login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
63562
1597024

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::13
10 K

show[ 2 | 3] flat


mofo0
polar0
ritomak0
Joker0
L'amour et l...0
framling0
karkulocka0
x00r2
Vahlen2
Poslanec ANO Jozef Heriban v pondelkovom SME napísal: „V poslednom čase sa v médiách vyrojili články, ktoré sa pokúšajú z rôznych uhlov pohľadu analyzova? prebiehajúci spor liberálov a konzervatívcov na Slovensku. Inými slovami, spor medzi ANO a KDH.“ (z článku "Je konflikt medzi ANO a KDH neodvratný?", uverejnené 2.mája)

Spor medzi liberálnym a konzervatívnym pohľadom na svet patrí v dnešnej spoločnosti skutočne k témam, ktoré majú svoju hĺbku a dotýkajú sa prakticky všetkých oblastí spoločenského života. Snažím sa pozorne sledova? argumenty zástancov oboch svetonázorov, no nemôžem poprie?, že bližší môjmu naturelu je liberálny pohľad na svet. A práve preto ma mrzí, že spor liberalizmu a konzervativizmu sa na Slovensku redukuje na rozbroje medzi ANO a KDH.

Napriek tomu, že sa považujem za človeka, ktorý inklinuje k liberálnym myšlienkam, nemôžem obís? fakt, že zatiaľ čo KDH zásadovo a pevne prezentuje a presadzuje konzervatívne myslenie, strana ANO je pre liberálny myšlienkový prúd skôr hanbou. Nesúhlasím s mnohými ortodoxnými názormi Jána Čarnogurského, ale vážim si ho ako človeka, ktorý nemení svoje postoje zo dňa na deň, držal sa ich počas komunistickej totality a robí tak dodnes. Podobne je tomu aj s inými politikmi KDH.

Na druhej strane, ?ažko si môžem váži? napríklad Pavla Ruska. Akékoľvek ilúzie o ňom som definitívne stratil v kauze automobilky KIA, keď sa svojim konaním vysmial základným princípom liberálnej politiky. Môže politik, ktorý obhajuje vyvlastňovanie súkromných pozemkov štátom, zastupova? rozhodujúcu spoločenskú platformu pre liberálny pohľad na svet? A čo si mám myslie? o strane, ktorá sa zaštíti liberálnym svetonázorom a pritom vo svojom vedení podporuje človeka, ktorý sa v spore súkromné vlastníctvo verzus záujmy štátu, postaví na stranu štátu?

Situácia je teda nasledovná - zatiaľ čo konzervatívny pohľad na Slovensku zastupuje strana, ktorá v duchu svojho svetonázoru skutočné koná, ktorá to očividne „myslí vážne“, liberálny pohľad na svet, sa žiaľ snaží obhajova? pochybný subjekt na čele s politikom, ktorý sa neváha postavi? proti liberálnym princípom, ak je to v jeho osobnom záujme. A to je pre mňa zlá správa.

Osobne si cením slobodu, ktorú priniesla človeku západná demokracia. Práva homosexuálov, oslobodenie žien, dôraz kladený na slobodu jednotlivca, to všetko pre mňa predstavuje výdobytky našej kultúry, nie niečo čo by ju oslabovalo, alebo podkopávalo. Som presvedčený, že vzda? sa týchto výdobytkov a slobôd v mene obrany západnej kres?anskej kultúry, by bolo popretím jej vlastnej hodnoty. Preto so smútkom konštatujem, že zatiaľ čo konzervatívny hlas má v slovenskom politickom živote svojich dôveryhodných zástupcov, liberálny svetonázor je na tom oveľa horšie. Zatiaľ sa môjmu srdcu blízky svetonázor so svojimi hodnotami, ktoré kladú dôraz na individualitu človeka, jednoducho topí v bahne prospechárskej politiky.

