login::  password::
cwbe coordinatez:
101
21741
21745
1263479
1717199

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::5
show[ 2 | 3] flat


Motto: „Co není ukotveno v našem Vědomí jako možnost - nemůže nastat“

V období mezi roky 2000 – 2002 se na světové esoterické scéně objevila skupina vysoce vyspělých duchovních individualit, kteří se velmi zvláštním způsobem představili jako „vyslanci“. Sdělili, že patří k prehistorickému mytickému vysoce vyspělému Řádu Strážců Tajemství – kněžské konkláve „UR – YANIAS.

Tento řád má v časovém pásmu celou řadu aktivních pracovních buněk. Jejich příchod je součásti naší reality. Jejich úkolem je obnovení tajuplného a záhadami opředeného energetického prstence AMENTI jehož vibrační síla bude schopna zabezpečit kolektivní smyslové přeladění do vyšší vibrační úrovně fyzické reality. Tento prstenec by měl být aktivován buňkami vědomí tzv. „Pomocníků“, tedy těch lidských jedinců, kteří ve svém nitru pocítí inspiraci a vnitřní potřebu aktivně se napojit na oscilující energo-informační vlnu AMENTI. Proto v roce 2002 skupina vysokých zasvěcenců kněžského řádu UR – YANIAS vytvořila pro všechny inspirované speciální program výuky, která bude postupným procesem reaktivovat kořenovou buňkovou pamě? kosmického vědomí obsahující rozsáhlý objem znalostí a praktických dovedností, jež svým významem, kvalitou a možnostmi patří mezi aktuální špičku v esoterických disciplínách této planety. Kompletní program řízeného zasvěcení je zastřešen „Školou Kosmické Moudrosti – Keylon Aramathena“.

Aramathena je vibrační popis nejvyššího stavu vědomí naší planety na úrovní čtvrté a páté hustoty hmoty našeho Vesmíru vymezené 10 – 15 dimenzí. Vibrační popis duchovního účelu naší planety je součástí Tajemství, které je ovšem přístupné studujícímu. Součásti studia jsou studijní skripta autorizovaná přiděleným osobním indexem studenta. Součástí tohoto týdenního kurzu bude také pravidelný chanelling, (dle zájmu) jednoduchá stimulační pohybová cvičení, práce v přírodě spojená s výlety především na zajímavá energetická místa a celá řada dalších doplňkových projektů.

Od počátku roku 2002 se v České Republice rozběhla zajímavá studijní aktivita pod příznačným názvem „Modré Světlo – Česká republika. Jedná se o šestileté studium přičemž se studenti schází vždy 3x do roka na tzv. studijní dny, které jsou koncipovány čtyřdenním intenzivním studiem (čtvrtek, pátek, sobota a neděle). Podrobnější informace naleznete v organizačních referencích. Modré Světlo vychází z originálních materiálů, které jsou výsledkem dlouholeté pečlivé a velmi náročné badatelské činnosti organizace, která se nazývá Leading Edge Research Group se sídlem v Yelmu, stát Washington, USA. Základem této studijní aktivity jsou mé vlastní zkušenosti a duševní dědictví, které jsem nabyl dlouholetým intenzivním studiem tohoto, ale i jiných zdrojů.

Úkolem Modrého Světla jest rozšířit znalosti a vědění v oblastech, které se dotýkají alternativně humanitních směrů, kulturně-sociálních oblastí, kulturně-antropologických linií a mnoha dalších cest, které v onom oficiálním měřítku informovanosti jsou v jakési „disidentské“ pozici, tak aby si student mohl sám o své vlastní vůli vytvořit ucelenější a možná i přesnější obrázek o podstatě Světa který obýváme a Života, který žijeme. Obsahová část Obsahová stránka Modrého Světla obnáší nejen teoretickou základnu, ale i praktickou stránku, která by měla obohatit celkovou koncepci studia a umožnit studentům dle své úvahy v rámci samostudia dále rozvíjet nabité zkušenosti a znalosti.

