieho statu - spominane magisterium. problem by bol nasledne hned pri prvom sudnom spore, ked by sa mal tento spor posudzovat podla neho. okrem toho tam boli moc vseobecne znenia, ktore nie su mozne v samovykonatelnych zakonch (tam treba presny vypocet). hovoril rovnako o procesnych chybach, ale to mna az tak netlacilo ako vecne problemy.

0000086601551575000635620210895202155165
Georgov
 Georgov      08.02.2006 - 16:17:05 , level: 1, UP   NEW
Zmluva sa v prvom rade snazi chranit krestanov. Obavy, ktore vznikaju sa mozu neskor ukazat ako neopodstatnene. Krestania sa nesnazia sposobovat neslobodu inach, ale prave chranit svoju slobodu. Priklad Holandska nam ukazuje ze skutocne uplatnenie zmluvy moze zacat nastavat az o niekolko rokov a mozno desatroci. Trend liberalizacie utoci na zakladne piliere nasej spolocnosti. Vysvetlite mi preco by mal lekar vykonat interupciu ak s nou nesuhlasi, ked existuje iny, ktory ju vykona? Preco by mal ucitel presadzovat nazor s ktorym nesuhlasi? Pozorne si precitajte clanok 5. Myslite si ze zavadzanie ziakov s odvolanim sa na zmluvu o vyhrade svedomia by bolo pripustne? Myslite si´ze v pripade spomenutia alternativnych teorii moze ist o konflikt vo svedomi? KDE JE PROBLEM? Predklada sa zmluva, ktora bude podpisana aj s ostatnymi nab. spolocnostami. Argumenty odporcov byvaju castokrat az velmi humorne. Pravna analyza pani doktorky JARMILY LAJCAKOVEJ ,ktora vystudovala niekolko zahranicnych pravnickych univerzit na cele s UNIVERZITOU V TORONTE su absurdne a nerealne, ale to je na dlhsie. Pre posudenie si ju kludne vyhladajte na nete a rad sa o nej s hocikym z vas porozpravam. Z mojho pohladu studenta prava prveho rocnika je az neuveritelne ako sa mohla spominana kriticka dostat k niektorym zaverom. Jej deduktívne sposoby su obdivuhodne:). Najlepsi postoj zaujala SDKU , ktora sa vo svojom volebnom programe svojim podpisom zaviazala k suhlasu so zmluvou a teraz ju poklada za nepriatelnu. TEnto postoj len odraza osobnostne crty predsednictva tejto strany na cele s premierom vlady. Snaha vytlct politicky kapital z tejto obzvlast kompikovanej situacie je z mojho pohladu uboha.

0000086601551575000635620210895202123326
SYNAPSE CREATOR
 Thunder Perfect Mind      27.01.2006 - 10:56:16 [12K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2564019

0000086601551575000635620210895202117546
Martin44
 Martin44      24.01.2006 - 23:28:03 , level: 1, UP   NEW
No neviem ako vy ale podla mna zdravy clovek ma Hnedu stolicu a ne svatu...

000008660155157500063562021089520211754602134938
x00r
 x00r      31.01.2006 - 20:20:11 , level: 2, UP   NEW
Ja mam kazde rano taku svatu ze aj papez by od zavisti odpadol... Alebo by to bolo od dacoho ineho? :))) :D

0000086601551575000635620210895202114990
ianus
 ianus      23.01.2006 - 23:50:44 , level: 1, UP   NEW

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňova? výhrady vo svedomí

Slovenská republika a Svätá stolica, uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života,

zdôrazňujúc toto uznanie vo vz?ahu k slobode myslenia a slobode vyznania,

uznávajúc ľudský život, ľudskú dôstojnos?, zmysel ľudského života rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania,

deklarujúc vôľu chráni? právo na ľudský život, ľudskú dôstojnos?, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, rodinu a manželstvo, odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky viery a mravov Katolíckej cirkvi, dohodli sa takto:

Článok l

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu s cieľom ustanovi? rozsah a podmienky práva uplatňova? výhrady vo svedomí v súlade s článkom 7 základnej zmluvy.

Článok 2

Zmluvné strany uznávajú slobodu svedomia vo vz?ahu k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti, zmyslu ľudského života, k rodine a manželstvu a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady vo svedomí k týmto všeľudským hodnotám.

