login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63539
63556
1509648

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Skoro každý si už vo svojom živote položil otázku "Prečo sme tu?", "Aký to má zmysel?", alebo niečo podobné, čo sa snaží nájs? podstatu sveta okolo nás.

Skôr ako by som sa snažil nájs? odpovede na tieto otázky sa pokúsim odpoveda? (možno odpoveda?, možno sa v tom budem mýli?, veď mýli? sa je ľudské a ja som človek) na to, ako to tu vzniklo. Niekto si povie, že teória BIG BANGu to už vysvetlila, ale ja si to nemyslím. Ona hovorí o niečom takom, že z ničoho to tu vzniklo. Od nulových rozmerov nabral vesmír nekonečné. Táto teória zároveň dáva vesmíru časové ohraničenie, čo si ja pre pojem nekonečný vesmír neviem dos? dobre vysvetli?, lebo okamžite ma pri tom napáda otázka "Čo bolo pred tým?". Možnože pred tým tým nebolo nič a možnože sme súčas?ou niečoho väčšieho. Možnože jeblko nie je jablko a iba my sme mu dali toto pomenovanie, ale to je už o inom.

Všetko "v tomto vesmíre" má svoju príčinu a následok (akcion - reakcion, causa - consequence). A preto si myslím, že aj vesmír, čiže jeho vznik má nejakú príčinu a jeho vznik je iba určitým následkom, reakciou na túto príčinu.

Týmto smerom, ktorým sa to vyvíja, sa asi nijak nedostanem k prvotnej ničím nezapríčinenej príčine, ale k tomu som nedospel žiadnou inou teóriou, ktorá tu už bola a je (evolučná, náboženská, ...). Možno sa k nej dostanem až vtedy ak to tu celé (celý svoj život) skončí a "ja" sadostane na svoju vyššiu mentálnu úroveň. Tento postup celkom dobre opisuje kniha od ELIZABETH HEICHOVEJ Zasvätenie.

Celé sa to tu všetko teoretizuje, ale o tom to je, aby všetko malo svoju teóriu, v ktorej nájdeme všetko čo chceme. Ale zatiaľ to nie je v žiadnej. A takú teóriu, aspoň si myslím, by sa nedalo pochopi? v tomto svete, vo svete 3D. Ona by musela plati? pre celý "vesmír", ale to by sa dalo vytvori? iba vo viac rozmerných priestoroch (podľa mňa).

Možno to tu je všetko iba nejaký priestor, kde sa "my" snažíme "dospie?". Dospie? na vyššiu psychickú úroveň svojho vedomia. Prejs? do vyššej úrovne a spojií? sa so zakladateľom tohto celého nádherného kolotoča a pochopi?, celý jeho význam. Možno potom si poviem: "Aha, tak preto to bolo celé tak, ako to bolo." Ale potom môžme znova aplikova? tú prvotnú otázku: "Prečo sme tu?", a "Aký to má význam a zmysel?". A celý ten kolotoč možeč zača? odznovu. Možno práve preto sme tu. Aby sme to celé absolvovali a dostali sa na vrchol pyramídy a boli spokojní, nehľadali za tým už nič injé, pretože smeuž dosiahli to, čo sme hľadali na začiatku, prvotnú ničím nezapríčinenú príčinu. Všetko by dávalo zmysel, ale vlastne by sme už žiadny zmysel nehľadali.

Povedal by som si:
"Človeče, keď sa na to pozrem, tak neviem, čo ti tu na tom môže dáva? zmysel, a kde si ho vlastne hľadal" Teraz robíte niečo, viete prečo to robíte, ale neviete prečo viete, že viete to, čo robíte. Ale potom užbudete vedie? aj to prečo ste vedeli to, čo ste robili.

Teraz sme tu všetci nevedomí a hľadáme odpovede na otázky. A podľša toho, aké odpovede dostaneme, tak sabude náš terajší ivot odvíja?. Ale potom budeme tí, ktorí na tie otázky budú odpoveda? a budeme rozhodova? o to, ako sa ostatní budú vyvíja?, vyvíja? ich myslenie.

Prvý krok, ktorí pre to budeme musie? spravi?, bude nájs? toho, kto nám bude odpoveda?. Netreba ho hľada? nikde okolo nás, ale v nás. Lebo ktokoľvek nás môže ovplivni? a vies? nás iným smerom, ale len my vieme, čo potrebujeme pre to, aby sme sa vyvíjali, aby sme išli správnym smerom.

Nechajme svoje idei a myšlienky aby msleli za nás. Ony sú samostatné. Tak ako povedal Darwin v Pôvode druhov: "Vo vzdialenej budúcnosti vidím voľné pole pre mnohé dôležitejšie výskumi. Psychológia bude postavená na nový základ, na základ potrebného získavania každej mentálnej schopnosti a zručnosti stupňovaním. Na pôvod človeka a na jeho dejiny bude vrhnuté svetlo." Prípadne Antonio Damasio v Descartov omyl: emócie, rozum a ľudský mozok: "Príroda, ako sa zdá vybudoval aparát racionality nielen na aparáte biologickej regulácie, ale taktiež z neho a s ním."

MOJE TELO MÁ SVOJ VLASTNÝ ROZUM

A keďže má svoj vlastný rozum, ten má zase svoje vlastné myslenie, a to má zase svoje vlastné myšlienky a od toho sa to musí vyvíja?. Nemôžeme dáva? inému človeku svoje myšlienky, ale on si ich musí v hlave vytvori? sám a od toho začína?. Mkôžme ho iba v určitých bodoch usmerni? alebo drgnú?, aby sa pohol tým správnym smerom a dúfa?, že sa dostane k tomu, k čomu chceme aby sa dostal.

Každý jeden z nás ovplivňuje ostatných. Ak začne jeden, postupm času ich môže by? obrovské množstvo, ktorí ovplivnia ostatných. Ovplivnia ch filozofiou myšlienok a potom sa to tu môže celé zmeni? a postupova? hore, smerom k vrcholu pyramídy.

To je na začiatok asi všetko