I. Genealogie, pohyb, strategie a taktika cizorodých nepozemských biologických forem v biosféře planety Země a jejich možné napojení na pozemské politické a vědecké elitní uskupení. Anatomie přidružených vojenských a zpravodajských projektů a jiných obdobných aktivit.

II. Paradigma alternativního nástinu lidské historie, jeho původu a směru evoluční cesty

III. Revoluční novinky ve výzkumu problematiky reinkarnace, existence lidského ducha a duše včetně moderní a převratné analýzy teze „pádu Adama do hmoty“

IV. Esoterní kosmologie, revoluční pojetí základních vědeckých odvětví budoucnosti, anatomie specifických kosmických energií a duchovních polí hvězdných systémů, práce se světlených tělem člověka, problematiky MERKABY, Misterovské pyramidy světla a planetární světelné pyramidální matrice

V. Esoterní psychologie

VI. Esoterní astrologie

VII. Esoterní léčitelství

VIII. Esoterika makrokosmu

IX. Učení Keylon Aramatena

seminar Jaroslava Chvátala
Organizaci a obsahovou stránku tohoto studijního projektu zajiš?uje „Studio Esoterních Věd – Jaroslav Chvátal“, tel.603936106 a nebo 737174537, e-mail:chvatal@matrix-2001.cz
000001010002174100021745012634790171719901717507
zayko
 zayko      20.06.2005 - 21:40:02 , level: 1, UP   NEW
Představuje menší specializovanou skupinu jedinců a zvláštní jednotku jakéhosi „rychlého nasazení“ uvnitř velké organizace, která se nazývá Interdimenzionální sdružení svobodných světů - Interdimensional Asociations of Free Worlds (IAWF). Tato organizace byla založena před 568 miliony roky po velkém mezihvězdném konfliktu tzv. Andělských Válek.

Guardian Alliance je spolupracující organizace, která vstupuje do kontaktů vícerozměrného charakteru a různých druhů času z pohledu lidské bytosti napomáhající rozvoji různých druhů kultur skrze vícerozměrnou povahu Vesmíru. Doslova jejich mise chrání a zajiš?uje různé biologické druhy ve Vesmíru a snaží se tak pro ně zabezpečit přirozené a ničím nerušené prostředí jejich biologického vývoje.

Mnozí z této alliance jsou bytosti humanoidního charakteru. Zdá se, že celá řada z nich jsou zástupci lidské rasy z jiných míst našeho Vesmíru, a dokonce existují indicie o tom, že v některých případech by dokonce mohlo jít i o potomky naší civilizace na planetě Zemi se vzdálené budoucnosti.

SLOVNÍK ŠKOLY KEYLON - ARAMATENA

000001010002174100021745012634790171719901717464
zayko
 zayko      20.06.2005 - 21:25:36 , level: 1, UP   NEW
Jsme součástí obřího a asi na první pohled nepochopitelného projektu, který má za úkol opravit jistá pochybení ke kterým došlo v prehistorických oblastech času toho Univerza, které je složeno z pěti typů evolučních Vesmírů – každý se skladbou tří vibračních ploch reality. V rámci tohoto projektu jsme byli vyslání v čase zpět, říká materiál Guardian Alliance. Na této cestě bylo našim strategickým úkolem obsadit tzv. „vstupní referenční porty“ do příslušných realitních buněk časového slohu v „prvním evolučním Vesmíru“ a to především ve vibrační hladině, kterou nazýváte 3. dimenze. Je tedy zcela logické a zřetelné, že se s naší existencí a aktivitou budete setkávat od jistého okamžiku, kdy se svým postupným posunem v čase dostanete do blízkosti konkrétního „vstupního referenčního portu ve vaší realitě“. A tak jak se budete přibližovat k této časové oblasti bude naše aktivita stále zřetelnější a intenzivnější. Blížíte se k aktuálnímu „vstupnímu referenčnímu portu, který je charakterizován časovým obdobím 2012 – 2017. Předešlý „vstupní referenční port“ byl charakterizován, časovým rozhraním 12 př.n.l. – 4. n.l. Po roku 2012 se další „vstupní referenční port“ nachází v časovém rozhraní let 3128 – 3133.
Podle systému své víry a upevňovaných dogmat jste v různých časových pásmech svého vývoje na nás hleděli různým způsobem. Byli jsme především personifikování do podoby různých božstev v globálním schématu civilizací i když v jistých ostrůvcích vědění jste byli schopni pravdivě nazírat na naší aktivitu. S přiblížením se k jednomu z mnoha „vstupních referenčních portů“ se opakovaně ve vašem vývojovém schématu budeme snažit předat Vám rozsáhlý komplex našeho Vědění, jelikož nárůst pochopení a uvědomění ve vaší celospolečenské škále působení je extrémně důležitý pro zdárné završení našeho poslání. Přicházíme k Vám z období, které by mohlo být Vašim kalendářním systémem charakterizované roky 6120 – 6138 n.l. V našem materiálu se Vás budeme snažit detailním způsobem seznámit se všemi okolnostmi naší přítomnosti, společné historie a pravděpodobné verze budoucnosti, seznámíme Vás s podstatou žijícího Univerza a nabídneme Vám své praktické znalosti, které pomohou přinést čistotu a harmonii do Vašich těl a Myslí. To vše bude přetěžký úkol, ale pevně doufáme, že ho společnými silami dovedeme k završení, říká materiál Guardian Alliance.