http://ritomsky.blog.sme.sk/c/9549/Bieda-liberalizmu-na-Slovensku.html0000086601551575000635620159702401690356
2ManyFingers
 2ManyFingers      09.06.2005 - 09:25:08 , level: 1, UP   NEW
"Volebnú kampaň naplno naštartovala ANO tým, že prestala dba? na svoj predvolebný program, ako aj na programové vyhlásenie vlády pri schvaľovaní zákona o študentských pôžičkách. Snaha stabilizova? vládnu koalíciu je pre ňu cudzím pojmom. Keďže si čoraz viac voličov uvedomuje, že ANO a liberalizmus sú dva navzájom nezlučiteľné pojmy, strana odhodila masku liberálnej ideológie a stavila na osobný konflikt s predstaviteľmi KDH." (Radoslav Štefančík: Volebná kampaň sa začala)

0000086601551575000635620159702401628685
2ManyFingers
 2ManyFingers      16.05.2005 - 08:33:42 , level: 1, UP   NEW
Nuž nádhera, výkvet slovenského liberalizmu - ANO - presadzuje nedotknuteľnos? Benešovych dekrétov (:

0000086601551575000635620159702401620816
svarga
 svarga      12.05.2005 - 19:12:30 [2K] , level: 1, UP   NEW
Velmi dobry clanocek:

Chmel: Okolo strán sa húfuje priveľa hlupákov aj gaunerov


Hoci bol pri zakladaní dvoch liberálnych strán, do reálnej politiky vstúpil až po založení tej tretej - ANO. Stal sa za ňu dokonca ministrom kultúry. Zajtra podáva demisiu a stáva sa poslancom. O slovenskej politike a jeho skúsenosti s ňou sme sa rozprávali s RUDOLFOM CHMELOM (na archívnej snímke SME).

Odchádzate. Úľava?


Úľava určite, aj keď ešte nie dokonaná. Vraciam sa totiž do parlamentu.Nie ste človek moci?


Nie veru. Som skôr človek reflexie, pochybností.Ako ste sa potom s touto výbavou dostali do slovenskej politiky?


Tiež sa čudujem, lebo o politike som sa síce vyjadroval a verejne sa angažoval, ale občiansky a intelektuálne, nie stranícky. Zopár skeptikov v politike sa vždy zíde, aby mohli problematizova? politické zjednodušenia.Čím vás zaujala ANO, že ste sa rozhodli angažova? aj stranícky?


Asistoval som pri vzniku viacerých liberálnych strán na Slovensku v rokoch 1993 až 1994 - Aliancie demokratov Slovenska, ktorá sa potom transformovala na Demokratickú úniu, ale obe postupne zanikli, respektíve sa integrovali do iných celkov. Keďže si stále myslím, že slovenská politika potrebuje liberálnu stranu, a to tak na vyrovnanie pravých a ľavých extrémov, ako na eliminovanie autoritárstva, fundamentalizmu, pre ktoré je na Slovensku stále dos? suroviny, trvám na tom, že liberálna strana by mala okrem iného sústreďova? vo svojich radoch aj inteligenciu. Tá je totiž nositeľom duchovnej potencie a nezávislého úsudku. V takej konštelácii som si predstavoval svoju pozíciu v ANO.Je ANO podľa týchto kritérií liberálnou stranou?


Liberálna strana, ak len nie je nekritickým obdivovateľom trhu, ale ju zrodil zápas za ľudské práva, kladie najmä pred inteligenciu náročnú úlohu: hľada? modus vivendi medzi spontánne antisociálnym fungovaním zákonov trhu a medzi snahami o ľudské práva, ktoré zasahujú aj sociálnu sféru. Toto by mohla by? jedna z tých vyrovnávacích rolí liberálnej strany. Keď osloví takáto strana inteligenciu, tak je záruka, že jej myšlienky budú vyžarova? do širšieho prostredia. Nazdávam sa, že ANO túto úlohu dostatočne neplní. Po odchode Róberta Nemcsicsa, Imricha Béreša, Branislava Opaterného, Jozefa Banáša a Antona Danka sa vytesnila z ANO línia, ktorá mohla zaruči? diskusiu o liberálnych politických princípoch. Tým sa však zosilnila pragmatická línia, orientovaná na biznis a posty.Je na Slovensku vôbec dopyt po liberálnej strane?