Článok 3

Pod pojmom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.

Pod pojmom "výhrada vo svedomí" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnu? kona? to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.

Pojem "kona?" zahrnuje aj spoluúčas? na konaní a akúkoľvek aj časovo neobmedzenú činnos? súvisiacu s týmto konaním vrátane asistencie.

Článok 4

 1. Právo uplatňova? výhrady vo svedomí sa týka:
  • činnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby,
  • výkonov v oblasti zdravotníctva, najmä konania vo vz?ahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii,
  • činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, najmä konania týkajúceho sa článku 12 a 13 základnej zmluvy,
  • poskytovania právnych služieb,
  • pracovnoprávnych vz?ahov a iných pracovných vz?ahov, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy.
 2. Slovenská republika sa zaväzuje, že nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam zriadeným Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou neuloží povinnos? vykonáva? umelé ukončenia tehotenstva, umelé alebo asistované oplodnenia, pokusy alebo nakladanie s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanáziu, klonovanie, sterilizáciu, úkony spojené s antikoncepciou a tiež nestanoví vykonávanie týchto činností ako podmienku potrebnú pre vznik alebo činnos? nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia zriadeného Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou.

Článok 5

Právo uplatňova? výhrady vo svedomí možno uplatni? podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v jeho medziach. Medze a spôsob uplatnenia upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňova? výhrady vo svedomí.

Článok 6

 1. Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady vo svedomí vylučuje právnu zodpovednos? osoby, ktorá uplatnila toto právo.
 2. Právo uplatňova? výhrady vo svedomí neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady vo svedomí. Zneužitie výhrady vo svedomí nezbavuje právnej zodpovednosti. Uplatnenie výhrady vo svedomí nesmie ohrozi? ľudský život a ľudské zdravie.

Článok 7

 1. Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany rieši? formou vzájomných konzultácií. Zmluvné strany si budú vzájomne poskytova? informácie týkajúce sa najmä oblastí jednotlivých činností, ktoré sú predmetom výhrady vo svedomí a informácie o návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú výhrady vo svedomí.
 2. Na vykonanie tejto zmluvy zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude ma? poradný charakter. Spoločná komisia bude ma? paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádza? najmenej dvakrát ročne alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:
  1. posudzova? oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrad vo svedomí,
  2. predklada? pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva uplatňova? výhrady vo svedomí a na zabránenie jeho zneužívania,
  3. vyhodnocova? uplatňovanie tejto zmluvy,
  4. predklada? návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.

Článok 8

Táto zmluva sa môže meni? a dopĺňa? o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnos? sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy.

Článok 10

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnos? tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín.

Dané v dňa v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako rozhodujúce.

 

Za Slovenskú republiku:

Za Svätú stolicu:

 

Zdroje: Ministerstvo spravodlivosti SR


0000086601551575000635620210895202113072
ianus
 ianus      23.01.2006 - 11:56:31 (modif: 23.01.2006 - 12:00:49), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami o práve uplatňova? výhrady vo svedomí

Slovenská republika

a

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

Reformovaná kres?anská cirkev na Slovensku,

Pravoslávna cirkev na Slovensku,

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblas?,

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

Cirkev bratská v Slovenskej republike,

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

Apoštolská cirkev na Slovensku,

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,

Starokatolícka cirkev na Slovensku,

Cirkev československá husitská na Slovensku,

ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. (ďalej len „registrované cirkvi a náboženské spoločnosti“)
uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt, týkajúcich sa zmyslu ľudského života,
zdôrazňujúc toto uznanie vo vz?ahu k slobode myslenia a slobode vyznania,
deklarujúc vôľu chráni? a rozvíja? právo na ľudský život, ľudskú dôstojnos?, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, rodinu a manželstvo odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Zmluve medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami č. 250/2002 Z. z. (ďalej len "základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti vychádzajúc z vieroučných a mravoučných zásad vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

sa dohodli takto:

Článok l

 1. Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto dohodu s cieľom ustanovi? rozsah a podmienky uplatnenia práva na výhradu svedomia v súlade s článkom 7 základnej zmluvy.
 2. Pod registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami sa rozumejú tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré pristúpili k tejto dohode.