cely clanok

000001010002174100021745012634790171719901717348
zayko
 zayko      20.06.2005 - 20:39:06 , level: 1, UP   NEW
Naše planeta Země existuje v jedné ze skupin spojitých systémů, které bychom mohli nazvat 15 ti dimenzionální Časový Matrix. Prvky tohoto Časového Matrixu jsou tvořené ZDROJEM/BOHEM (v rámci terminologického odlišení od tradičních mocenských manipulačních struktur budeme nadále onen božský prvek označovat pojmem Zdroj). Tento ústřední bod univerzálního tvoření tak realizoval platformu unikátního sebereflexnívního zažívání jakékoliv částečky své „myšlenkové energie vizuálního a asociačního charakteru.

Lidská Bytost, tento velmi specifický model existence, byl stvořen jako zřetelný a přesný „obraz“ Zdroje. V praxi to znamená, že každý z nás se originálním způsobem především svou myšlenkovou aktivitou podílí na procesu globálního tvoření Reality, která sama o sobě, jak již bylo naznačeno, tvoří „trenažér“ hlubinných prožitkových procesů, které jsou sami o sobě semeništěm životních zkušeností. Naše vědomí jako generátor mentální energie je nesmírně účinným zdrojem kreativního vyjádření modulující realitní zážitkové projekce. Vědomí je energie, a jakákoliv forma energie je projev Vědomí.

Prvotní kreativní energie Zdroje sestupuje dolů a postupně metamorfuje v energie realitně zážitkových forem. Tomuto procesu se říká „The Stair Step Creation Proces“. Ve skutečnosti jde o část pro nás zatím nepředstavitelného vše prostupujícího pulsačního rytmu Univerza. Celková energie Zdroje je zcela nepředstavitelná. Sestupným procesem se neustále zdvojuje do částic o nižším kvantovém náboji (štěpí se) respektive personalizuje – individualizuje do samostatných nezávislých ohnisek Vědomí uvnitř Prvotního Zdroje. Zdroj tak vytváří aktivní kopie sebe sama uvnitř sebe sama v rámci sebereflexivního zření a to dává základ holografickému pojetí Univerza. Podle zdrojů Guardian Alliance je naše 15-ti dimenzionální Univerzum 750 miliard starý hologram. (V této souvislosti je potřeba připomenout, že námi klasicky fyzikálně vnímaný Vesmír je pouze jednou z 15-ti dimenzionálních projekcí Univerza o kterém je řeč). Ucelené aktivní systémy manifestačních polí uvnitř Zdroje se nazývají Časové Matrixy a jsou uspořádány do pěti souborů tvořící jakési základní evoluční stanice pro vyvíjející se formy Vědomí přičemž každá z těchto stanic je dále složená ze třech vnitřních vibračních pásem.