Na Slovensku, ktoré malo vždy silný zmysel pre korporativizmus, kde sa sloboda jednotlivca podriaďovala kolektivizmu, kde dôležitejšia ako národná, štátna, spoločenská sebaidentifikácia bola identita náboženská či rodácko-rurálna, sa dnes táto príslušnos? nahrádza novou identitou - straníckou, klanovou, mafiánskou. Šírenie liberálnych myšlienok v takomto prostredí je samo osebe potom málo populárne, navyše, keď sa prezentuje na kres?anskom Slovensku tak, akoby jeho jediným poslaním bolo kompromitovanie kres?anských ideálov.Narážate na agendu Pavla Ruska?


Aj. Takzvaný kontinentálny liberalizmus býva charakterizovaný ako proticirkevný, ale stava? liberalizmus a kres?anstvo nezmieriteľne proti sebe svedčí skôr o neznášanlivosti alebo povrchnom kalkule, ktorý akoby nebral na vedomie, že tieto dve politické línie majú odlišný voličský elektorát. ANO svojou protikatolíckou agendou dosiahne len to, že sa veriaci ešte väčšmi zomknú okolo KDH bez toho, aby sa liberáli zomkli okolo ANO. Na druhej strane si myslím, že seriózny odborný diskurz medzi kres?anmi a liberálmi u nás ešte ani nenastal, hoci nejeden významný mysliteľ liberálny či kres?anský sa nazdáva, že medzi katolíckou a liberálnou víziou by mohol jestvova? dokonca aj súlad.Hovoríte o tom, že politika je na Slovensku odtrhnutá od hodnôt. Kto ju od nich odtrhol?


Základný zosun politiky do sveta emócií, iracionality a mystifikácií, ktorými manipuluje biznis, lobing a korupcia, sa udial takpovediac so založením štátu. Počas vlád Vladimíra Mečiara sa, jemne povedané, zrelativizovala demokracia a ústavnos?, o dobrých mravoch nehovoriac. Z tohto marazmu sme sa síce v roku 1998 pomerne rýchlo dostali geopoliticky, ale mentálne nie. Pozrite sa okolo seba, koľko vidíte hodnotových politických strán? Sú to väčšinou strany, reprezentujúce skupinové záujmy. Na politickej scéne je čoraz menej sú?aže myšlienok, za to viac kartelových dohôd o rozdelení sfér vplyvu.Obviňujete strany?


Áno, strany sa stali platformami, kde sa húfuje kritické množstvo ambicióznych hlupákov, ale aj gaunerov. Nazdávam sa, že ľudia, ktorí prostredníctvom strán sledujú aj verejný záujem a verejné blaho, sú v menšine.Je podľa vás už SDKÚ mentálne pripravená rehabilitova? Mečiara?


Podľa mňa nie a strana sa bude musie? nakoniec oprie? o svojich súčasných koaličných partnerov vrátane SMK, s ktorou SDKÚ prerušilo prakticky všetky stranícke kontakty. Mám taký pocit, že Mikuláš Dzurinda a Béla Bugár akoby už rezignovali na svoje partnerstvo a stratili vzájomnú dôveru. Premiér sa zrejme urazil, keď Bugár pred rokom vyslovil myšlienku, že keby on ako premiér stratil väčšinu v parlamente, podal by demisiu. Zdá sa, že urazenos? už prevláda u oboch. Takým malichernostiam by sa ozajstní štátnici mali vyhnú?.Zohráva v tom rolu nacionalizmus?