Článok 2

 1. Zmluvné strany uznávajú ľudský život, ľudskú dôstojnos?, zmysel ľudského života, rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré, ako také, vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania.
 2. Zmluvné strany uznávajú slobodu svedomia vo vz?ahu k hodnotám, správaniu a úkonom uvedeným v odseku 1 tohto článku a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady svedomia k týmto všeľudským hodnotám.

Článok 3

Pod výrazom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto dohode rozumejú zásady, vyhlásené registrovanými cirkvami alebo náboženskými spoločnos?ami.

Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto dohode rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnu? kona? to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.

Výraz "kona?" zahrňuje aj spoluúčas? na konaní a akúkoľvek činnos? súvisiacu s týmto konaním, vrátane asistencie.

Článok 4

 1. Právo na uplatnenie výhrady svedomia sa týka predovšetkým týchto oblastí a činností:
  • činnos? v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby v rozsahu stanovenom Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky,
  • zdravotnícka činnos?, najmä konanie vo vz?ahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii,
  • výchovnovzdelávacia činnos?, najmä konanie týkajúce sa článku 12 a 13 základnej zmluvy,
  • poskytovanie právnych služieb,
  • pracovnoprávne a iné pracovné vz?ahy, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto dohody,
  • konanie súvisiace s genocídiom, popravami zajatcov bez súdu, mučením, vojenskou krutos?ou a perzekúciou bezbranného civilného obyvateľstva.
 2. Slovenská republika sa zaväzuje, že nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam zriadeným registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami alebo ich organizáciami neuloží povinnos? vykonáva? umelé ukončenia tehotenstva, umelé alebo asistované oplodnenia, pokusy alebo nakladanie s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanáziu, klonovanie, sterilizáciu, úkony spojené s antikoncepciou a tiež nestanoví vykonávanie týchto činností ako podmienku potrebnú pre vznik alebo činnos? nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia zriadeného registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnos?ami alebo ich organizáciami.

Článok 5

Uplatnenie práva na výhradu svedomia sa uskutočňuje v medziach a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Medze a spôsob uplatnenia bude stanovený tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva na výhradu svedomia. Slovenská republika upraví vo svojom právnom poriadku ďalšie podrobnosti uplatnenia tohto práva.

Článok 6

 1. Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady svedomia podľa tejto dohody vylučuje právnu zodpovednos? osoby, ktorá uplatnila toto právo.
 2. Právo na uplatnenie výhrady svedomia podľa tejto dohody neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady svedomia. Zneužitie výhrady svedomia nezbavuje právnej zodpovednosti. Uplatnenie výhrady svedomia nesmie ohrozi? ľudský život.
 3. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti prostredníctvom povereného orgánu na požiadanie poskytnú výklad svojich vieroučných a mravoučných zásad.

Článok 7

 1. Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, budú zmluvné strany rieši? formou vzájomných konzultácií. Zmluvné strany si budú vzájomne poskytova? informácie týkajúce sa najmä oblastí jednotlivých činností, ktoré sú predmetom výhrady svedomia a informácie o návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú predmet výhrady svedomia.
 2. Na vykonanie tejto dohody zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu. Spoločná komisia bude ma? paritné zloženie po šiestich zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádza? najmenej dvakrát ročne, alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:
  1. posudzova? oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrady svedomia,
  2. predklada? pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva na uplatnenie výhrady svedomia a na zabránenie jeho zneužívania,
  3. vyhodnocova? uplatňovanie tejto dohody,
  4. predklada? návrhy na zmeny a doplnky tejto dohody.

Článok 8

Táto dohoda sa môže meni? a dopĺňa? o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom tejto dohody na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

Článok 9

 1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnos? sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy.
 2. Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto dohode, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto dohodu. S pristúpením musia súhlasi? všetky zmluvné strany.

Dané v Bratislave ................ v šestnástich vyhotoveniach.

Za Slovenskú republiku:

 

Za registrované cirkvi a náboženské spoločnosti:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Reformovaná kres?anská cirkev na Slovensku

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblas?

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Apoštolská cirkev na Slovensku

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Cirkev československá husitská na Slovensku

 

Zdroje: Kyberia, Ministerstvo spravodlivosti SR


0000086601551575000635620210895202112281
ianus
 ianus      23.01.2006 - 00:05:01 , level: 1, UP   NEW
ja doteraz nepoznam skutocne argumenty proti. poznam len pre. mam skor pocit, ze viac sa reaguje na vatikan ako na obsah. rad sa budem mylit.