INKARNAT 1, 2 a 3 dimenze První hustota Vesmíru
DUŠE 4, 5 a 6 dimenze Druhá hustota Vesmíru
JEDNOTNÁ DUŠE (oversoul) 7, 8 a 9 dimenze Třetí hustota Vesmíru
AVATAR 10, 11 a 12 dimenze Čtvrtá hustota Vesmíru
RISHI 13, 14 a 15 dimenze Pátá hustota Vesmíru


Naznačil jsem, že prvotní energie kreativních závanů Zdroje sestupující „směrem dolů“ se neustále rozdvojuje. Tento podivuhodný proces je možný díky tomu, že základní energetické částečky Ústředního Vědomí, které se nazývají Partiki se štěpí na tzv. Partica částice a Particum částice. V zjednodušeném pojetí tento proces zabezpečuje stálý pohyb a stavy oddělování a replikace. Tato velmi zvláštní „hra“ realitního modelování se nazývá „Partiki Fázování“ a je v zásadě východiskem pro filozofické vyjádření „Božské Trojice“. V zemském realitním poli výše uvedená tráda projevu je analogicky vyjádřena částicemi, které nazýváme proton, neutron a elektron.

celý článok

000001010002174100021745012634790171719901717335
zayko
 zayko      20.06.2005 - 20:35:45 , level: 1, UP   NEW
V roce 1998 se na orbitální dráze kolem planety Země objevil neznámý objekt. To, že je evidentně cizího umělého původu v proudu jiných podobných informací nepřekvapuje. U otevřených nekonzervativních jedinců by snad nevyvolala údiv ani skutečnost, že na jeho palubě se nachází inteligentní bytosti mnoha cizích druhů a mezi nimi i lidé. Šokující je ovšem fakt, že tento objekt včetně posádky nepřichází z naší úrovně reality….. přichází z budoucnosti. To není námět na sci-fi román, to je realita. Armády světových mocností se již několikrát snažili bezúspěšně tento objekt sestřelit. Je k dispozici hned několik videozáznamů na kterých je patrné jak naváděné střely se snaží kontaktovat objekt na orbitě, který provádí úhybný manévr. Kdo jsou tito příchozí? Podle důvěrných materiálů to jsou cestovatelé z budoucnosti – zástupci Guardian Alliance (Aliance Opatrovníků). Jaký je účel jejich příchodů? Opravit chybu kosmického charakteru ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince.
Existují skuteční Strážci. Po tisíce a tisíce let střeží odvěké tajemství. Jsou to potomci jedné z nejstarších duchovních ras lidstva na této planetě, jsou to potomci „Lidu Haialeai-Eieyani“. Před 280 000 lety lid Eieyani vytvořil dvě speciální genetické linie Strážců. Tito strážci jsou zasvěceným jedincům známí jako „Kněží linie UR“ a „Kněží linie MU“. Algoritmicky jednou za 14.000 let se tyto dvě linie překříží aby vznikl dynamický bio-energetický akupunkturní bod uvnitř lidské civilizace, který slouží jako energo-informační interdimenzionální most. V současné době je tímto stimulačním bodem domorodý národ Kauaia na Havaji. Ale co střeží tito tajemní Strážci? Střeží ten nejhodnotnější poklad, který lidstvo má k dispozici. Střeží velmi rozsáhlý soubor informací, které detailně sdělují a také ukazují Pravdu. Pravdu o tom CO SE STALO, co se v pradávných dobách přihodilo lidské civilizaci a této planetě. Obsahuji také soubory unikátních technik, postupů a instruktážních linií umožňující globální korekci série chyb, které se staly (Na tomto místě není možné popisovat události ke kterým došlo. Studenti Školy Kosmické Moudrosti Keylon – Aramathena budou do problematiky zasvěceni). Všechny tyto skutečnosti a mnoho jiných dalších zcela zásadních prvků je zakonzervováno v podobě tzv. dvanácti „CDT disků“ (Cloister-Dora-Teura-Plates) jejichž stáří je odhadováno na neuvěřitelných 248 000 let. Jde o soubor dvanácti disků s holografickou projekcí všech důležitých dat.cely clanok