Na Slovensku treba s týmto fenoménom vždy počíta?. Radšej by som bol, keby som to mohol vylúči?, ale nemôžem. Dlho som si myslel, že ANO by mohla moderova? aj modelova? slovensko-maďarské vz?ahy na liberálnom základe. No nestalo sa tak napriek tomu, že maďarskí liberáli, ktorí sú už druhý raz vo vláde so socialistami, sú na takéto iniciatívy vybavení.Čo mienite robi? v parlamente?


Už som to naznačil, správa? sa nezávisle od hlúposti.Necítite sa viazaný straníckou disciplínou ANO?


Stranícka disciplína sa stala v našej politike zaklínadlom podobným tomu spred roka 1989.Spresnite to.


Myslím na to, že mi chýba v straníckom živote výmena názorov a vôbec demokratický duch. Uprednostňujú sa metódy vhodné pre riadenie firmy pred skúsenos?ou, ktorá presahuje rámec manažérskej príručky.Ako dlho zostanete v poslaneckom klube ANO?


Neviem.Prečo odchádzate s týmito názormi z vlády tak neskoro?


Lebo človek je tvor prispôsobivý a dodávam, že aj naivný. Myslel som si, že priame politické angažmán je nevyhnutnos?, ak chcete ovplyvni? tento sveta beh, ale presvedčil som sa, že v týchto esemeskových časoch konzumu, komercie a gýča je intelektuál so svojimi ideálmi bezmocný. "Dlho sme hovorili, že rekonštrukcia spoločnosti po štyridsiatich rokoch socializmu musí by? predovšetkým duchovno-mravná. Po poldruha desa?ročí vidíme výsledok: blúdime, ale zas si nemyslím, že sme už zablúdili.

IVAN ŠTULAJTER
[10. 5. 2005]

http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2079551


0000086601551575000635620159702401618942
valdemar
 valdemar      12.05.2005 - 10:57:31 , level: 1, UP   NEW
Keď vznikalo ANO, tak hlavným cieľom bolo dosta? sa do parlamentu. Na to bola zneužitá televízia, nadácia a tlač. Na Slovensku ešte nebola silná liberálna strana, tak sa zhodli, že sa tak budú tvári?. To isté sa teraz snaží robi? Fico so svojou stranou a sociálnou demokraciou. Obyčajné hrabanie hlasov.

0000086601551575000635620159702401603296
budikz
 budikz      06.05.2005 - 09:05:41 , level: 1, UP   NEW
prospěchářská politika je důsledek svobody jednotlivce

000008660155157500063562015970240160329601721712
pizi
 pizi      22.06.2005 - 10:38:21 , level: 2, UP   NEW
Jakykoliv cin je dusledkem svobody. Musis mit svobodu konat abys konat mohl.

000008660155157500063562015970240160329601624734
Vahlen
 Vahlen      14.05.2005 - 01:16:46 , level: 2, UP   NEW
ANO, ale nie jediny!

000008660155157500063562015970240160329601604631
chory nos
 chory nos      06.05.2005 - 15:30:02 , level: 2, UP   NEW
Prospecharska politika (hanba mi za tie slova) vychadza viac z nasho biologickeho zakladu ako zo slobody jednotlivca. Respektive rovnakym sposobom ako zo slobody moze vychadzat aj z neslobody (hmm - zasa raz mi hanba za skarede slova). Nesloboda, poskytovanim falosnych nepriatelov a hranic, akurat poskytuje viac prostriedkov na ukrytie aj tohoto neprijemneho? faktu pred sebou samym.


00000866015515750006356201597024016032960160463101605009
budikz
 budikz      06.05.2005 - 17:18:42 , level: 3, UP   NEW
prospěchářská politika je důsledek svobody politika

0000086601551575000635620159702401603296016046310160500901605169
bulY
 bulY      06.05.2005 - 18:34:55 , level: 4, UP   NEW
:)

0000086601551575000635620159702401602263
anc
 anc      05.05.2005 - 17:05:33 , level: 1, UP   NEW
Zajtra som na diskusii s Ruskom. Chcete sa nieco "spytat"?