000008660155157500063562021089520211228102112979
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      23.01.2006 - 11:23:45 , level: 2, UP   NEW
ja mam pocit, ze argumentom proti je vytvaranie nerovnosti medzi ludmi v statom registrovanych cirkvach a ludmi mimo tychto cirkvi, resp. medzi naukami tychto cirkvi a inymi naukami.
+ nesystemove zasahovanie do pravneho systemu sr.

00000866015515750006356202108952021122810211297902139338
belo
 belo      02.02.2006 - 11:18:24 , level: 3, UP   NEW
no toto je lex specialis, ktory hlbsie upravuje vztahy medzi uz registrovanymi cirkvami a nabozenskymi spolocnostami na Slovensku. Bohuzial hinduizmus nie je registrovanym nabozenstvom. Myslim ze zmysel takejto registracie tu netreba obhajova?. Takze tvrdit, ze sa v tomto pripade jedna o diskriminaciu...Ako keby NEI namietala diskriminaciu svojich politickych nazorov z dovodu vysokej volebnej klauzule (min. percento zsikanych hlasov pre ucast v parlamente) bohuzial demokracia je hlavne o vacsine

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923
mischele
 mischele      23.01.2006 - 23:26:21 , level: 3, UP   NEW
ehm a v com presne maju podla teba vznikat tie nerovnosti medzi ludmi vramci cirkvi a medzi nimi?skus dat nejaky konkretny priklad ak sa da lebo mna nic nenapada

0000086601551575000635620210895202112281021129790211492302114959
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      23.01.2006 - 23:40:23 (modif: 23.01.2006 - 23:41:15), level: 4, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Pod výrazom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto dohode rozumejú zásady, vyhlásené registrovanými cirkvami alebo náboženskými spoločnos?ami.

Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto dohode rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnu? kona? to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.


ja to vnímam tak, že katolík môže v zmysle dohody odmietnu? uči? deti trebárs o tom že existuje homosexualita a nie je to choroba. Hinduista však nemôže odmietnu? uči? deti o kravských vnútornostiach s poukázaním na to, že krava je pre neho bohyňa, pretože hinduizmus nie je registrované náboženstvo v SR.

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056
mischele
 mischele      24.01.2006 - 00:18:06 , level: 5, UP   NEW
ale teraz vazne,pokial viem,nabozenstvo este stale nieje na skolach povinne(chvalabohu),to znamena ze ak svoje deti nechces viest v stopach krestanskych tradicii tak ich na to nabozenstvo skratka neposles a doma im porozpravas o tom ze homosexualita sa postupne stava akceptovanym fenomenom na celom svete a nieje na nej nic neprirodzene.no ak sa jedna o krestansku rodinu,a tato zaveli ze dieta na nabozenstvo pojde,tak ich doma proste budu viest k tomu ze homosexualita je hriech no matter what im povie ucitel v skole.s tym nic nenarobis.nakoniec bude aj tak zalezat na samom dietati co si vyberie,trochu povyrastie a otvoria s amu oci.
a na druhej strane,ci sa nam to paci alebo nie,krestanstvo je momentalne najrozsirenejsim nabozenstvom na SR,dokonca ich je viac ako ludi hlasiacich sa k ateizmu ci neveriacim a je preto logicke ze lobuju za svoje prava.ak tu bude tolko moslimov ci hindov a budhistov,verim ze sa tiez postavia za svoje prava a snad im casom bude tiez vyhovene.dovtedy si zial budu musiet vyberat povolenia vramci svojho presvedcenia tak ako krestania doteraz.stale na tom nevidim nic zle

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      24.01.2006 - 09:43:27 , level: 6, UP   NEW
ale ja som nehovoril o vyučovaní náboženstva, toto sa môže sta? na každom predmete... a to že je kres?anov viac predsa neopodstatňuje žiadnu nerovnos? tohto druhu.