0000086601551575000635620159702401600185
http://www.sexoporcam.com/ index-tpv-es.php?ref=SEX&p=0
 http://www.sexoporcam.com/ index-tpv-es.php?ref=SEX&p=0      04.05.2005 - 22:34:04 , level: 1, UP   NEW
Alibizmus Noveho Obcana

000008660155157500063562015970240160018501601320
mi-
 mi-      05.05.2005 - 12:09:18 , level: 2, UP   NEW
1. upajcoval si mi nick
2. bla bla bla .. mozno argumenty by si mal oskusat pouzit
3. deti moje, vsak vy viete holy prd o tom .. v realite nesedis pri stole a nema idelane podmienky, ale casto si postaveny pred dve moznosti, z ktorych jedna je iba o trochu menej zla ako ta druha.

0000086601551575000635620159702401599698
Yossarian
 Yossarian      04.05.2005 - 17:54:06 [5K] , level: 1, UP   NEW
Preco nema liberalizmus na Slovensku uspech ?
Ja si myslim, ze Slovak na to este nedozrel. Slovak potrebuje stale niekoho neznasat. Potrebuje silneho vodcu, potrebuje ideologiu. Odjakziva. Slovak nepoznal slobodu a boji sa jej.
Najprv neznasal a deportoval zidov, miloval Hlinku a Tisa. Potom polovica neznasala kapitalistov a druha polovica neznasala komunistov.
Potom sme neznasali cechov.
Potom slovak miloval Meciara a neznasal madarov.
Potom vacsina slovakov nenavidela Meciara a druha cast ho k smrti milovala.
Teraz cast Slovakov nenavidi Dzurindu a spol a voli Meciara.
Cast Slovakov nenavidi Dzurindu aj Meciara tak voli Fica.
Cast Slovakov nenavidi madarov a voli Slotu.
Cast Slovakov nenavidi kapitalistov a voli Bilakovho zata Sevca ( inak ma strasne peknu dceru :)
Cast Slovakov nevie koho volit tak voli Dzurindu.
Cast Slovakov je spracovana katolickymi knazmi a nenavidi homosexualov a gynekologov tak voli KDH.
No a ostatni, ktori ani nie su bigosi, ktori by tahali svoje nabozenske presvedcenie do politiky, Dzurinda ich nepresvedcil, su skor pravicovo zalozeni tak im neostava nik iny ako prospechar Rusko, zial.
Kym Slovak nebude vnutorne slobodny, kym tu budeme sponzorovat katolicku cirkev z nasich dani a nase deti budu viac menej nutene tolerovat vyuku nabozenstva na skolach, tak liberalizmus nam nerozkvitne. Nic to, su aj slobodnejsie krajiny.

000008660155157500063562015970240159969801624741
Vahlen
 Vahlen      14.05.2005 - 01:19:50 , level: 2, UP   NEW
*stands and claps*

000008660155157500063562015970240159969801608559
svarga
 svarga      08.05.2005 - 21:07:42 , level: 2, UP   NEW
great brotha!

000008660155157500063562015970240159969801607421
belo
 belo      08.05.2005 - 03:50:07 , level: 2, UP   NEW
Problem nie je v Slovakovy (ten bude nadavat vzdy - a my to jeho pravo budeme dosmrti branit), ale skor v elite, ktora tu v podstate neexistuje. Nasa politicka scena je "adolescentna" a to jej fandim. Potrebujeme strany ako KDH nie preto, ze zakazuju potraty. Presne ako autor clanku napisal ide o akusi transparentnost, doveryhodnost, suvisiacu s nazorovou stabilitou, to napr. ANO chyba. Chce to hlavne cas, kym sa vsetko utrasie...a mladu krv, ktora da zbohom komunistickym kostlivcom a sama nezkostnatie =)