0000086601551575000635620210895202112281021129790211492302114959021150560211539202115435
mischele
 mischele      24.01.2006 - 10:01:31 , level: 7, UP   NEW
na hocijakom predmete sa to moze stast aj bez prijatia zmluvy.pre ucitelov su osnovy orientacne,do istej miery sa sami rozhoduju co vobec budu ucit a co nie.kazdopadne,nespominam si kt.ini predmet nez nabozenstvo by pojednaval o homosexualite.mozno eticka,ale tam si ucitel aj tak uci co chce a vacsinou to nema ani s etikou nic spolocne

stale mi unika ta cim je opodstatne ta obava z nerovnosti
ved ked ty mas pravo vybrat si nabozenstvo rovnako tak ako nevybrat si ziadne,preco by ti co si vyberu krestastvo nemali mat pravo plne sa nim v zivote riadit?

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056021153920211543502130233
binary riot
 binary riot      30.01.2006 - 10:27:18 (modif: 30.01.2006 - 10:27:53), level: 8, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
ono v principe ide o to, ze ma byt priaty zakon ktory moze byt bezproblemov zneuzity

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350213023302146673
mischele
 mischele      05.02.2006 - 16:12:33 , level: 9, UP   NEW
ako takmer kazdy zakon
tak to prestaneme prijimat zakony ako take?

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056021153920211543502130220
freemason
 freemason      30.01.2006 - 10:17:42 , level: 8, UP   NEW
problem je v tom, ze tato zmluva nam ma zobrat iste prava. najvypuklejsie je pravo na potrat - dievcinu z mensieho mesta, ktorej zlyha antikoncepcia a chce ist na potrat, moze doktor poslat "do pecka", pretoze povie ze mu to svedomie nedovoli. ak je to v malom meste kde je jediny gynekolog, dotycna musi ist do ineho mesta, musi si zaplatit cestovne vydaje atd.

najhorsie ale je, ze cirkev sa snazi pliest do zivota ludi, ktori nepatria do stada jej oveciek - chce vstupovat do zivota beznych ludi, ktori o to vobec nestoja.

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056021153920211543502115450
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      24.01.2006 - 10:07:36 , level: 8, UP   NEW
Ide o to, že organizované náboženstvo resp. jeho náuka sa nadraďuje osobnému presvedčeniu či svedomiu. Kým za tebou stojí niektorá registrovaná cirkev, máš väčšie práva ako keď nestojí. Môžeš odmietnu? niečo spravi?, ak sa to prieči tvojmu svedomiu, no chránená proti následkom svojho konania (Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady vo svedomí vylučuje právnu zodpovednos? osoby, ktorá uplatnila toto právo) budeš iba v prípade, ak je tvoje svedomie v súlade so zásadami nejakej cirkvi. Ak nie je, máš smolu. Už je to jasnejšie?

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350211545002117135
ianus
 ianus      24.01.2006 - 20:26:12 , level: 9, UP   NEW
dobre, este inak povedane: problem je v tom, ci moze byt svedomie v sulade alebo mimo suladu z nejakou nabozenskou vieroukou (aj ked sa to spomina v zmluve). jedna strana hovori, ze svedomie je len jedno, so spolocnymi zasadami pre vsetkych ludi, pretoze kazdy je clovek. druha strana tvrdi, ze svedomie je vselijake, zavisle na vychove, vlastnostiach, atd. pre jednu stranu problem neexistuje, pretoze zmluvou/dohodou sa pokryvaju vstci ludia do jedneho, kedze pre kazdeho platia rovnake pravidla svedomia. pre druhych je problem, pretoze pre ludi, ktori maju svedomie sformovane nejakym nabozenstvom, existuju potom pravne zaruky ine ako pre ludi, ktorych svedomie formovalo nieco ine.

0000086601551575000635620210895202112281021129790211492302114959021150560211539202115435021154500211713502117145
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      24.01.2006 - 20:30:51 , level: 10, UP   NEW
vobec nemam pocit, ze by existovala nejaka jedna strana, ktora by tvrdila ze svedomie hinduistu je rovnake ako svedomie katolika - ja to vnimam ako snahu o zabetonovanie vplyvu, ktory v sucasnosti ta rimska organizacia ma.

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056021153920211543502115450021171350211714502117269
ianus
 ianus      24.01.2006 - 21:30:39 , level: 11, UP   NEW
ja sa zase k tomuto celemu snazim pristupovat bez predsudkov. aku to ma logiku keby sa vatikan snazil zabetonovat svoj vplyv na luteranov, kalvinov a nadovazok aj na zidovsku nabozensku obec?