00000866015515750006356201597024015996980160742101608396
bulY
 bulY      08.05.2005 - 18:31:08 , level: 3, UP   NEW
Nazorova stabilita? OK, to jedine mozes KDH pricitat k dobru.
Okrem toho je to strana kde prevazuju arogantni fundamentalisti. Represia, nedovera, uplne odmietanie odlisnych nazorov, zadubeny Fronc, spiatocnictvo a manipulacia.
Palko potiera mafianov, samozrejme vsetkych okrem bielych golierov co stoja za nim [a zopar ich goril] - uznavam ze sa to v tomto smere hybe k zapadnemu standartu, akurat ze Palko je ich kon.
Vnutro nakupilo [a v minulosti velmi casto nakupovalo spolu s obranou] bez vyberovych konani a za riadne prestrelene ceny.
A napokon, to by si naozaj zil rad v krajine kde je jedinym spravnym svetonazorom katolicizmus? Narazam na rastuci pocet cirkevnych skol a dohodu o vyhrade svedomia a mnohe ine malickosti ktorymi sa KDH snazi urobit z obcanov tejto krajiny societu na mentalnej urovni 14. storocia.
Dakujem pekne.


0000086601551575000635620159702401599698016074210160839601628154
kukurica
 kukurica      15.05.2005 - 22:46:02 , level: 4, UP   NEW
informovanost a inteligencia nepatri k tvojim silnym strankam...

000008660155157500063562015970240159969801607421016083960162815401628173
Thunder Perfect Mind
 Thunder Perfect Mind      15.05.2005 - 22:55:52 , level: 5, UP   NEW
konkretnost a korektnost nepatri k tvojim silnym strankam...

00000866015515750006356201597024015996980160742101608396016281540162817301633089
kukurica
 kukurica      17.05.2005 - 12:51:07 , level: 6, UP   NEW
Konkretnost...necitim potrebu byt konkretny, na kyberke som ju stratil uz davno... Liberalizmus sam o sebe je nebezpecny pre zdravy vyvoj ludstva...
(viem, ze pokial nekonkretizujem, je moj prispevok zbytocny, ale nuz co uz :-))

0000086601551575000635620159702401599698016074210160839601628154016281730163308901640108
bulY
 bulY      19.05.2005 - 13:47:42 , level: 7, UP   NEW
Ako si uz sam napisal, tvoj prispevok bol zbytocny.
Ak si myslis, ze liberalizmus je nebezpecny pre vyvoj ludstva, potom sa mi zdas ako podstatne vacsie nebezpecenstvo. Nie ze by som vo vacsine suhlasil so socialistami alebo konzervativcami, ale urcite by som ich hodnotvy rebricek a myslenie neoznacil za "nebezpecne pre vyvoj ludstva". Prave naopak, su prinosom - v roznorodosti je nasa sila.

000008660155157500063562015970240159969801607421016083960162815401628173016330890164010801647947
kukurica
 kukurica      23.05.2005 - 10:27:49 , level: 8, UP   NEW
Ja som neni za liberalizmus, ale ani socializmus alebo konzervativizmus... Netvrdim ani ze KDH je ta najlepsia strana pre nas stat! Ale uz nespocetne krat v zivote som sa presvedcil o tom, ze ak chce clovek ako jednotlivec fungovat slobodne a zdravo, mal by dodrziavat desatoro a ostatne prikazania, inak nenajde vnutorny pokoj. Ci sa to niekomu paci alebo nie, Boh stanovil pravidla a vyzaduje ich dodrziavanie...myslim ze to je dost logicke. To teda plati aj pre celu spolocnost...