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350211545002117135021171450211726902118251
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      25.01.2006 - 10:42:44 (modif: 25.01.2006 - 10:50:17), level: 12, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
ide o vplyv na celu spolocnost. a co sa tyka logiky alebo dokonca zdraveho rozumu - skus ju najst v konani Vatikanu poslednych par storoci, a ak sa ti to podari tak sa mozes so mnou podelit. dovtedy budem presvedceny ze ide o organizaciu choru tuzbou po moci.

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350211545002116164
ianus
 ianus      24.01.2006 - 14:25:57 , level: 9, UP   NEW
teda pises, ze problem je v tom, ze nejake svedomie bude (ma byt) v sulade s ucenim nejakej cirkvi. potom bude clovek chraneny. inak nie. rozumiem. mne sa zda ze to vobec nie je taky problem. na tuto dohodu/zmluvu sa moze odvolat hocikto. aj hinduista. problem je potom asi vo filozofickych koncepciach.

zoberme umely potrat. vsetky cirkvi na slovensku, a mozeme povedat aj klasicke nabozenske hnutia v ostatnom svete, prvotne predpokladaju, ze ho (umely potrat) clovek z podstaty odmieta, pretoze jeho vrodeny pud pre rozmnozovanie, ktory je dobry lebo je prirodzenostou cloveka, mu hovori presny opak. akojahle vsak clovek v sebe nieco pomeni a jeho nazor sa stane protirecivy tomuto pudu, zacina sa hlasit svedomie. preto pre hocaku cirkev a hnutie je svedomie 'apoliticke', vychadzajuce z tej prirodzenosti (z pudov) a rovnake pre vsetkych, bez rozlisenia ku komu kto patri. podobne nieco je aj s vojnou.

pre druhu stranu je toto asi nepochopitelne. pre nich je svedomie nieco, co je dane vychovou spolocnosti v ktorej ziju, preto sa svedomie moze odlisovat u ludi od pripadu k pripadu. alebo sa mylim?

0000086601551575000635620210895202112281021129790211492302114959021150560211539202115435021154500211616402117081
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      24.01.2006 - 19:56:08 , level: 10, UP   NEW
nerozumiem ti ani slovo, ked mam pravdu povedat. skus nejak jasnejsie. proste mame tu jasnu nerovnost, zalozenu zbytocnou a nesystemovou zmluvou, nemam pocit ze by nejaky problem lezal prave vo filozofickych koncepciach.

000008660155157500063562021089520211228102112979021149230211495902115056021153920211543502115450021161640211708102117104
Zosvof
 Zosvof      24.01.2006 - 20:08:06 , level: 11, UP   NEW
Nemožno čaka?, že by z Vatikánu v oblasti medzinárodného práva mohlo vypadnú? niečo systémové - Vatikán je tým najmenej systémovým prvkom v bordeli medzinárodnej politiky. A nemožno čaka?, že by patetická petícia napísaná Novými občanmi mala iný zmysel ako PR pre Nového občana.

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350211545002116164021170810211710402117153
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      24.01.2006 - 20:32:34 , level: 12, UP   NEW
tak veru

00000866015515750006356202108952021122810211297902114923021149590211505602115392021154350211545002115824
Itzak Stern
 Itzak Stern      24.01.2006 - 12:39:15 , level: 9, UP   NEW
taka zmluva je fajn,ale nie tato. ked niekto nechce ucit o homosexualite, nech to nejde studovat. nemusi sa predsa natahovat s nikym o vyhrade svedomia.
Okrem ineho - ved toto pravo si ludia uplatnovali uz pred prijatim tejto zmluvy.
alebo sa mylim?