Uvediem aspon jeden priklad z mojich nazarov, aby si mal jasnejsie:
Osobne nemam nic proti homosexualom, je to ich vec a oni sa za svoje ciny budu zodpovedat sami... Napr. jeden z mojich naj. kamaratov je, vie o mojom nazore a plne ho respektuje, dokonca mi dal aj za pravdu(to ale nevyzadujem)... Ale urcite som proti homosexualnym manzelstvam lebo je to proti prirode a podryva to podstatu rodiny. V poslednom case mam dojem, ze sa homosexuali stavaju do polohy pomali lepsich ludi ako ostatni (obrazne povedane). Je to samozrejme omnoho zlozitejsie, ale to nema vyznam rozpisovat sa tu...

To ze som o svojich nazoroch na niektore veci presvedceny neznamena, ze ich budem vnucovat inym. Niesom na tomto svete na to aby som menil druhych...

00000866015515750006356201597024015996980160742101608396016281540162817301633089016401080164794701649446
L
 L'amour et la memoire seront nos armes      23.05.2005 - 18:51:26 , level: 9, UP   NEW
ad "proti prirode": https://kyberia.sk/id/1315188

0000086601551575000635620159702401599698016074210160839601628154016281730163308901640108016479470164944601651644
kukurica
 kukurica      24.05.2005 - 15:06:06 , level: 10, UP   NEW
nic nove pre mna :-) Ale moze homosexualny par splodit dieta? Evidentne si ma nepochopil...

000008660155157500063562015970240159969801607421016083960162815401628173016330890164010801647947016494460165164401653475
L
 L'amour et la memoire seront nos armes      25.05.2005 - 07:42:45 , level: 11, UP   NEW
ano? tak potom si nepochopil vlastne sam seba, lebo si pouzil "urcite som proti homosexualnym manzelstvam lebo je to proti prirode" a nie "...lebo nemozu plodit deti".
uff, a ked niektore pary nemozu splodit deti (ale si ich adoptuju) - si aj proti takymto formam rodiny? a niesu potom katolicki knazi "proti prirode" (ved porusuju "chodte a mnozte sa")? odsudzujes aj toto, ze "je to proti prirode"?

"Rodina představuje nejmenší sociální jednotku, entitu, v níž je již obsažena sociální dimenze, entitu, která je průsečíkem intimních aktivit individuí, generujících transpersonální sociální skutečnosti. Funkce rodiny ve vztahu ke společnosti a k jedinci je naprosto jedinečná a nezastupitelná. Je jakýmsi médiem, v němž se uskutečňuje obousměrná transformace. Ve směru od intimity individuálního světa jedince, krystalizují první sociální fenomény, které pak vstupují do dalších větších a formálnějších sociálních formací, organizací, systémů. V rodině se jedinec od svého narození setkává s láskou, učí se ji přijímat a dávat a láskou dospělých je nová rodina konstituována. Rodina je hlavní generátor lásky, která se teprve následně rozlévá společností."

vysvetlis mi prosim, akym rozporom by bola homosexualna rodina s tym, co je napisane vyssie? ako homosexuali "podryvaju podstatu rodiny"?

000008660155157500063562015970240159969801602351
framling
 framling      05.05.2005 - 17:48:51 , level: 2, UP   NEW
Cool, imho, mas recht, Skovaci potrebuju niekoho neznasat prave preto, ze nie su schopni byt sami sebou. Jedine co nam zostava je snazit sa byt lepsi ako vacsina tychto zatemnencov:)f

00000866015515750006356201597024015996980160235101624748
Vahlen
 Vahlen      14.05.2005 - 01:27:25 [1K] , level: 3, UP   NEW
to je o tom ako si kazdy buduje identitu. Na slovensku je politika este stale takmer muzska zalezitost. Feministky tvrdia, ze typicky muzsky postoj je "Ja nie som..." miesto toho aby povedali "Ja som". A to mi pride divne.

Ale aj tak sa ludia definuju podla toho co nie su, resp. podla toho co nenavidia. Je jednoduchsie byt proti ako byt ZA nieco. Mam taky dojem ze vacsina by si nevedela vybrat za co chce byt; pokial by im to niekto nenaserviroval.

0000086601551575000635620159702401599698016023510162474801637069
framling
 framling      18.05.2005 - 15:04:32 , level: 4, UP   NEW
Ano, zial tak to tu funguje: Namiesto: Ja som obcan, ktory ma take a take nazory a prava, je tu: Ja nie som: robotnik, bankar, gay, lesba, liberal, atd....
Potreba vydelit seba od toho pomyslene zleho, svedci o nedostatku schopnosti sebauvedomovania sa v slovenskej populacii. To, ze sa vacsina neobtazuje citanim knih o politike a moci je bezne, ale to s akou lahkostou prijima cudzie negativisticke stanoviska ma poburuje. KDH nie je hrozbou len pre lesby, gayov, slobodne matky a ich deti atd., ale je hrozbou pre slobodu spolocnosti. Ak pod slobodou chapeme moznost zvolit si konanie a spravanie sa v ramci neohrozovania slobody ostatnych, tak musime uznat,ze konzervativisticko-fasisticka ideologia KDH je priamym ohrozenim slobody, a v dosledku toho aj demokracie v SR.

000008660155157500063562015970240159969801602351016247480163706901637358
2ManyFingers
 2ManyFingers      18.05.2005 - 16:02:42 , level: 5, UP   NEW
fi, niekto by sa tu mal dovzdelat v politologii

KDH hrozbou pre lesby, gayov, slobodne matky a ich deti? poprosim presne citacie, tvrdenia, politicky program - takleto tvrdenie je potrebne nalezite dokazat a nie postupovat podla infantilnej sablony - fasizmus sa mi nepaci, lebo je zly - KDH sa mi nepaci, tak su fasisti.

KDH ako hrozba pre slobodu spolocnosti? znova - cim? pokial viem, tak KDH je dokonca odporcom napriklad takeho vynmalezu fasistu Mussoliniho, ako je tripartita - kolko inych politickych stran, ktore fasisticky institut tripartity podporuju (a na Slovensku je ich dost - pocnuc SMER-om, konciac komunistami) oznacujes privlastkom "fasisticky"?
rovnako - hrozbou pre slobodu v mnohych sferach je napriklad europska ustava, ktoru NR SR minuly tyzden schvalila - znova je to KDH, ktore bolo jej kritikom - ci sa ti to paci alebo nie, na Slovensku nemas medzi parlamentnymi stranami vacsieho obrancu slobody, ako je KDH

00000866015515750006356201597024015996980160235101624748016370690163735801638925
L
 L'amour et la memoire seront nos armes      19.05.2005 - 08:11:41 [1K] , level: 6, UP   NEW
uhm, stavovske komory a princip triparity sice je fasisticky vynalez, ale rovnako by si mohol odsudit ako fasisticky vynalez chranene rezervacie a zakony chraniace prirodu, ktore vobec prvy krat zaviedli nacisti.
a ak by sme boli vrcholne dosledni, mohli by sme odsudit cele krestanstvo a s nim aj KDH, pretoze Hitler ani dalsi vysokopostaveni nacisticki katolici neboli nikdy exkomunukovani...
paci sa mi tvoja logika, budem sa snazit si nou rano zlepsit naladu ;)


0000086601551575000635620159702401599698016023510162474801637069016373580163892501638986
2ManyFingers
 2ManyFingers      19.05.2005 - 08:47:46 [1K] , level: 7, UP   NEW
pokial viem, tak socializmus, teda aj jeden z jeho neskorsich derivatov - nacionalny socialzmus, nacizmus - bol odsudeny uz papezom Levom XIII. v encyklike Rerum novarum (tusim rok 1890). Predpokladam - pokial sa mylim, tak ma oprav - ze podobne ako zastancovia komunizmu, su aj zastancovia nacizmu z Katolickej cirkvi exkomunikovani ipso facto - teda samotnym skutkom bez nuznosti nejakeho exkomunikacneho procesu