000008660155157500063562021089520211228102112912
sandozz
 sandozz      23.01.2006 - 10:57:33 , level: 2, UP   NEW
a nepoznas argument proti, lebo ti este ziaden nepredlozili (a ty si ho defakto nemohol este prijat za svoj), alebo sa nad tymto aktom nezamyslas a zijes podla hesla, ze co ta nezabije to ta posilni? (moznost c) ze suhlasis a vitas ratifikaciu tejto zmluvy som vypustil, kedze na zaver svojho prispevku vyjadrujes presvedcenie, ze sa rad budes mylit....)

kazdopadne je mi smiesne do placu, z toho ako Slovenska republika nastavuje prdel Vatikanu, vzdy ked si Vatikan zmysli, ze je vhodny cas vztycenym penisom dokazat svetu a Europe aky je Vatikan potentny a ze teda do vyvoja europy ma co povedat :))


- tak so Slovenskom podpiseme zmluvu.
- a o com bude ta zmluva?
- no predsa tie vecicky okolo potratov a viery, pockaj nazveme to sloboda svedomia. to bude mat uspech...

viera je potrebna. ale zit treba v dobrej viere, nie v nasilnej. krestania!
********************************************************************************

neviem, preco vlastne ma svata stolica potrebu navrhovat podobne smiesne zmluvy. aka je jej moderna medzinarodna politika? ake velke majetky ma na Slovensku a preco?

naozaj mi s touto peticiou vyvstava iba jedna otazka, co tymto aktom prijatia medzinarodnej zmluvy vatikan dosiahne? aky politicky kapital, ziaden? tak potom aku ulohu hra v ich politike tato ratifikacia?

totiz v krajine, kde si sa mohol slobodne rozhodnut, ze nevezmes do ruk zbran, ze radsej pojdes sluzit ranenym spoluobcanom do nemocnice.... tak v takejto krajine mavat s podobnou zmluvou, mi pride ako chodit s drevom do lesa. Pre koho je to dobre? Naozaj len pre efekt, ze Vatikan nespi, ze ma aj medzinarodnu politiku?

00000866015515750006356202108952021122810211291202112968
ianus
 ianus      23.01.2006 - 11:19:58 , level: 3, UP   NEW
...vidis, este ze ma poznas lepsie ako sa poznam ja sam... :D
ano, vatikan ti vadi, proti gustu ziadny disputat, ja ho tiez nemam rad, ked sa mi montuje do mojich sukromnych veci. inak ho beriem asi tak ako bhutan. ak si teda odmyslim osobnu averziu voci nemu, nevidim dalsi dovod. o tom pisem.
a rad sa budem mylit preto, lebo obycajne byvam vdacny, ked ma niekto vyvedie z mojho omylu, ak sa sam nedokazem. alebo sa potom nemylim. :)

0000086601551575000635620210895202112281021129120211296802113181
sandozz
 sandozz      23.01.2006 - 12:30:21 , level: 4, UP   NEW
ach jaj, vyvliect sa pokusas, ale nechapem z coho....
netvrdim, ze ta poznam - to tvrdis ty. rovnako netvrdim, ze mi vadi vatikan viac ako to slnko, co mi prave svieti do oci. iba a len reagujem na tvoje slova. tak ako si si(sam sebe si) ich tu napisal. pokojne mozes byt papez, alebo antikrist. uprimne je mi to jedno, lebo svet je celok. v kazdej svojej podobe.

ja vravim len, ze mi to nedava zmysel. totiz samotny text zmluvy je len vytrhnutim par riadkov z kontextu medzinarodnej politiky Vatikanu. zaujima ma o co vlastne Vatikanu naozaj ide. nie o co ide v tejto zmluve. zmluvu si precitam aj sam, ale nebudem si na zaklade jej textu vytvarat nazor na tak komplexnu vec akou je politika Vatikanu a uloha Slovenska v nej. a tak som cakal, ze sa ozve niekto, kto by mi fundovane vedel na toto, aspon nieco povedat.... priblizit historiu ich politiky alebo podobne. o Vatikan som sa nezaujimal, ale ak mi tu predklada nejaku zmluvu, tak sa kurva pytam, kto je ten Vatikan a co kurva chce?

(slovicko kurva autor pouzil, tak aby sa jeho prejav co najviac podobal prejavu postaviciek zo South Parku, lebo vo svetle tu odhalenych okolnosti sa sam za jednu takuto postavicku povazuje)


ja nehladam odporcov Vatikanu ani jeho obhajcov. ja nesudim. Vatikan si nesie svoje vlastne hriechy na vlastnom chrbte a s tym ja (chvála Bohu) nemam nic :)


takze este raz, nezaujimam sa o teba, ani o slovensku krestansku pospolitost.
zaujimaju ma suvislosti. a o tych ja neviem nic, preto sa pytam.